support for professor Joost Herman

support for professor Joost Herman

0 have signed. Let’s get to 200!

colleagues Joost Herman
colleagues Joost Herman signed this petition

Stop the university's strategy of confrontation towards colleague professor Joost Herman

Geachte leden van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen,

De rechtszaken die u heeft aangespannen tegen professor Joost Herman hebben ons zeer geschokt. Zij leveren ook veel negatieve publiciteit op voor deze mooie universiteit. Er zijn ongewoon drastische maatregelen tegen onze collega genomen (onmiddellijke schorsing, aangifte van fraude, een civiele claim van meer dan een miljoen euro en nu ontslag) zonder enige kans tot hoor en wederhoor bij u als college van bestuur. Wij kunnen inmiddels kennisnemen van de inhoudelijke stukken in deze zaak, waaronder het rapport van de accountants. Uw opstelling in de ontslagzaak en de bewoordingen waarvan u zich bedient vinden wij stuitend. Wij lezen in uw aanvullend verzoekschrift voor de kantonrechter buitensporig vernederende diskwalificaties van onze collega, zoals gebrek aan ‘integriteit’ en aan ‘moreel besef’. Er staat letterlijk geschreven, dat hij ‘iedere denkbare norm van goed werknemerschap heeft geschonden’. Dat dit tegenover de rechter over deze uiterst toegewijde persoon Joost Herman wordt beweerd is uiterst unfair. Als leden van de academische gemeenschap herkennen wij ons volstrekt niet in uw extreme verwijten en bewoordingen. Wij verzetten ons er ook tegen dat u de zorgelijke medische toestand van Joost Herman als ‘beweerdelijke arbeidsongeschiktheid’ af doet, een incorrecte en vernederende bewering.

Ook het feit dat u als college van bestuur de alom erkende grote verdiensten van professor Herman voor het NOHA-programma en voor de internationale uitstraling van de Rijksuniversiteit Groningen niet erkent en een rol laat spelen, vinden wij onbegrijpelijk. Wat nog steeds kan gebeuren is een inhoudelijk en open gesprek over de wijze waarop het NOHA-programma in de betreffende jaren is uitgevoerd. Mocht blijken dat daarbij gelden niet goed zijn aangewend, dan moet daarover het gesprek worden aangegaan. De publicitaire en morele schade kan zo beperkt worden.

Ondergetekenden verzoeken het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen om de in onze ogen unfaire, disproportionele behandeling en de koers van escalatie en confrontatie ten aanzien van prof. Herman te staken en zijn naam te zuiveren.