JUSTICE FOR RESIDENTS OF LỘC HƯNG GARDEN

0 have signed. Let’s get to 500!


 Chúng tôi, những công dân Úc, Canada, Mỹ, Đức, Bỉ, Pháp gốc Việt,...và những công dân Việt Nam xin đề nghị:
* Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, và
* Bộ Ngoại Giao Úc

yêu cầu chính quyền Việt Nam:

1. Hãy ngưng ngay cưỡng chế đất tại Vườn Rau Lộc Hưng một cách phi pháp;


2. Hãy bồi thường những thiệt hại về vật chất và tinh thần cho người Dân ở Vườn Rau Lộc Hưng;

3. Hãy trả lại đất và trả lại quyền sở hữu đất đai một cách hợp lý và hợp pháp cho người dân Vườn Rau Lộc Hưng nói riêng và cho toàn thể người dân Việt Nam nói chung.

We, the undersigned citizens of Australia, Canada, America, Germany, Belgium, France, Viet Nam, etc... are writing this petition to ask:

* The Office of the United Nations Higher Commissioner for Human Rights, and
* Department of Foreign Affairs and Trade of Australia

To request the Vietnamese Government:

1. To stop the forced seizure of land at Lộc Hưng Garden illegally;
2. To compensate for the damages, physically and mentally, that were done by the Vietnamese Government, to the residents of Lộc Hưng Garden;
3. To give the land and the legal ownership of land, back to the residents of Lộc Hưng Garden specifically, and to all Vietnamese generally.