Request for a transparent & detailed explanation for taken measures regarding covid in BE

Request for a transparent & detailed explanation for taken measures regarding covid in BE

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Stephanie Stals started this petition to Belgian Government

"Ik wil het gewoon kunnen begrijpen!"

(English version below)

Sinds maart 2020 worden er beslissingen genomen om onze gezondheid te beschermen. Helaas voelt het niet meer alsof we nog beschermd worden. De gevolgen van de maatregelen zijn desastreus. Niet alleen voor ondernemers in zoveel sectoren en voor jongeren maar voor ons allemaal! Stilaan beginnen we één voor één er allemaal onder door te zitten. We zijn op!

De gevolgen van de keuzes van regering verdienen meer dan de uitleg 'voor covid' of 'om de ziekenhuizen te beschermen'. Wij verdienen meer uitleg!

We willen dat; 

 • de regering zich verklaart en verantwoordelijkheid neemt voor de keuzes dat ze maken, startende bij de volgende persconferentie op 5 februari 2021. Bijvoorbeeld "De cijfers die de avondklok onderbouwen zijn ... " 
 • een debat - de ruimte voor respons, verschillende inzichten en kritische vragen te stellen en hier kan ook gefundeerde antwoorden op te hebben. 
 • open communicatie inclusief een uitleg hoe beslissingen gemaakt worden en op basis van welke data en inzichten.
 • transparante kennis van berekening achter de afgewogen scenario's.

  Bijvoorbeeld "We hebben scenario 1; een volledige lockdown overwogen en scenario 2; een langere beperking met elkaar afgewogen. Scenario 1 heeft bij inschatting een gevolg van X voor onze economie, en scenario 2 Y. Daarom hebben we besloten voor scenario ‘x= 1 of 2’ te gaan.

  Indien er geen data is, verwachten we dat er gedacht wordt in ‘experimenten’ met een duidelijk doel en manier om de effectiviteit te meten. Bv we kunnen de resultanten van deze effort niet 100% inschatten. Daarom gaan we dit voor de komende 30 dagen doen om te zien of dit effect A heeft. Indien niet wordt dit herbekeken. 'Herbekijken' is dan een open en transparante analyse van de resultaten en duidelijke cijfers.

Het gaat er dus om dat we vragen om maatregelen te integreren die gestaafd zijn met te bewijzen funderingen. Als wat niet verklaard kan worden of niet gemeten kan worden, is giswerk en dus de persoonlijke preferenties van de machtspersonen. 

Heb jij specifieke vragen? Mail ze naar ikwilhetbegrijpen@gmail.com. Deze vragen worden samen met de petitie gedeeld met De Kamer en spilfiguren in de federale overheid.

Tijd voor antwoorden! 

*we verwachten de onderbouwde en wetenschappelijke expertise van virologen binnen hun vak, zijnde de verspreiding van virussen. Maar ook andere experten zoals mentale gezondheidsexperten, economisten etc maken deel uit van de beslissing. Het is aan de politiek om beslissingen te maken die de groep / maatschappij op alle vlakken optimaal proberen te beschermen. En dus rekening houdt met de mening van meerdere experten. 

______________________

"I just want to understand!" 

Since March 2020, decisions have been made to protect our health. Unfortunately, it no longer feels like they are protecting us. The consequences of the measures are disastrous. Not just for entrepreneurs in so many sectors and for students, but for all of us! Gradually we are all drowning one by one. 

The consequences of the government's choices deserve more than the explanation "for covid" or "to protect the hospitals." We deserve a more detailed explanation!

Do you also want to be able to understand how and why decisions are made? Then sign this petition!

This petition calls for a transparent and well-founded explanation for every decision, made, based on data and insights from different experts, not just a few virologists. 

We request that;

 • the government is held accountable for the choices they make. We request a clear and science-based explanation, starting with the next press conference on February 5, 2021. For example, "The science behind the curfew are ..."
 • a debate - allowing critical questions and responses, also if they are based on different insights. We demand a well-founded answer to this.
 • open communication including an explanation of how decisions are made and based on what data and insights.
 • transparent knowledge of the calculations behind the considered scenarios.
  For example, “We considered scenario 1; a full lockdown and scenario 2; longer restrictions. We calculated the financial impact of both, being ..., therefore we choose scenario '...'

If there is no data, we expect to think in "experiments" with a clear goal and way of measuring effectiveness. For example, "we cannot estimate the results of this effort 100%. That's why we're going to do this for the next 30 days to see if this has effect A." If not, this will be reviewed. 'To review' is then an open and transparent analysis of the results and clear figures.

To conclude, we ask for that the measures that are being integrated are supported by proof and calculations. If it cannot be explained or cannot be measured, it is guesswork and thus the personal preferences of those in power.

Do you have specific questions? Mail them to ikwilhetbegrijpen@gmail.com. These questions, along with the petition, are shared with the Chamber and key figures in the federal government.

Time for answers!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!