Крај за расипништвото/ Fund Shpërdorimit

Крај за расипништвото/ Fund Shpërdorimit

Started
June 18, 2019
Petition to
ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Signatures: 6,067Next Goal: 7,500
Support now

Why this petition matters

Started by CIVIL

Со потпишувањето на оваа Петиција, ја искажувам мојата поддршка на Иницијативата #КрајЗаРасипништвото што ја поведоа ЦИВИЛ и група граѓанки и граѓани за укинување или драстично намалување на привилегиите.

Почнувајќи од привилегиите во кои уживаат поранешните претседатели, завршувајќи со актуелните функционери на Владата или Парламентот, како и раководители на државни агенции и други институции, односно сите функционери, именувани или избрани, на локално или државно ниво - сите нивни привилегии мора да се укинат, односно да се редуцираат до ниво што е прифатливо за една сиромашна земја која се декларира како социјална држава, според Уставот.

БАРАМЕ:

Укинување на апанажите на било кое ниво за било која позиција.

Укинување на доживотните пензии за поранешните претседатели, до моментот кога тие исполнуваат услови за пензија, соодветно на примањата што ги имале во текот на работниот век.

Укинување на парични и други надоместоци за сите управни одбори, односно позицијата во тие и слични тела треба да биде почесна, а не платена.

Укинување или спојување на државните агенции, со намалување на бројот на вработени. Бараме укинување на сите привилегии што се поврзани со користење службени возила, репрезентации, обезбедување на функционерите и други прескапи привилегии.

Драстично намалување на патните трошоци на функционерите, поточно, обезбедување средства во висина на цената за јавен превоз.

Да се воспостави пракса на забрана за набавка на службени возила од средна и висока класа.

Укинување на дискреционите овластувања на функционерите.

Значително намалување на превисоките плати на избраните и именуваните функционери.
Намалување на бројот на пратеници во Собранието на РСМ од 120 на 80 пратеници;
Намалување на министрите во Владата на максимум 10 и укинување на функцијата Министер-ка без ресор.

Јавно објавување на висината на платите и додатоците на плата на сите функционери и раководни лица во институциите и јавните претпријатија на локално и национално ниво.

Да се воведат регулативи и практики за привилегиите слични на оние во Кралството Шведска или Сојузна Република Германија, па дури и со повеќе ограничувања.

Барања од ЦИВИЛ и граѓанките и граѓаните подразбираат сериозни, искрени и доследни интервенции во: Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието, Законот за пратениците, Законот за правата на претседателот, како и во низа други закони, деловници, правилници и друга регулатива што овозможува расипничко трошење на јавните пари и злоупотреби на моќта на локално и национално ниво.

ЦИВИЛ и граѓанките и граѓаните што ја поддржуваат оваа иницијатива изјавуваат дека е бесмислено да се трошат огромни суми пари за доживотни повластици на поранешните претседатели на државата, без оглед на тоа дали тие биле на висината на својата функција или биле криминалци. Едноставно, нема ниедна логична причина тие доживотно да живеат во раскош на сметка на сиромашните граѓанки и граѓани на Република Северна Македонија.

Функционерите во законодавната и извршната власт, а секако и локалната самоуправа, мораат да се откажат од луксузните автомобили, од патните трошоци, од репрезентативните издатоци, прескапите патувања за кои имаат слаби изговори, луксузниот мебел, набавките на уметнички дела за „декорирање“ на нивниот работен простор и сите останати удопства на кои полагаат право врз основа на закони зад кои стојат сомнителни, па и криминални мотиви.

ЦИВИЛ бара да се ревидираат сите законски регулативи според кои им се даваат прекумерни привилегии и на актуелните и на функционерите во заминување. Во време кога ни умираат деца поради лошото здравство, кога младите во огромен процент се функционално неписмени, кога луѓе гладуваат и се мрзнат по своите домови, бесмислено е да се трошат милиони евра за задоволување на апетитите на функционерите.

Fund Shpërdorimit

Me nënshkrimin e këtij Peticioni, e shpreh mbështetjen time për Iniciativën #FundShpërdorimit që e nisën CIVILI dhe një grup qytetaresh dhe qytetarësh për ndërprerjen ose uljen drastike të privilegjeve.

Duke filluar nga privilegjet të cilat i gëzojnë presidentët e mëparshëm, duke mbaruar me funksionarët aktualë të Qeverisë ose Parlamentit, si dhe udhëheqës të agjencive shtetërore dhe institucioneve tjera, gjegjësisht – të gjithë funksionarët, të emëruar ose të zgjedhur, ndërkaq, të reduktohen deri në nivelin e pranueshëm për një shtet të varfër që deklarohet si shtet social, sipas Kushtetutës.

KËRKOJMË:

Ndërprerje e apanazheve në cilin do nivel për cilën do pozitë.

Ndërprerje e pensioneve të përjetshme për presidentët e mëparshëm, deri në momentin kur ata i plotësojnë kushtet për pension, në pajtim me të ardhurat që i kanë pranuar gjatë kohës që kanë punuar.

Ndërprerje e kompensimeve financiare dhe tjera për të gjitha bordet drejtuese, gjegjësisht, pozitës në ato dhe trupat e ngjashme, duhet të jetë e nderit, dhe jo e paguar.

Ndërprerje ose bashkim i agjencive shtetërore, me uljen e numrit të të punësuarve. Kërkojmë ndërprerjen e të gjitha privilegjeve që janë të lidhura me shfrytëzimin e makinave zyrtare, reprezentimeve, sigurimit të funksionarëve dhe privilegjeve tjera që kushtojnë tepër.

Ulje drastike të shpenzimeve rrugore të funksionarëve, më saktë, sigurim të mjeteve në lartësi të çmimit për transport publik.

Të vendoset praktikë e ndalesës për blerje të makinave zyrtare të klasës së mesme dhe të lartë.

Ndërprerje e autorizimeve të funksionarëve.

Ulje të madhe të rrogave të larta të funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar.

Ulje të numrit të deputetëve në Kuvendin e RMV nga 120 në 80 deputetë

Ulje të ministrave në Qeveri në maksimum 10 dhe ndërprerje të funksionit Ministër pa resor.

Shpallje publike të lartësisë së rrogave dhe shtesave të rrogës për të gjithë funksionarët dhe personat udhëheqës në institucionet dhe ndërmarrjet publike në nivel lokal dhe nacional.

Të vendosen rregullore dhe praktika për privilegjet e ngjashme si të atyre në Mbretërinë e Suedisë ose Republikës Federale të Gjermanisë, madje edhe me më tepër kufizime.

Kërkesat nga CIVILI dhe qytetaret dhe qytetarët nënkuptojnë ndërhyrje serioze, të sinqerta dhe ndërhyrje të vazhdueshme në: Ligjin për rrogë dhe kompensime tjera të deputetëve në Kuvend, Ligjin për deputetët, Ligjin për të drejtat e presidentit, si dhe në ligje tjera, rregullore dhe rregullativa tjera që mundësojnë shpenzime të panevojshme dhe të mëdha të parave publike dhe keqpërdorime të fuqisë në nivel lokal dhe nacional.

CIVILI dhe qytetaret dhe qytetarët që e mbështesin këtë iniciativë deklarojnë se është e pakuptimtë të shpenzohen shuma të mëdha parash për privilegje të përjetshme të presidentëve të mëparshëm të shtetit, pavarësisht nga plotësimi i mirëfilltë i detyrës ose janë kriminelë. Thjeshtë, nuk ka asnjë arsye logjike që ata përjetësisht të jetojnë në luks në llogari të qytetareve dhe qytetarëve të varfër të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Funksionarët në pushtetin ligjvënës dhe ekzekutiv, si dhe vetëqeverisja lokale, duhet të heqin dorë nga makinat luksoze, nga shpenzimet rrugore, nga shpenzimet reprezentative, udhëtimet e shtrenjta për të cilat kanë arsyetime të dobëta, mobiljet luksoze, blerje të veprave artistike për “dekorimin” e hapësirave punuese dhe të gjitha komoditetet tjera mbi të cilat marrin të drejtë në bazë të ligjeve pas të cilave qëndrojnë motive të dyshimta, madje edhe kriminele.

CIVILI kërkon të rishikohen të gjitha rregulloret ligjore sipas të cilave u jepen privilegje tej mase edhe funksionarëve aktualë edhe atyre në largim. Në kohën kur po na vdesin fëmijët si pasojë e shëndetësisë së keqe, kur të rinjtë në përqindje të madhe janë analfabetë funksionalë, kur njerëzit janë të uritur dhe ngrijnë në shtëpitë e tyre, është e pakuptimtë të harxhohen miliona euro për kënaqjen e orekseve të funksionarëve.

 

 

Support now
Signatures: 6,067Next Goal: 7,500
Support now