Kampanya Kapatıldı

Biyologların Sesine Kulak Verin!!!

Bu kampanya 582 destekçiye ulaştı


Kamuda meslek unvanımızı 1933 yılında almış bir meslek grubu olarak: Dünyada gelişmiş tüm ülkelerde Sağlık, Çevre, Gıda, Tarım ve Orman sektörleri başta olmak üzere birçok alanda görev yapan ve profesyonel meslekler içinde önem sırasına göre en ön sıralarda yer alan Biyologlar, ülkemizde işsiz ve gizli işsiz durumuna düşmüşlerdir. Biyoteknoloji, Nanobiyoteknoloji, Biyogüvenlik, Çevre ve Biyoçeşitliliğin Korunması, Biyogaz - Biyodizel- Biyorafineriler, Biyoinformatik ve Biyoturizm vb. terimlerinin üzerine inşa edilen hiçbir yasa ve yönetmelikte meslek unvanımız hak ettiği konularda ve konumda yer almamaktadır.

Sağlık Hizmetleri Sınıfında BİYOLOG var, Sağlık Bakanlığının gündeminde BİYOLOG yok.

1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da BİYOLOG yok.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde BİYOLOG yok. Biyokimya ve mikrobiyoloji Biyolojinin temel derslerindendir.

Hastanelerde Genetik Tanı Merkezlerinde çalışacak personel içinde BİYOLOG yok. Genetik Biyolojinin temel dersidir.

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’nde BİYOLOG yok.

Özel hastanelerde asgari bulundurulacak sağlık personeli içinde BİYOLOG yok.

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği çıktı, içinde BİYOLOG yok.

Biyogüvenlik yasası çıktı adında BİYO var, içinde BİYOLOG yok.

Ülkemizin endemik hayvan ve bitki türleri yurt dışına kaçırılıyor, gümrüklerde görevli BİYOLOG yok.

Avrupa Birliği Ülkelerinde Biyologlar, Çevre ile ilgili Bakanlıklarda bakan olarak görev yapabiliyorken, bizim ülkemizde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde müdür olarak görev yapan BİYOLOG yok.

Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği çıktı, içinde BİYOLOG yok.

Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik çıktı, içinde BİYOLOG yok.

Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çıktı, içinde BİYOLOG yok.

Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik çıktı, içinde BİYOLOG yok.

Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği çıktı, içinde BİYOLOG yok.

Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği çıktı, içinde BİYOLOG yok.

BİYOLOG, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi mesleğini doğrudan ilgilendiren hiçbir bakanlıkta, ayrıca BİYOLOG yetiştiren fakültelerin BİYOLOJİ BÖLÜMLERİNDE KENDİ KADRO UNVANIYLA İSTİHDAM EDİLEMİYOR.

Bu nedenle aşağıdaki sorularımıza yanıt arıyoruz:

Biyoloji, gelecek nesiller için sağlık, çevre, gıda, enerji başlıca alanlarda sürdürülebilir bir topluma önemli ölçüde katkılar sunan hızla gelişen bir bilim olmasına rağmen neden ülkemizde sadece okullarda okutulan bir ders olarak yorumlanmaktadır?

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkeleri, 21. yüzyıl için hepimiz biyoloji yüzyılı yaşıyoruz derken ve gerekli stratejik çalışmaları yaparken neden ülkemizde biyolojiye gereken önem verilmemektedir?

Günümüzde ekolojik sorunların giderek arttığı dünyamızda, Türkiye sınırları dışındaki özellikle gelişmiş ülkelerde bu problemlerle boğuşan mesleklerin başında “Biyolog” geldiği halde Türkiye’de biyologlara neden önem verilmiyor?

Dünyada gelişmiş tüm ülkelerde Sağlık, Çevre, Gıda, Tarım ve Orman sektörleri başta olmak üzere birçok alanda görev yapan ve profesyonel meslekler içinde en üst sırada yer alan biyologlar, neden ülkemizde işsiz ve gizli işsiz durumuna düşmüşlerdir?

Biyologlardan başka, hangi meslek grubu bağlı bulunduğu hizmet sınıfıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışması yasaklanmıştır?

Biyologlar, en fazla yüksek lisans ve doktora yapan meslek grubu olmasına ve yıllardır her türlü girişimde bulunulmasına rağmen neden had safhaya ulaşan meslek mağduriyetimiz gündeme bile alınmamaktadır?

Biyologlar, neden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer verilen bir meslek grubu olmalarına rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden gelinmektedir?

Biyologların, neden hastanelerde ve benzeri sağlık kurumlarında istihdamları izne bağlanmıştır?

Ülkemizde en az 4 yıllık fakültelerde okuyarak mezun olan diğer tüm mesleklerde olduğu gibi (Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi ve Biyolog Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunudur) neden Biyologlar yaptıkları çalışmalara imza atma yetkisine sahip değildir?

Biyoloji bilim dalından mezun olan biyologlar, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda mesleki kadro unvanlarıyla çalışmalarına rağmen, neden Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu Fizikçi-Kimyager gibi temel bilimcilerden farklı (düşük) maaş almaktadır?

Biyologlar, neden Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu Fizikçi-Kimyager gibi en az 4 yıllık fakülte mezunu olmalarına rağmen temel bilimcilerden farklı olarak, ilgili hizmet sınıfının yardımcı hizmet sınıfları ve diğerleri kapsamında yer almaktadır?

Biyolog; iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gereklilikleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; biyoçeşitlilik ve ekosistemi koruma çalışmaları ile biyoteknolojik, mikrobiyolojik, biyokimyasal, moleküler biyolojik, genetik, histolojik, sitolojik ve patolojik çalışmalarda görev yapan, kültürel çalışmalara katkıda bulunan, endüstriyel üretim yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Biyolog, canlı organizmalar ve ekosistem hakkındaki bilgiyi artırmak, yeni bilgiler ortaya koymak, hipotezleri test etmek, çevre, tarım, gıda, sağlık gibi alanlardaki problemleri çözmek, sağlık, eczacılık, tarım ve çevre alanlarında uygulamaya yönelik yeni ürünler, işlemler, yöntemler ve teknikler geliştirmek amacıyla laboratuvar ve sahada çalışmalar ve araştırmalar yürütür.

Elde ettiği verileri sağlık, çevre, tarım, orman, gıda, endüstri, turizm, denizcilik, biyoteknoloji, kriminoloji, nanoteknoloji, eğitim, doğal kaynak yönetimi, ekolojik planlama, ekolojik ekonomi, iş sağlığı ve güvenliği ve benzeri alanlarda uygulayan ve uygulatan, araştıran, inceleyen, analiz eden, üreten ve görev kapsamına giren alanlarda yetkisi dahilinde, kontrol eden, denetleyen, bu sonuçları rapor haline getiren, bu ve benzeri konu başlıklarında görevi kapsamında politika oluşturulmasına katkı sağlayan ve/veya politika oluşturulması için gerekli bilimsel altlıkları sağlayan meslek mensubudur.

Biyolog, yetkisi dâhilinde, görev kapsamına giren konularda, denetim, izleme ve kontrol çalışmalarını yürütür.

Özlük haklarımızın hak ettiğimiz şekilde düzenlenmesi; biyologlar ve halen okumakta olan biyoloji bölümü öğrencileriyle çocuklarının geleceğinden endişe duyan aileler için çok önemli bir hale gelmiştir.

Öğretim programlarında biyoloji veya ilgili dersleri alan herkes, kendini bir biyologun yapabileceği her şeyi yapabilir sanmakta, yasa ve yönetmelikler de bu durumu teşvik etmektedir.


Ne acıdır ki bu düşünce tarzı giderek özel sektörde de yaygınlaşmaktadır.

Biyologlar, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak mesleklerin başında gelmektedir.

Biyologlar ve onların aileleriyle birlikte yaklaşık 500.000 insanın kırgınlık, küskünlük, umutsuzluk ve mağduriyetlerinin ivedilikle giderilebilmesi için gereğini tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.
Biyoloji CamiasıBugün Yalçın imzanı bekliyor!

Yalçın Dedeoğlu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Biyologların Sesine Kulak Verin!». Yalçın ve imza atan diğer 581 kişiye katıl.