New Armenia - Australian Armenian Petition Standing in solidarity with Armenia

0 have signed. Let’s get to 500!


We, the Australian Armenian community stand together to convey our solidarity with the people of Armenia as you strive to demand what is rightfully yours.
Fair elections, work opportunities, growth of the economy but on the immediate, a leader elected by the people for the people.

 Sign the petition to show your solidarity with the Armenian People in Armenia.

We are with you with all our hearts and our souls.

 

Աւստրալիոյ Հայ Գաղութի անդամները թիկունք կանգնած է Հայրենիքի երիտասարդութեան եւ Ժողովուրդին , կերտելու Վերածնուած Նոր Հայրենիք մը։

Ձեր հետ կանգնած ենք այս հեռու ափերէն։

Մէկ Ձայնով եւ Մէկ Հոգւով