Petition Closed

Stop withdrawal of funding for Touch Trust

This petition had 1,581 supporters


Very recently, Touch Trust received a letter from Cardiff Council detailing that 100% of our funding (amounting to £15,000, a very considerable amount) will be withdrawn following new budget cuts. Various organisations including other charities are also suffering, though some are only seeing cuts at 10% (or more). While we are not in the position to say that our charity is more deserving than another, we do believe that a complete withdrawal of funds is not only unacceptable and shocking, but thoroughly devastating. We rely on donations and grants such as these to keep our organisation going and provide a service to an excellent standard that our clients, carers and parents are used to. We offer unique therapy programmes for individuals afflicted by multiple and profound disabilities, increasing body awareness, happiness, relieving stress, which also offers many other benefits. Touch Trust is also the home of our Post-19 college where students affected by disabilities such as autism are welcomed into a learning environment not offered by other institutions. It would be a huge shame to lose this, as many of our guests are regular attendees and visit on a twice weekly, or even more regular basis. It's especially hard for us (and those that visit and use us) to understand why the council would undercut such a special refuge that many of our guests see as a second home. Please help us in reinforcing our point to the council that we desperately need this funding, and to help them understand how special our place is.

For more information on the Touch Trust, please visit www.touchtrust.co.uk

 

Yn ddiweddar, derbyniodd Touch Trust lythyr gan Gyngor Caerdydd yn dweud y byddai 100% o’r nawdd (yn cyrraedd £15,000) yn cael ei dynnu yn dilyn y toriadau. Mae amryw o gyfluniadau, yn cynnwys elusennau yn dioddef yn ogystal, er bod rhai dim ond yn dioddef o doriadau o 10% (neu fwy). Gan nad ydym mewn lle i ddweud bod ein elusen ni yn fwy haeddianol nag eraill, rydym yn credu bod toriad llawn o’r arian yn annerbyniol. Rydym yn dibynnu ar gyfraniadau i ddarparu safon da i’r cleientiaid, rhieni ac helpwyr. Rydym yn cynnig rhagleni therapi unigryw i unigolion sydd wedi eu heffeithio gan amryw o anableddau dwys ac yn codi ymwybyddiaeth corfforol, hybu hapusrwydd a lleihau straen sydd hefyd yn cynnig llawer fwy o fuddiant. Mae Touch Trust hefyd yn cynnig amylchedd dysgu i fyfyrwyr coleg dros 19 oed sydd wedi eu heffeithio gan anableddau fel awtistiaeth. Fe fyddai’n drist i golli hyn, gan fod nifer o’r cleientiaid yn mynychu Touch Trust yn rheolaidd ac yn ymweld â ni ddwywaith yr wythnos neu hyd yn oed yn fwy rheolaidd. Mae’n hynod o anodd i ni (ac i’r rheiny sy’n ymweld ac yn ein defnyddio ni) i ddeall pam bod y cyngor yn gwneud toriadau ar le fel hyn, lle mae nifer o’r ymwelwyr yn ei gyfri fel ail gartref. Helpwch ni i atgyfnerthu ein pwynt ac i annog y cyngor i ddeall ein bod ni wir angen y nawdd, ac iddynt ddeall pa mor arbennig yw Touch Trust.

 

 

 

 

 Today: Touch Trust is counting on you

Touch Trust needs your help with “Cardiff Council: Stop withdrawal of funding for Touch Trust”. Join Touch Trust and 1,580 supporters today.