Cadw ein Ysgol yn Agored / Keep our school open

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Cadwch Ysgol Talwrn yn agored – Keep Talwrn School open


Mae Ysgol Talwrn yn ysgol lewyrchus, naturiol Gymraeg mewn pentref bywiog yng nghefn gwlad Môn. Cymraeg yw iaith yr ysgol, ac mae'r plant yn rhugl ddwyieithog. Mae’r addysg a'r profiadau a roddir iddynt yn rhoi sail gadarn i'r plant ar gyfer gweddill eu bywyd. Mae Cyngor Sir Ynys Môn eisiau ein cau, ac anfon y plant i Ysgol y Graig yn Llangefni. Dangoswch eich cefnogaeth i gadw Ysgol Talwrn yn agored trwy lofnodi’r ddeiseb hon. Rydym eisiau ysgol yn y pentref yn rhan annatod o gymuned hyfyw Gymraeg.

Diolch yn fawr iawn,
Bethan Wyn Jones, Cadeirydd Pwyllgor Ymgyrch Ysgol y Talwrn.

Ysgol y Talwrn is a thriving Welsh school in a vibrant village in rural Anglesey.

Welsh is the language of the school, and the pupils are fluent in both Welsh and English. The education and experiences provided give the children a solid foundation for the rest of their lives. Isle of Anglesey County Council wishes to close this successful school and send the children to Ysgol y Graig in Llangefni. Please show your support to keep Ysgol y Talwrn open by signing this petition. We want a school in the village as an integral part of a viable Welsh community.

Thank you very much,
Bethan Wyn Jones, Chair of the Talwrn School Campaign Committee.