BESKYTT KUNSTNERE OG KULTURARBEIDERE I NORGE MED STATSBORGERSKAP UTENFOR EU/EØS

BESKYTT KUNSTNERE OG KULTURARBEIDERE I NORGE MED STATSBORGERSKAP UTENFOR EU/EØS

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Verdensrommet network started this petition to Abid Q. Raja Kulturdepartementet (KUD) and

[English version, click here]

Vi—kunstnere, kunststudenter og kulturarbeidere med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS som bor og arbeider i Norge—ber om din støtte til våre krav om at Regjeringen sikrer vår sikkerhet og overlevelse gjennom COVID-19-pandemien.

Vi er faglærte arbeidere med midlertidige oppholdstillatelser: arbeidsøkerere, arbeidstakere, forskere og selvstendig næringsdrivende basert i Norge. Vår situasjon er svært alvorlig, da vi har svært begrensede rettigheter og beskyttelse mot de økonomiske konsekvensene av krisen. Vi trenger hjelp nå.

Som kunstnere og kulturarbeidere fra land utenfor EU/EØS som bor og jobber i Norge, krever vi: 

  • At all korona-spesifikk økonomisk bistand må utvides til å inkludere borgere av land utenfor EU/EØS som bor og arbeider i Norge. Økonomisk sosialhjelp, dagpenger og andre sosiale støtteordninger må være tilgjengelig, uten straff eller konsekvens for gjeldende oppholdstillatelse eller fremtidig søknadsbehandling.
  • At det i gjøres midlertidig unntak fra restriksjonene rundt å ta arbeid utenfor opprinnelig fagfeltet, uten straff eller konsekvens for gjeldende oppholdstillatelse eller fremtidig søknadsbehandling for borgere fra land utenfor EU/EØS.
  • At UDI tillater oss å operere med blandet inntekt (å ta lønnet arbeid, og samtidig drive enkeltpersonforetak) uten straff eller konsekvens for gjeldende oppholdstillatelse eller fremtidig søknadsbehandling for borgere fra land utenfor EU/EØS.
  • At UDI unntar borgere fra land utenfor EU/EØS som bor og arbeider i Norge fra å oppfylle inntektskravet for søknader og fornyelser av visum for selvstendig næringsdrivende kunstnere i 2020 og 2021. 
  • At UDI unntar borgere fra land utenfor EU/EØS , som nylig har fullført utdannelse eller er stipendiat ved en utdanningsinstitusjon i Norge, fra å oppfylle sparingskravet for å kunne få tillatelse til å oppholde seg i Norge som arbeidssøker i 2020 og 2021. 
  • At Kulturdepartementet (KUD) og Utenriksdepartementet (UD) oppretter midlertidig krisestøtte for kunstnere i Norge, inkludert kunstnere og kulturarbeidere fra land utenfor EU/EØS.VÅR SITUASJON
----------------------

I utgangen av mars 2020 var det 12.640 personer fra land utenfor EØS med gyldig tillatelse som faglært i Norge, bekreftet UDI ovenfor NRK den 22.04.

Faglærte kunstnere og kulturarbeidere fra land utenfor EU/EØS står overfor umulige begrensninger fra Utlendingsdirektoratet (UDI) når vi skal tjene til livets opphold i Norge. 

Vi er avskåret fra muligheten til en blandet økonomi (en kombinasjon av selvstendig næringsdrivende og lønnet arbeid), som flertallet av kunstnerne i Norge er avhengige av. I en fersk undersøkelse gjort av fagforeningen Norske Billedkunstnere (NBK), rapporterte 75% av respondentene at de har minimum to separate inntektskilder. Totalt ble mer enn 100 forskjellige inntektskombinasjoner registrert.

Vi er begrenset til å jobbe utelukkende innen kultursektoren. Denne sektoren har blitt hardt rammet av totale eller delvise aktivitetsbegrensninger siden 12. mars. Kultur- og idrettsarrangementer er forbudt i Norge til minst 15. juni, som er blant de strengeste av dagens statlige tiltak. Stabiliseringen av feltet kan også forventes å være uforholdsmessig langsom: til eksempel kom ikke omsetningen i det norske kunstmarkedet seg tilbake til tilsvarende nivå etter finanskrisa i 2008, før i 2015.

Vi forventes også å bevise en årlig inntekt (eller oppsparte midler, hvis det gjelder arbeidssøkere) på minst 246 246 kroner, etter utgifter, for å kvalifisere til oppholdstillatelse. Det er godt dokumentert at inntektene til billedkunstnere i Norge i gjennomsnitt ligger under de nødvendige årlige 246 246 kroner. I 2015 var dette gjennomsnittet 89 000 kroner, som også er det laveste av alle grupper på kulturområdet. Det er knapt mulig for noen norsk kunstner å opprettholde en levelig lønn på inntekt fra selvstendig næring alene.

Mange av oss er godt etablert i Norge med faste adresser, familier, lokalsamfunn og arbeidsplasser. Mange av oss har kvalifikasjoner fra norske institusjoner for høyere utdanning, og jobber i offentlige museer og andre sentrale kunstinstitusjoner. Mange av oss ønsker å fortsette å bo i Norge, og prøver å oppfylle kravene for å kunne få permanent opphold i framtiden.

 

DEN UMIDDELBARE EFFEKTEN AV PANDEMIEN
--------------------------------------------------------------

Den økonomiske situasjonen skapt av COVID-19 har etterlatt mange av oss uten arbeid, men uten mulighet til å søke alternativ sysselsetting. Vår umulige situasjon forsterkes av det faktum at vi ikke har tilgang til dagpenger, midlertidig inntektssikring eller annen økonomisk sosialhjelp, fordi dette risikerer å sette oppholdstillatelsen på spill.

Disse begrensningene er til hinder for retten til mobilitet, ytringsfrihet, grunnleggende velvære og sikkerhet for ikke-europeiske kunstnere og kulturarbeidere.

Når den norske regjeringen setter i gang omsorgs- og krisepakker for arbeidsledige og økonomisk sårbare grupper i Norge, ber vi om at levebrødet til kunstnere og kulturarbeidere fra land utenfor EU/EØS også sikres – en gruppe som bidrar med sin fagkompetanse til kulturtilbud og -liv i norske byer og lokalsamfunn, og med skatt til det norske samfunn forøvrig.

COVID – 19 har satt vår fremtid i fare på veldig kort tid. Vi ber om umiddelbare tiltak fra Regjeringen, Arbeids- og sosialdepartementet, Utlendingsdirektoratet (UDI), Kulturdepartementet (KUD), Utenriksdepartementet (UD) og NAV, som svarer på våre behov i krisetid.


Støtteerklæringer mottas med stor takknemlighet.
Vi håper at du er villig til å spre ordet og signere dette brevet.

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!