Petición Cerrada

AYISYEN, NOU VLE 85% PÒS EPI 85% NAN BIDJÈ SALÈ ANPLWAYE TOUT ENSTITISYON AN AYITI

Esta petición conseguió 7 firmas


             AYISYEN, LEVE KANPE POU N SOVE PEYI NOU!

NOU MANDE 85% PÒS EPI 85% NAN BIDJÈ ANPLWAYE YO NAN TOUT ENSTITISYON ENTÈNASYONAL KI AN AYITI

Lè n konsidere fason èd entènasyonal la chak fwa ap vin tounen yon lènmi olye de yon alye pou devlòpman Ayiti ak lavi miyò pou Ayisyen.

Lè n konsidere genyen anpil pwojè k ap egzekite sou finansman etranje ki kapab swa yon don oubyen yon prè; enstitisyon k ap egzekite yo itilize prèske sèlman pwofesyonel ki soti nan lòt peyi. Pafwa menm manje yo pa achte an Ayiti. Sektè pwofesyonèl la ni sektè mache ak pwodiksyon an pa rive jwenn anyen, ki ta pèmèt yo grandi nan mwayen, konesans ak eksperyans, ki se chimen oblije pou devlòpman tout peyi sou latè. Ou ta di Ayiti ap mande oubyen prete lajan pou ede pwofesyonèl lòt peyi fè eksperyans epi konstwi pwòp lavi yo pandan pitit peyi a, moun mwayen sa yo destine a sèvi a, n ap soufri, n ap mouri.

Lè n konsidere relasyon yo pafwa nan biwo kèk enstitisyon kote ou jwenn yon repwodiksyon prèske pafè de sistèm apated la. Pa genyen yon entegrasyon ant anplwaye lokal ak etranje ki ta pou pèmèt yon bon jan transfè eksperyans, pou yon jou peyi a ta rive ranmase eskanp figi li. Gen kèk kote, se bòn, gadyen ak chofè sèlman ki rive anplwaye pandan pwofesyonèl ayisyen bouke chèche opòtinite, etidyan nan inivèsite yo bouke frape pòt pou fè eksperyans.

Lè n konsidere nan kèk lòt peyi Leta a fikse pousantaj sitwayen lokal ak etranje ki dwe travay nan enstitisyon yo. Pa egzanp: Nan peyi Chili ak Bolivi, Leta etabli pou pi piti, pousantaj 85% sitwayen lokal epi 15% etranje nan tout enstitisyon, piblik tankou prive. Nan peyi Pewou ak Repiblik Dominikèn, se 80% pou pi piti. Nan ka Repiblik Dominikèn nan, Leta egzije ke 80% nan bidjè pou pèyman anplwaye nenpòt enstitisyon, dwe ale jwenn anplwaye dominiken yo; se menm bagay la tou pou peyi Bolivi li menm ki egzije 85% nan menm kalite bidjè a.

Lè n chita pou n reflechi sou entèvansyon kritik nan laprès kèk diplomat ki akredite an Ayiti fè sou kalite jesyon èd entènasyonal la,

N AP DI TOUT AYISYEN, PIT KON MAWON ZANANA TANKOU PENGWEN, LEVE KANPE, SIYEN PETISYON SA A; PASKE SINON, AYITI, VACH LÈT LA, AP FIN DEPERI, TIBÈF LI YO AP FIN MOURI PWATCHÒKÒ PANDAN LÈT VACH LA AP KONTINYE NOURI PITIT LÒT BÈF KI PA VRÈMAN GEN BEZWEN.

Chak ane anpil milyon dola ameriken ak Euro destine kòm èd entènasyonal pou ede nan ka ijans ak devlòpman an Ayiti, se lajan pou amelyore kondisyon lavi moun k ap viv nan peyi a. Kòb sa yo se enpo moun peyi ki sansib pou Ayiti yo, yo aksepte pou gouvènman yo bay Ayiti pou nou menm Ayisyen, nou soti nan lamizè, pou redui nivo vilnerabilite nou. Peyi sa yo ki chwazi ede Ayiti, gen pwoblèm lakay yo tou, kontribyab nan peyi sa yo fè anpil sakrifis pou sa. Rezilta sakrifis sa yo pa ale nan direksyon rezilta yo swete a, ni an Ayiti moun pa santi sa. Zafè manke rezilta sa a depi byen lontan, kòmanse ap bay kèk siy dekourajman kay bayè yo.

Lajan ki vini pou ede Ayiti chak ane sifi pou ta bay chak grenn ayisyen, plis pase $ 1000 dola ameriken pou pi piti chak ane. Lè nou gade mirak anpil manman pitit ap fè nan kòmès ak 100 dola, 50 dola oubyen mwens, nou ka imajine n sa k t ap pase si yo ta rive jwenn yon sipò konsa pandan 5 rive 10 ane. Yon lòt fason nou ka wè sa ankò: kòb sa yo sifi tou pou ta distribye bonbòn gaz ak recho bay chak grenn fwaye an Ayiti ak yon sibvansyon 50% nan pri gallon gaz pwopán nan pandan yon bon bout tan. Tout moun ka panse ki enpak sa t ap genyen sou anviwònman an, lè chak jou chak fanmiy tout jounen ta rive an mezi pou boule gaz olye de chabon: Nan yon ane pou pi piti, nou t ap gentan kòmanse wè yon ayiti tou vèt, fre tankou kola 15. N ap sonje an Ayiti nou boule 400 mil tòn chabon chak ane!

Prèske 2/3 nan moun ki ka travay nan peyi a, pa rive jwenn travay oubyen yo souanplwaye (sa vle di pou kapasite yo, yo ta dwe jwenn yon pi bon travay, yon pi bon jan salè). Sitiyasyon sa pwodui fristrasyon kay ni moun k ap travay ni sa yo ki p ap travay. Anpil pwofesyonèl ayisyen ap kite peyi a pou y al travay deyò pandan tout lasentjounen ou tande y ap di Ayiti pa gen pwofesyonèl kalifye. YON SENP STRATEJI pou angaje moun lòt kote vin touche an dola ameriken pandan kòlèg yo ayisyen k ap travay menm kote a ap touche tibounda monnen an goud nan yon peyi kote Dola ameriken ap grenpe monte san pèsòn pa konnen ki bò nan syèl la li prale.

Gen Ayisyen ki konn touche 5 a 10 oubyen plis fwa mwens ke etranje k ap fè menm travay ak li nan menm enstitisyon an, oubyen etranje tou senpleman ki travay mwens. ANPIL PWOFESYONÈL AYISYEN KI KITE AYITI, AP BAY BON JAN REZILTA NAN TOUT NIVO NAN LÒT PEYI. OU TA DI MOUN SA YO KALIFYE POU TRAVAY EPI BAY REZILTA LÒT KOTE MEN NON PA POU LAKAY YO AN AYITI. Ridikil.

Nou menm Ayisyen, nou mande palmantè nou yo vote lwa sa a pou nou epi pou Egzekitif la pwomilge li: 85% PÒS NAN TOUT NIVO EPI 85% NAN BIDJÈ SALÈ ANPLWAYE YO NAN TOUT ENSTITISYON K AP TRAVAY AN AYITI, DWE ALE JWENN AYISYEN.

Nou mande tout Ayisyen alawonnbadè, siyen petisyon sa a pou n remèt Palmantè nou yo li ak Egzekitif la prese prese.

SE NOU MENM AK FANMIY NOU K AP PWATCHÒKÒ!

NOU MANDE 85% PÒS NAN TOUT NIVO EPI 85% NAN BIDJÈ SALÈ ANPLWAYE NAN TOUT ENSTITISYON NAN PEYI A.Hoy: Katrevensenkpousan cuenta con tu ayuda

Katrevensenkpousan NOU MANDE necesita tu ayuda con esta petición «AYISYEN, NOU MANDE 85% PÒS EPI 85% NAN BIDJÈ SALÈ ANPLWAYE TOUT ENSTITISYON AN AYITI». Súmate a Katrevensenkpousan y 6 persona que han firmado hoy.