Të ndalohet rritja e paraparë prej 36.65% e tarifave të primës obligative TPL (sigurimit)

Të ndalohet rritja e paraparë prej 36.65% e tarifave të primës obligative TPL (sigurimit)

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Egzon Prokupla started this petition to BQK and

Konkludimet së fundi nga kompanit e sigurimit për rritje të tarifave ekzistuese TPL (sigurimi obligativ për vetura), dhe arsyetimi i tyre nga BQK - Banka Qendrore e Kosovës, është mjaftë shqetësues për të gjithë ata që paguajn një sigurim të till.

- Rritja e parashikuar prej 36.65% nga ajo aktuale, që ishte me bonus malus nga 5% zbritje në sigurimin e ardhshëm si shpërblim ndaj pronarëve që nuk kan pësuar aksiden, kjo rritje e dëmton të siguruarin në mënyrë financiar. 

- Aktualisht edhe sigurimet si të tilla janë jo të arsyeshme, duke pas parasysh faktin që nëse dëshiron të posedosh sigurim Kasko, qoftë të pjesshëm apo ate të plotë, prap je i obliguar ta realizosh edhe sigurimin e thjesht TPL , pra 2 pagesa, 2 sigurime, 2 herë i dëmtuar. 

- Mos zgjidhja e qështjes së kartonit të gjelbërt që paguhet ndaras është e papranueshme. 

Përfundimi: Çdo rritje e tarifës së sigurimit obligativ TPL, nuk ndikon asgjë pozitive tek i siguruari, përveq përfitimeve të kompanive të sigurimit.

Populli i Kosovës nuk e ka barë dhe nuk do ta ketë, bankrotimin e kompanive të sigurimit, e aq më tepër ti financoj ato edhe pse të dëmtuarit nuk kompenzohen për dëmet e marrura.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!