T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Lisansüstü Öğrencilerine Ücretsiz Olsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Lisansüstü eğitimi uzun ve meşakkatli olduğu kadar aynı zamanda masraflı bir yolculuktur. Yalnız Türkiye’de değil  dünyanın her yerinde akademi salt yüksek gelir sahibi ailelerden kimselerin oluşturduğu bir meslek grubu değildir; alt ve orta gelirli kimseler de  akademinin ve lisansüstü eğitimin bir parçası olmuşlardır ve olmaya devam edeceklerdir.

Bu sebeple bilgiye erişmede ve bilgi üretiminde kolaylaştırıcı imkânların yaratılması yaşanan değişim açısından da manidardır; çünkü farklı ekonomik gelir gruplarından ve  çeşitli etnik diller ve dini kimliklerden tarih araştırmacılarının yetiştirilmesi ve eğitimlerine destek verilmesi belirli bir bilgi tekelinin oluşturulmasını engellediği gibi toplumların, kimliklerin, aidiyetlerin temsiliyetini sağladığı için de özgürleştiricidir.

 Lisansüstü tez döneminde öğrencinin tez konusuyla irtibatlı araştırmalarında başvurması gereken belgelerin  Başbakanlık Devlet Arşivi Genel Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak karşılanması önem arz etmektedir. Lisansüstü öğrencilerinin maaşsız, kadrosuz ve sigortasız olduğu dikkate alındığında bu gibi masraflardan muaf tutulmaları onların bilim ve üretim yolundaki çabalarını destekleyici olacağı gibi önemli de bir teşvik alanı oluşturacaktır.

Söz konusu talebin çeşitli ülkelerdeki kütüphanelerde bazıları kısmi olmakla beraber (İtalya’da documenti turci, İngiltere’de Brotisharchives, ABD’de National Archieves ve Sofya Kiril i Metodiy Merkez Kütüphanesi gibi) ücretsiz verildiği örnekler mevcut. Türkiye’de de Süleymaniye Kütüphanesi gibi yıllık 1000 belgenin ücretsiz verildiği yerler de var. Tüm bu örnekler göz önüne alındığında sosyal devlet olma geleneğine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti’nin de arşivlerinin ücretsiz olması bir tarihsel vazife olarak karşımızda duruyor.

Burada önemli olan husus belgelerin ne kadarlık bir bedel karşılığında  araştırmacının hizmetine sunulduğu değildir. Buradaki esas mevzu öğrenciliği devam eden ve akademik bilgiye katkı sunması beklenen kimselerin önlerini açmak ve onların maddi kaygılarını bir nebze azaltmaktır. Asıl uygun olan tamamının ücretsiz olması iken alternatif bir senaryo olarak kurum, yıllık bir kota belirleyerek de bunu yalnızca tezi için çalışan yüksek lisans veya doktora öğrencilerini kapsayacak şekilde gerçekleştirebilir. Yüksek lisans için ders dönemini bitiren öğrencinin sonraki ilk senesinde belge talebi, ücret almaksızın karşılanabileceği gibi doktora öğrencileri için de yeterlilik döneminin hemen akabinde böyle bir imkân oluşturulabilir.

Bundan başka belli kotalar konulması da seçeneklerden birisidir. Örneğin; Kurum, tez yazma dönemlerinde, yüksek lisans öğrencisi için asgari 250 ve doktora öğrencisi içinse yine asgari  500 belgeyi ücret almadan paylaşmayı temin edebilir.

 Tahmin edilebileceği gibi bir lisansüstü öğrencisinin geçimini sağlamak dışında fotokopi, yurt dışından ve yurt içinden kitap satın alma ve yine gerek Türkiye Cumhuriyeti arşivlerinden  gerekse yabancı arşivlerden belge edinmesi gerekmektedir.

Önceki yıllara nispetle lisansüstü burslarının arttığı bir hakikat olsa da sadece belli sayıda öğrenci bu fırsatlardan yararlanabilmektedir. Belirtilmesi gereken başka bir husus da lisansüstü tarih  eğitimi alan herkesin İstanbul’daki veya Ankara’daki üniversitelerde eğitim görmemesidir.

Dolayısıyla akademik seyahatler ve bu seyahatlerin beraberinde getirdiği barınma sorunları da oluşmaktadır. Bilim ve üretmek kaygısı taşıyanların önünde böyle maddi engeller olmamalıdır. Zaten dijitalleştirilmiş bir arşivde Cd'ye aktarılan belge başına bedel ödemek,  geçimlerini çeşitli burslarla veya ek işlerde çalışarak zorlukla sağlayan öğrenciler için sorun oluşturmaktadır.

Araştırmacı salonları hafta içi saat 18:00'de, Cumartesi günleri ise saat 17:00'de kapatılmaktadır. Daha geniş zaman aralıklarında hizmet sunması gereken bu kurum civarında yeterli sosyal mekân da bulunmamaktadır. Bu ve benzeri sorunların konuşulması için yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de temsilen öğrencilerin kurumun ilgili idari birimleriyle buluşturulması ve belli bir platformun oluşturulması ve alınan kararların kamuya duyurulması önemli bir ihtiyaçtır.

Her ne kadar bu kampanya bulunduğumuz koşullar altında pratik ve uygulanabilir olması amacıyla lisansüstü öğrencilerinin arşiv belge taleplerinin ücretsiz karşılanmasını hedeflese de nihai hedefimiz TÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ AYRIM OLMAKSIZIN ARŞİVLERdE ÜCRET ÖDEMEKSİZİN HİZMET ALABİLMELERİDİR.