Petition Closed

Aquest manifest és important perquè neix d’un moviment europeu, pacífic i democràtic en defensa del dret del poble de Catalunya a decidir el seu futur en llibertat. Els catalans, com a ciutadans europeus demanem que es reconegui el dret de Catalunya a ingressar en un futur a la Unió Europea com a nou estat membre, per tal de poder exercir el dret a l’autodeterminació sense coaccions ni amenaces, dins d’un context de llibertat, de diàleg i de pau.
Amb la manifestació de l'11 de setembre amb més d’1,5 milions de persones amb el lema “Catalunya nou estat d’Europa”, vàrem donar a conèixer al món els somnis d’un país de caràcter pacífic, democràtic i profundament europeu.


This statement is important because it stems from a peaceful and democratic European movement whose objective is to uphold Catalonia’s right to freely decide its future. As European citizens, Catalan people urge the European Union to recognize Catalonia’s right to become a new member state, in order to exercise the right to self-determination without coercion or threats within a context of freedom, dialogue and peace.
The demonstration on September 11, with over 1.5 million people under the slogan "Catalonia a new state in Europe”, showed the world the dreams of a peaceful, democratic and profoundly European country.

Letter to
PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT SIR. MARTIN SCHULZ
PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION SIR. JOSÉ MANUEL DÔRAO BARROSO
“Catalunya nou estat d’Europa”
La societat catalana, amb la ferma voluntat de seguir sent ciutadans de la Unió, s’adreça al Parlament Europeu per tal de demanar l’ingrés de Catalunya com estat membre dins la Unió Europea.
Els catalans, amb una nació de més de 1000 anys d’història, ens sentim partícips dels valors en que es fonamenta la Unió Europea de democràcia, d’igualtat, d’estat de dret, de respecte als drets humans i a la dignitat humana.
És per això que, en aquest context de llibertat, de seguretat, de justícia i de pau que ens ofereix la Unió com a ciutadans, reivindiquem el dret de Catalunya a ser representat com a nou estat de la Unió Europea.
Amb aquest manifest la societat catalana vol contribuïr de forma pacífica i democràtica al reconeixement internacional de Catalunya i aspira amb il·lusió i esperança a formar part activa en la política Europea.

"Catalonia a new state in Europe”
Catalan society, with a strong will to keep remaining citizens of the Union, addresses to the European Parliament in order to request Catalonia’s admission as a member state in the European Union. The Catalans, a nation with over 1000 years of history, are holders of values in which the EU is based on: democracy, equality, rule of law, respect for human rights and human dignity. That is why in this context of freedom, security, justice and peace offered by the Union as European citizens, we claim the right of Catalonia to be represented as a new state of the European Union. With this statement, Catalan society wants to contribute peacefully and democratically to the international recognition of Catalonia, who aspires with enthusiasm and hope to be an active part in European politics.

ESCOLTA EUROPA started this petition with a single signature, and now has 7,741 supporters. Start a petition today to change something you care about.