WOMEN'S STRIKE/ PARO DE MUJERES

Petition Closed

WOMEN'S STRIKE/ PARO DE MUJERES

This petition had 1,237 supporters
Marta Lempart started this petition to Secretary General of the United Nations António Guterres and

International Women’s Strike
PETITION – STRIKE CLAIM

Recognizing the United Nations as the leading international organization addressing issues confronting humanity in 21st century and acknowledging its role in promoting and protecting women’s rights;

Assuming that the UN Charter, the Treaties, Conventions, Resolutions and Declarations, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, provide formal grounds for all the necessary actions;

Having debated and analysed the measures possible within our communities and countries and concluding, that joint action and extraordinary measures are the only way to assure that the growing backlash against women’s rights stops;

Having established an international group of women forced recently by our own governments to protest for our basic rights in the streets, due to the rise of radical right-wing politics throughout the world and populist politicians undermining the very core of human rights system;

We, the women of the world forced to struggle for our basic rights, call for:

- immediate action against gender-based violence in all its aspects, including economical, and against any form of gender-based discrimination, including enforcing equal pay regulation implementation in all member states,

- acute reaction to UN member states avoiding taking real and practical measures to solve numerous problems relating to the fact that the law and judiciary systems in our countries fail to assure that sexual crimes and domestic violence are severely and inevitably prosecuted,
- ensuring that suppressing women’s rights, including our reproductive rights, on the basis of the religious systems is no longer tolerated and accepted.

To support our demands, we claim joint strike and protest action on March 8th, 2017, in Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Germany, Northern Ireland and Republic of Ireland, Israel, Italy, Mexico, Nicaragua, Peru, Poland, Russia, Salvador, Scotland, South Korea, Sweden, Turkey, Urugway – and more to come. We are non-partisan, grassroots movement, supported by women’s rights’ organizations and women themselves, operating jointly as International Women’s Strike group. We are well aware of all the strategies being implemented, for years, in the women’s rights field, but with the recent global regression on women’s issues, we refuse to consider them sufficient and fast enough.

We say enough and we say it now.

El Paro Internacional de Mujeres
PETICIÓN CON EMPLAZAMIENTO AL PARO

En reconocimiento de las Naciones Unidas como la organización internacional líder en abordar los problemas que afectan a la humanidad en el siglo XXI y reconociendo su rol en promover y proteger los derechos de las mujeres;

Asumiendo que la Carta de las Naciones Unidas, los Tratados, Convenciones, Resoluciones y Declaraciones, incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, proveen bases formales para todas las acciones necesarias;

Habiendo debatido y analizado las medidas que podemos tomar en nuestras comunidades y países y concluyendo que llevar a cabo acciones colectivas y tomar medidas extraordinarias son las únicas vías para asegurar que el retroceso creciente en materia de derechos humanos de las mujeres termine;
Habiendo establecido un grupo internacional de mujeres forzadas por nuestros propios gobiernos para protestar por nuestros derechos básicos en las calles, debido al aumento de políticas radicales de derecha alrededor del mundo y políticos populistas socavando la esencia del sistema de derechos humanos;
Nosotras, las mujeres del mundo, forzadas a luchar por nuestros derechos básicos, exigimos:

- Acción inmediata en contra de la violencia de género en todos sus aspectos, incluyendo el económico y en contra de todas las formas de discriminación por género, incluyendo regulación de salarios para asegurar el pago equitativo en todos los Estados miembros;

- Reacción puntual hacia los Estados miembros de las Naciones Unidas por evitar tomar medidas reales y prácticas para resolver numerosos problemas, relacionados con el hecho de que los sistemas de ley y judiciales en nuestros países fracasan en asegurar que los crímenes sexuales y que la violencia doméstica sean procesados inevitable y severamente,

- Asegurar que eliminar los derechos de la mujer -incluyendo nuestros derechos reproductivos-sobre la base de sistemas religiosos, ya no será tolerado ni aceptado.

Para apoyar nuestras exigencias, confirmamos un Paro Internacional y Protesta el 8 de marzo de 2017 en Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Corea del Sur, Ecuador, Escocia, Honduras, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Rusia, El Salvador, Suecia, Turquía, Uruguay y más por venir.

No tenemos relación con partidos políticos, somos un movimiento de civiles, apoyado por organizaciones de derechos humanos y por mujeres, operando en colectivo como el grupo de Paro Internacional de Mujeres. Estamos muy conscientes de las estrategias que se han implementado por años en el área de derechos de la mujer, pero con el retroceso global en derechos de las mujeres, nos negamos a considerarlas suficientemente rápidas y eficaces.

Hoy decimos: es suficiente.

Międzynarodowy Strajk Kobiet
PETYCJA I ZAPOWIEDŹ STRAJKU

Uznając Organizację Narodów Zjednoczonych za wiodącą organizację międzynarodową zajmującą się kwestiami, z jakimi ludzkość musi mierzyć się w XXI wieku i doceniając jej rolę w promowaniu i ochronie praw kobiet,

Przyjmując, że Karta Narodów Zjednoczonych, traktaty, konwencje, rezolucje i deklaracje przyjmowane przez ONZ, w tym Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) stanowią podstawę formalną dla wszelkich koniecznych działań,

Po przedyskutowaniu i przeanalizowaniu możliwości działania w naszych społecznościach i krajach, konkludując, że podjęcie wspólnych działań przy pomocy nadzwyczajnych środków jest jedynym sposobem powstrzymania rosnącej fali ograniczania praw kobiet,

Skupiwszy się w międzynarodowej grupie kobiet, które ostatnio są zmuszane przez rządy własnych krajów do protestowania na ulicach w obronie swoich podstawowych praw, ze względu na wzrost wpływów radykalnej prawicy i polityków – populistów, poddających w wątpliwość elementarne prawa człowieka.

My, kobiety z różnych stron świata, zmuszone do walki o nasze podstawowe prawa, wzywamy do:

- podjęcia natychmiastowych działań przeciw przemocy motywowanej płcią, w tym przemocy ekonomicznej, oraz przeciw wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, w tym zadbania, aby we wszystkich państwach członkowskich wprowadzono regulacje dotyczące równouprawnienia w sferze zarobków;

- zdecydowanej reakcji wobec państw członkowskich ONZ unikających podejmowania faktycznych działań mających na celu rozwiązanie problemów wynikających z faktu, że systemy prawne i sądownicze w naszych krajach nie gwarantują, że przestępstwa seksualne i przemoc domowa są nieuchronnie i ostro karane;

- spowodowania, by ograniczanie praw kobiet, w tym praw reprodukcyjnych, ze względu na systemy religijne, nie było tolerowane i akceptowane ani chwili dłużej.

Na poparcie naszych żądań oznajmiamy, że 8 marca 2017 r. będziemy protestować i strajkować m. in. w Argentynie, Brazylii, Chile, Ekwadorze, Hondurasie, Irlandii, Irlandii Północnej, Izraelu, Włoszech, Korei Południowej, Meksyku, Niemczech, Nikaragui, Salwadorze, Szkocji, Szwecji, Peru, Polsce, Rosji, Turcji i Urugwaju – oraz wielu innych krajach świata.

Jesteśmy bezpartyjnym, oddolnym ruchem, wspieranym przez organizacje kobiece oraz same kobiety, działającym wspólnie jako grupa Międzynarodowego Strajku Kobiet.

Zdajemy sobie sprawę ze wszystkich działań i strategii realizowanych na rzecz kobiet przez ostatnie lata, ale w sytuacji globalnego regresu w zakresie praw kobiet odmawiamy uznania, że są to działania wystarczające i dostatecznie szybkie.

Mówimy dość i mówimy to teraz.

Petition Closed

This petition had 1,237 supporters

Share this petition