Kampanya Kapatıldı

Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz !

Bu kampanya 574 destekçiye ulaştı


Kültür mirası ve doğal hazine cinayetine dur diyoruz!

Niğde İli Ulukışla İlçesi Toraman Köyü civarı, Er:3328748 mevkiindeki Ömer Havuçcu tarafından yapılması planlanan Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi ile ilgili olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan proje tanıtım dosyasının incelenmesini müteakip “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

Niğde’nin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve 10000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Toraman Köyü Hitit, Roma, Bizans gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yörede Hitit ve Roma dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser(özellikle kaya mezarlıkları, kabartmalı kayalar, ören yerleri, tarihi yol kalıntıları, mesafe taşları, eski sınırları belirten delikli taşlar, siteler) bulunmaktadır. Ancak; 29186 Sayılı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtilen “Proje ile ilgili olarak başvurunun yapıldığını, ÇED sürecinin başladığını, ÇED Başvuru Dosyasının halkın görüşüne açıldığını ve ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş ve önerilerin Valiliğe veya Bakanlığa verilebileceği Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, internet vb. şekilde halka duyurulur.” hükmüne rağmen internet olanağı çok kısıtlı olan köy koşullarında halkın askıda ilan veya anonsla bilgilendirilmediği ve yönetmeliğin 9. Maddesinin esasları dahilinde icra edilmesi gereken ve yöre halkının proje sürecini takip edebilmesini sağlayan Katılım Toplantılarının yapılmadığı görülmüştür.

Taş ocağının yaratacağı tahribatlar nelerdir?

·         Yörenin içme ve sulama suyu kaynakları taş ocağı kurulması planlanan bölgeden temin edilmektedir.

·         Maden ocağı yapılacak sahanın bir bölümü mera olarak kullanılmaktadır. 

·         Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevre düzenleme planı kapsamında faaliyete geçireceği ağaçlandırma çalışmalarının bir kısmı, yapılması planlanan maden ocağı sahasının içine girmektedir.

Dolayısıyla projenin hayata geçmesi halinde yöredeki su kaynakları ciddi tehdit altına girecek, hayvancılık tamamen yok olacak, patlamalar solunan havada telafisi olmayacak tehlikelere yol açacak ve yöre halkının sağlığı ciddi ölçüde olumsuz etkilenecektir. Bitki örtüsü ve biyoçeşitlilik açısından zengin olan köyde birçok canlı zarar görecektir. 

Tüm bunların yanı sıra yörenin tarihi önemi de göz önüne alındığında proje sahasının, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3’ncü maddesinde belirtilen tanımlar içinde sayılması gerektiği ve yörede, mezkûr kanunun 6’ncı maddesinde bahsi geçen taşınmaz kültür varlığı niteliğinde kalıntılar  bulunmaktadır ve tarihi mirasımız da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmaktadır.

Yöre halkı olarak Niğde'nin Toraman köyünde inşa edilmesi planlanan taş ocağının köyümüzün tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinde yaratacağı tahribatlar nedeniyle projeye itirazı vatandaşlık görevi olarak kabul ediyoruz. Ve sizleri de bu yıkıma dur demeye çağırıyoruz.

Peki neler yapabiliriz?

1.      İnternet üzerinden itiraz dilekçenizi devletin resmi organı Bimer aracılığıyla Bakanlığa gönderebilirsiniz. www.bimer.gov.tr  Örnek dilekçe oluşturuldu. Duyarlı tüm insanları örnek itiraz dilekçesini imzalayarak bakanlığa iletmeye davet ediyoruz.

2.      Niğde Valiliğine internet üzerinden veya elden itiraz dilekçesi verebilirsiniz. 

Biz tarihi mirasımıza, doğal ve kültürel zenginliğimize sahip çıkıyoruz. Peki ya siz?Bugün Toraman Köyü imzanı bekliyor!

Toraman Köyü bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «asena yalçın: Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz !». Toraman Köyü ve imza atan diğer 573 kişiye katıl.