Petition Closed

Bevara Tranebergsängen!

This petition had 433 supporters


Vi i Traneberg anser Tranebergsängen vara en synnerligen olämplig plats för uppförande av modulhus. Vi är partipolitiskt obundna närboende som är oroliga för den framtida boendemiljön i Traneberg både vad gäller tillgänglighet och trygghet.

Tranebergsängen är Brommas gröna oas där de närboende och besökande från hela Västerort umgås. Barnfamiljer, tonåringar och äldre trivs i en lugn och trygg miljö. Tranebergsängen med sin unika sammansättning av aktiviteter bör bevaras i sin nuvarande form. I detaljplanen för området (laga kraft 2017-01-30) landskapsanalys betonas Tranebergsängens stora betydelse som idrott och rekreationsområde för hela stadsdelen. Stadsdelen har klassificerats som kulturhistoriskt värdefull. Stockholms Stadsmuseum har specifikt klassat stora delar av bebyggelsen i närområdet till högt kulturvärde och positiv betydelse för stadsbilden.

Vi anser att modulhusen passar synnerligen illa i den miljön då de inte är anpassade efter Tranebergs uttalade byggnadsstruktur. Boendeformen är av typen genomgångsboende vilket betyder hög genomströmning av människor som bor under en begränsad tid, viket skapar dåliga incitament för integration. Vi anser att vårt område idag är lugnt och tryggt.

Av erfarenhet från liknande boenden i andra delar av landet är risken stor att den tryggheten försvinner och ersätts av oro och osäkerhet inför framtiden. Det finns markområden i staden som lämpar sig bättre för uppförande av modulhus. En av Brommas populäraste lekparker är inte ett av dem.

/Tranebergs vänner

 

 Today: Tranebergsvänner is counting on you

Tranebergsvänner Tranebergsvänner needs your help with “Bevara Tranebergsängen!”. Join Tranebergsvänner and 432 supporters today.