Kampanya Kapatıldı

Biyologların İstihdam Edilmesini İstiyoruz!

Bu kampanya 1.601 destekçiye ulaştı


Biyolog; iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gereklilikleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; biyoçeşitlilik ve ekosistemi koruma çalışmaları ile biyoteknolojik, mikrobiyolojik, biyokimyasal, moleküler biyolojik, genetik, histolojik, sitolojik ve patolojik çalışmalarda görev yapan, kültürel çalışmalara katkıda bulunan, endüstriyel üretim yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Biyolog, canlı organizmalar ve ekosistem hakkındaki bilgiyi artırmak, yeni bilgiler ortaya koymak, hipotezleri test etmek, çevre, tarım, gıda, sağlık gibi alanlardaki problemleri çözmek, sağlık, eczacılık, tarım ve çevre alanlarında uygulamaya yönelik yeni ürünler, işlemler, yöntemler ve teknikler geliştirmek amacıyla laboratuvar ve sahada çalışmalar ve araştırmalar yürütür.

Elde ettiği verileri sağlık, çevre, tarım, orman, gıda, endüstri, turizm, denizcilik, biyoteknoloji, kriminoloji, nanoteknoloji, eğitim, doğal kaynak yönetimi, ekolojik planlama, ekolojik ekonomi, iş sağlığı ve güvenliği ve benzeri alanlarda uygulayan ve uygulatan, araştıran, inceleyen, analiz eden, üreten ve görev kapsamına giren alanlarda yetkisi dahilinde, kontrol eden, denetleyen, bu sonuçları rapor haline getiren, bu ve benzeri konu başlıklarında görevi kapsamında politika oluşturulmasına katkı sağlayan ve/veya politika oluşturulması için gerekli bilimsel altlıkları sağlayan meslek mensubudur.

Biyolog, yetkisi dâhilinde, görev kapsamına giren konularda, denetim, izleme ve kontrol çalışmalarını yürütür.

Kamuda meslek unvanımızı 1933 yılında almış bir meslek grubu olarak, dünyada gelişmiş tüm ülkelerde ve Avrupa Birliği ülkelerinde Sağlık, Çevre, Gıda, Tarım ve Orman sektörleri başta olmak üzere profesyonel meslekler içinde önem sırasına göre en ön sıralarda yer alan Biyologlar, ülkemizde işsiz ve gizli işsiz durumuna düşmüşlerdir. Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyogenetik, Biyogüvenlik, Biyorafineri, Biyogaz vb. terimlerinin üzerine inşa edilen hiçbir yasa ve yönetmelikte meslek unvanımız hak ettiği konularda ve konumda yer almamaktadır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği’nde dolayı, Biyologların hastanelerde ve laboratuarlarda istihdamı engellenmiş durumdadır.

Biyologların bazı çalışma alanları:


1. Canlı ve fosil organizmaların incelenmesi, tanımlanması ve sınıflandırılması,
2. Çevre, biyoçeşitlilik, doğanın korunması, arazi yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili ekolojik çalışmalar,
3. Doğal kaynakların kullanılması, planlanması ve yönetimi,
4. Sanayi, tarım veya kent nüfusundan kaynaklanan kirliliğin araştırılması, biyolojik analizi ve muamele edilmesi,
5. Su, toprak ve gıda kalitesinin araştırılması ve biyolojik analizi,
6. Biyolojik faaliyetlerle uğraşan korunan alanların, hayvanat bahçeleri ile botanik bahçelerinin, doğal tarih müzelerinin veya diğer kurumların organizasyonu, yönetimi ve korunması,
7. Biyolojik materyallerin incelenmesi ve analizi,
8. Zararlıları ve parazitleri de içeren patojenik ajanların çalışılması, tanımlanması ve kontrolü,
9. Endüstriyel uygulama için biyolojik tekniklerin geliştirilmesi ve yönetimi hakkında çalışma,
10. Biyolojik kökenli ürünlerin ve materyallerin yanı sıra, biyo-bozundurma ile ilişkili olan ve materyallerin ve ürünlerin korunmasına ve kalitesine müdahale eden biyolojik ajanların çalışması, kontrolü ve tanımlanması,
11. İnsan, hayvan, sebze ve mikrobik genetik çalışmalar,
12. İnsan biyolojisinde tekniğin araştırılması ve uygulanması,
13. Biyolojiyi temel bilimsel bir konu, her düzeyde çevre ve sağlık eğitimi olarak öğretmek,
14. Uygulamalı ve temel biyoloji alanlarında bilimsel araştırma,
15. Biyologların ilgi alanlarına giren tüm biyolojik disiplinlerde danışmanlık ve uzman yardım,
16. Biyoloji alanında bilimsel bilgi ve mesleki uzmanlık becerilerinin gerekli olduğu diğer faaliyetler.

Biyologlar, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak mesleklerin başında gelmektedir. Ülkemizin refahı ve gelişmesi adına sizlerden bizleri dikkate almanızı, kamuda atama ve kadroları genişletmenizi ve özel sektörde yeni istihdam alanları oluşturmanızı rica ediyoruz. Ülkemizde bulunan 125.000 biyoloğun sizlerden tek temennisi sizlerin bizleri dikkate alarak, bir an önce kamu ve özel sektördeki istihdam sorunlarımızı çözüme kavuşturmanızdır.


Saygılarımızla.Bugün Yalçın imzanı bekliyor!

Yalçın Dedeoğlu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Biyologların İstihdam Edilmesini İstiyoruz!». Yalçın ve imza atan diğer 1.600 kişiye katıl.