Apel za transformaciju i unaprijeđenje institucija za zaštitu kulturne i prirodne baštine

Apel za transformaciju i unaprijeđenje institucija za zaštitu kulturne i prirodne baštine

Started
August 9, 2022
Signatures: 888Next Goal: 1,000
Support now

Why this petition matters

Started by KotorArt Festival

Sistemska zaštita i valorizacija kulturne baštine u Boki Kotorskoj, koja je zbog svojih izuzetnih univerzalnih kulturnih i prirodnih vrijednosti čak po tri osnova upisana na UNESCO liste svjetskog nasljeđa, uprkos dugogodišnjem postojanju i radu nadležnih institucija, izuzetno je na niskom nivou već više od jedne decenije. 

U tom smislu, posebno krupan problem predstavlja srozavanje kvaliteta nekadašnjeg institucionalnog okvira zaštite baštine na području Boke, oličenog prvo u Opštinskom (od 1980), a potom i u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture (od 1992), sa sjedištem u Kotoru, koji od 2011. više ne postoji, uprkos tome što je u toku svog tridesetogodišnjeg rada ostvario niz značajnih rezultata u proučavanju, zaštiti i obnovi brojnog kulturnog nasljeđa. Do njegovog ukidanja došlo je donošenjem s više aspekata problematičnog Zakona o zaštiti kulturnih dobara (2010), kojim je pravno regulisana nova organizaciona struktura ključnih resornih institucija u polju zaštite kulturne baštine, odnosno kulturnih dobara. 

Podsjetimo, novim nacionalnim kulturnim politikama dogodila se, po baštinu pogubna, transformacija dotadašnjih, relativno stabilnih i solidno etabliranih institucija, poput Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture na Cetinju, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kotoru i JU Centar za arheološka istraživanja u Podgorici – u dvije nove institucije: Upravu za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore i JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, oba locirana na Cetinju i samo sa područnim jedinicama u Kotoru. Time su sve ingerencije predate novom centralizovanom i isuviše birokratizovanom aparatu koji do dan danas, čini se, nije u potpunosti stao na noge, što i brojni rukovodeći i zaposleni u ovim institucijama – i sami otvoreno priznaju. 

Sve ovo direktno je uslovilo da vizija, misija, ciljevi i prioriteti zaštite kulturne baštine Boke Kotorske odveć nijesu u rukama ovdašnjih eksperata arhitekata, arheologa, istoričara umjetnosti, etnologa, konzervatora, restauratora i drugih stručnjaka, koji su u najvećem dijelu gradili kotorski Zavod, ugrađujući time i sebe u njegove brojne aktivnosti, koje i dalje služe na ponos crnogorskom, ali i nekadašnjem jugoslovenskom zaštitarstvu. 

Imajući sve navedeno u vidu, a na osnovu praćenja i analize ove problematike godinama unazad, smatramo da su višestruko neophodne izmjene normativnog i institucionalnog okvira zaštite kulturne baštine i kulturnih dobara u Crnoj Gori, a posebno u Boki Kotorskoj, kako bi se ponovo na stručan i domaćinski način adekvatno staralo o prebogatom nasljeđu ove regije i makar donekle sanirala šteta do koje je došlo posljednjih godina.

Konačno, potreba za kreiranjem drugačijeg modela brige o baštini Boke Kotorske prepoznata je i u izvještaju Savjeta za upravljanje Područjem Kotora (2018), u kojem stoji da je „neophodno jačanje institucionalne zaštite Područja Kotora sa sjedištem u Kotoru“ i da je potrebno „preispitati pravno-institucionalni okvir koji će unaprijediti mehanizme i tijela za upravljanje Područjem“.

Support now
Signatures: 888Next Goal: 1,000
Support now
to help others easily find and sign the petition.