اعتراض به حکم اعدام سه جوان معترض آبانماه ۹۸ Imminent execution of 3 Iranian protesters

Victory

اعتراض به حکم اعدام سه جوان معترض آبانماه ۹۸ Imminent execution of 3 Iranian protesters

This petition made change with 2,350 supporters!


خطر اجرای حکم اعدام سه جوان معترض به افزایش گرانی بنزین و اعتراض به رژیم ، در آبانماه ۱۳۹۸ توسط رژیم . امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در خطر اعدام فوری هستند. با امضای این دادخواست و فرستادن آن به مراجع بین المللی حقوق بشر در جهت لغو این حکم تلاش کنیم. برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر زیر از ایران وایر مراجعه کنید.

https://iranwire.com/fa/features/39066

Amir Hossein Moradi, Saeed Tamjidi and Mohammad Rajabi are in danger of immediate execution. They are arrested in November 2019 uprising of Iranian people against the regime and are sentenced to death by the Iranian regime. Recently Iran supreme court has upheld the death sentence for these three young protesters.

By signing this petition and sending it to the international human rights organization, we will try to overturn this ruling. For more information, refer to the following news link:

https://en.radiofarda.com/a/iran-supreme-court-upholds-death-sentence-for-three-young-protesters/30687890.htmlToday: ایران نوین is counting on you

ایران نوین Modern Iran needs your help with “Amnesty International: Imminent execution of 3 Iranian protesters”. Join ایران نوین and 2,349 supporters today.