ปิดแคมเปญรณรงค์

ศิลปะปฎิมากรรมเพื่อท้องทะล | Art For The Oceans

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 140 คน


ART FOR THE OCEANS | ศิลปะปฎิมากรรมเพื่อท้องทะล

โครงการศิลปะปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าแนวปะการังของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดความทรุดโทรมลง ด้วยสาเหตุทั้งจากธรรมชาติ เช่นปะการังฟอกขาว และจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การท่องเที่ยวและการประมง

ทอม โพธิสิทธิ์ นักอนุรักษ์ ช่างภาพแฟชั่น และศิลปินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และได้ทำงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาเป็นเวลา 10 ปี

 เขาได้เห็นว่าการดึงศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์นั้นมีความสำคัญและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้คนไทยรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ปะการัง โดยมีการบูรณาการด้านต่างๆ ทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากร การเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการ การท่องเที่ยว รวมถึงการลดการทำลายแนวปะการัง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังอย่างยั่งยืน  

 โดยเป้าหมายของโครงการนี้ เป็นการแสดงงานศิลปะที่มีการออกแบบเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความสำคัญของงานอนุรักษ์ นอกจากนี้ชิ้นงานดังกล่าวยังเป็นการสร้างพื้นที่ลงเกาะสำหรับปะการัง เพื่อเพิ่มที่อยู่อาศัยหลบภัยของสัตว์ทะเล และเป็นการสร้างแหล่งดำน้ำเพื่อลดการใช้ประโยชน์จากแนวปะการังธรรมชาติในการเป็นแหล่งดำน้ำ  ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่

 วิธีการดำเนินงาน

ทอมจะนำประติมากรรมที่ออกแบบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยและต่างประเทศ นำมาเสนอต่อที่ประชุมระหว่างนักวิชาการ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันหาพื้นที่จัดวางที่เหมาะสม และร่วมกันกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์ และการติดตามผลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ในส่วนของงานดีไซน์

การออกแบบประติมากรรมแต่ละชิ้นจะคำนึงถึงเรื่องราวของพื้นที่และปัญหาทางทะเลของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานโดยศิลปินนักทำศิลปะ โดยที่ประติมากรรมแต่ละชิ้นจะออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้เป็นแหล่งดำน้ำ และสามารถรองรับชิ้นส่วนของปะการังที่เกิดจากการแตกหักเสียหายในพื้นที่ใกล้เคียง และนำไปจัดวางในพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

 ตัวอย่างภาวะคุกคามต่อแนวปะการังจากมนุษย์

1.   การพัฒนาชายฝั่ง เช่น ทำถนน ก่อสร้างอาคาร เกิดปัญหาเรื่องตะกอนถูกชะลงสู่ทะเลในช่วงฤดูฝนเพราะป้องปันไม่ดีพอ

2.   การปล่อยน้ำเสียลงทะเล เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับชุมชนขนาดใหญ่ที่ไม่เพียงพอ หรือมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงแรมขนาดใหญ่

3.   การท่องเที่ยวในแนวปะการังโดยการยืนหรือเดินเหยียบปะการังจนแตกหักเสียหาย หรือไม่ระมัดระวัง จนตีนกบกระแทกปะการังแตกหักเสียหาย

4.   การทิ้งขยะลงทะเล เช่น เศษอวนที่ปกคลุมปะการังจนไม่สามารถรับแสงแดดได้

5.   การใช้ยาเบื่อปลาในแนวปะการัง เช่น ไซยาไนด์ เพื่อจับสัตว์น้ำบางประเภท


ART FOR THE OCEANS

 Most of Thailand's coral reefs are deteriorating. This revelation is nothing new. Coral bleaching and pollution caused by human activity, such as tourism and fishing, are among the major reasons for reef destruction.

 

Tom Potisit is a fashion photographer with a focus on conservation, having worked among rare marine species with the Department of Marine and Coastal Resources for the last decade.

 

Potisit has seen the impact of combining Art with his conservation work. Both are significant, and both go hand in hand. The mix of Art and conservation allows for a new kind of engagement from Thai youths and even tourists. This has allowed for reduction of coral reef destruction and further sustainability, especially in terms of how we utilize resources.

 

By using Art to raise awareness, this project aims to highlight the importance of conservation. What the project strives for is the increase in quality of life and amount of shelter for aquatic animals, as well as reducing the use of natural reefs as dive sites. Tourism would benefit local operators, and the shift from the natural to the artificial poses less risk to marine life.

 

Potisit's procedure involves acquiring sculptures from renowned artists, based domestically and internationally. All collaborators involved will be consulted to determine the appropriate layout and will jointly agree on the terms of use. Continuous follow-ups and discussions will be held.

 

With regards to aspects of design, each sculpture is inspired by the issues surrounding each individual marine areas. All are designed to fit a diving site and are able to accommodate damaged corals in surrounding areas. Local communities will be able to approve the sites in which these sculptures will be placed.

 

Human threat to coral reefs include:

 

1. Coastal development, such as road construction. Due to a lack of area protection, sediment can erode into the sea during monsoon seasons.

2. The release of wastewater into the sea. This is caused by poor water treatment systems in communities, leading to the release of unclean water into the ocean. Large hotels can also contribute to this, sometimes releasing large amounts of wastewater all at once.

3. Tourism. Unregulated and the rapid increase of tourism has caused damage to the reefs, with corals suffering physical damage due to irresponsible diving.

4. Litterring. Large amounts of waste in the ocean cover the corals, leading to an inability for them to absorb sunlight.

5. The use of toxic fish baits to lure certain species. These can come in the form of cyanide.  


 

 Tom กำลังรอให้คุณช่วย

Tom Potisit อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Art For The Oceans» คุณสามารถร่วมกับ Tom และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 139 คน ได้แล้วตอนนี้เลย