NON o peche da UPO (Universidade Popular de Ourense)

NON o peche da UPO (Universidade Popular de Ourense)

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales

Queremos UPO ha iniciado esta petición dirigida a Ayuntamiento de Ourense y

QUEREMOS UNIVERSIDADE POPULAR DE OURENSE. QUEREMOS  UPO, PORQUE A  UPO SOMOS TODOS  NÓS.

A Universidade Popular de Ourense forma parte do acervo cultural da cidade desde hai 25 anos e máis de 100 a nivel nacional, naceu da man de figuras como Antonio Machado e Vicente Blasco Ibáñez. A Ourense chegou en 1910 e nela impartiron caligrafía ou lectura Vicente Risco e Otero Pedrayo, entre outros.

Esta semana espertabámonos coa triste e indignante noticia da súa desaparición, cando é un servizo vital para a cidade e a demanda crecente da mesma así o demostra ano tras ano.

A Universidade Popular de Ourense, específica en formación continua, impartiu docencia a milleiros de persoas que cada ano encheron as súas aulas, dun amplo rango de idades. Alcanzando máis de 3000 alumnos no último curso e ao redor de 4000 solicitudes de inscrición. A demanda crece cada ano, así como o número de ofertas formativas e profesorado.

Por que o peche? Por que molesta que exista unha Universidade para adultos de formación continua? Por que ese desexo de impedir que os miles de ourensáns que gozan ou gozaron dela continúen facéndoo?

A  UPO, na súa falta require de máis medios, máis financiamento e máis oferta, esas son as melloras que necesitamos, pero NON O seu PECHE.

A Educación e a Cultura é un ben común de todos, a Universidade Popular de Ourense é un buque insignia do Concello da cidade, permitan que dita institución e os seus profesionais continúen co seu traballo e os alumnos coa súa aprendizaxe.

Porque a  UPO somos todos,

A  UPO SOMOS  NÓS.

--

QUEREMOS UNIVERSIDAD POPULAR DE OURENSE. QUEREMOS UPO, PORQUE A UPO SOMOS TODOS NÓS.

La Universidad Popular de Ourense forma parte del acervo cultural de la ciudad desde hace 25 años y más de 100 a nivel nacional, nació de la mano de figuras como Antonio Machado y Vicente Blasco Ibáñez. A Ourense llegó en 1910 y en ella impartieron caligrafía o lectura Vicente Risco y Otero Pedrayo, entre otros. 

Esta semana nos despertábamos con la triste e indignante noticia de su desaparición, cuando es un servicio vital para la ciudad y la demanda creciente de la misma así lo demuestra año tras año.

La Universidad Popular de Ourense, específica en formación continua, ha impartido docencia a miles de personas que cada año han llenado sus aulas, de un amplio rango de edades. Alcanzando más de 3000 alumnos en el último curso y alrededor de 4000 solicitudes de inscripción. La demanda crece cada año, así como el número de ofertas formativas y profesorado.

¿Por qué el cierre? ¿Por qué molesta que exista una Universidad para adultos de formación continua? ¿Por qué ese deseo de impedir que los miles de ourensanos que disfrutan o han disfrutado de ella continúen haciéndolo?

La UPO, en su defecto requiere de más medios, más financiación y más oferta, esas son las mejoras que necesitamos, pero NO SU CIERRE.

La Educación y la Cultura es un bien común de todos, la Universidad Popular de Ourense es un buque insignia del Ayuntamiento de la ciudad, permitan que dicha institución y sus profesionales continúen con su trabajo y los alumnos con su aprendizaje.

Porque la UPO somos todos,

A UPO SOMOS NÓS.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales