Kiến Nghị Bãi Nhiệm Toàn Bộ Đại Biểu Quốc Hội

0 have signed. Let’s get to 100!


Mô hình đặc khu kinh tế là mô hình lỗi thời và phải được hủy bỏ. Đây chính là một hình thức thuộc địa kiểu mới. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị lãnh đạo chính phủ Việt Nam, Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội phải vô hiệu hóa quyết định của Bộ Chính Trị, bãi bỏ đề nghị thông qua Luật Đặc Khu. Trong Kiến Nghị này, chúng tôi yêu cầu bãi nhiệm toàn bộ Đại Biểu Quốc Hội Việt Nam đương trực trong năm 2018.

Nguyên do của Kiến Nghị này là vì chúng tôi không tin tưởng tất cả các vị Đại Biểu này sẽ hành động vì lợi ích của toàn bộ Nhân Dân Việt Nam. Hơn nữa, không biết các vị đã nhận tiền của kẻ thù ngàn năm là nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa bao nhiêu để đề nghị ra Luật Đặc Khu với mưu đồ thực tế là biến nước Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, mang toà án nước ngoài vào xét xử dân Việt Nam, mang quân đội nước ngoài vào đàn áp dân Việt Nam, mang người Trung Hoa vào nghiễm nhiên ở trên nước Việt Nam.

Theo Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2013, nội dung của kiến nghị phải được thi hành như Luật Căn Bản và đơn Kiến Nghị này có hiệu lực từ ngày lập đơn là ngày mùng 5, tháng 6, năm 2018.