Başarı

ormanlara destek uyuz olan canlara bakım her ğün besleme yapanlara mama desteği beslemelere katılma ve istediğimiz noktalarda külübe yapımına destek

Bu kampanya 1.152 destekçi ile değişim yarattı!


o canlar ölmemeli yaşatalım

(1) Bölge Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)   İş ve işlemleri Bakanlığın talimatlarına göre mevzuat hükümleri çerçevesinde

yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bakanlığa teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarının gerçekleşmesini sağlamak,

c) Gerekli taşınır ve taşınmazların tahsisi veya kamulaştırılması, kiralanması, intifa hakkı temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

ç) Döner sermayeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

e) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlarla, orman içi su ürünleri ve avcılık faaliyetleri ile ilgili plânlama, etüt, envanter, projelendirme, uygulama, bakım ve kontrol çalışmalarım yapmak veya yaptırmak,

f)  Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,

g) Korunan alanlarda Bakanlıkça verilecek izin ve irtifak hakları ve yapılacak tahsis ve devirlere dair iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut bina, tesisler ve alanların işletilmesi veya kiralanması, bakım, onarım ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda

gerekli iş ve işlemleri yapmak,Bugün N imzanı bekliyor!

N A bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,: ormanlara destek uyuz olan canlara bakım her ğün besleme yapanlara mama desteği beslemelere katılma ve istediğimiz noktalarda külübe yapımına destek». N ve imza atan diğer 1.151 kişiye katıl.