Petition Closed

Against "Stop Soros" bill. In defense of human rights in Hungary

This petition had 950 supporters


Szanowna Pani Ambasador,

20 czerwca 2018 węgierski parlament przyjął ustawę, która kryminalizuje legalne w świetle prawa międzynarodowego działania na rzecz wsparcia osób ubiegających się o azyl, uchodźców i migrantów. Przyjęte prawo uderza przede wszystkim w osoby pochodzące z rejonów konfliktów, uciekające przed prześladowaniami, pragnące zapewnić swoim dzieciom lepsze życie albo życie w ogóle, odmawiając im prawa do informacji o procedurach ubiegania się o azyl, prawa do bezpłatnej pomocy prawnej oraz humanitarnej.
Uderza ono także w organizacje pozarządowe niosące pomoc migrantom, które działają zgodnie z prawem międzynarodowym i unijnym. Obłożenie tego rodzaju działalności karą więzienia jest jawnym pogwałceniem Konwencji ONZ dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r., Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz szczegółowych regulacji Unii Europejskiej w zakresie prawa do ubiegania się o azyl. Dodatkowo obciążenie działalności tych organizacji 25% podatkiem będzie miało dewastujący wpływ na możliwość prowadzenia przez nie dalszej działalności.

Przyjęta w tym samym czasie „siódma poprawka” do Konstytucji odbiera prawo do osiedlania się na terenie Węgier osobom z zewnątrz, powołując się na dążność do ochrony kultury chrześcijańskiej i zachowania jedności etnicznej, co w efekcie oznacza otwartą dyskryminację na tle rasowym, etnicznym i religijnym.

Ta sama poprawka ogranicza prawo do gromadzenia się, odbierając obywatelom swobodę wyrażania swojego zdania, krytyki władzy i demonstrowania poglądów – jeden z fundamentów demokratycznego państwa.

Ponadto poprawka wprowadza kryminalizację bezdomności, zrzucając odpowiedzialność państwa za brak systemowych rozwiązań w tym zakresie na osoby najbardziej przez to państwo poszkodowane i zmarginalizowane.

Sprzeciwiamy się instytucjonalnej nietolerancji wobec uchodźców i migrantów oraz zastraszania organizacji pozarządowych działających na ich rzecz.

Sprzeciwiamy się ograniczeniu podstawowych praw i swobód obywatelskich.

Sprzeciwiamy się stygmatyzacji osób wykluczonych społecznie i socjalnie.

 

 

Dear Madam Ambassador,

On 20 June 2018 Hungarian Parliament adopted a bill that will criminalise lawful activities in support of asylum seekers, refugees and migrants. The new law will primarily affect people coming from conflict zones, seeking refuge from persecution, wanting to secure their children a better life or life in general, denying them the right to information about the procedures for claiming asylum, the right to free legal and humanitarian aid.
It also criminalises activities of non-governmental organisations that help migrants, activities that are lawful under international and EU law. This in an open violation of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, and the EU Charter of Fundamental Rights. Furthermore, a proposed 25 percent tax to be paid by NGOs that assist migrants will impair their future activities in a devastating way.

A “seventh amendment” to the Constitution, also adopted at the same time, will ban the re-settlement of foreign populations in an attempt to protect “Hungary’s Christian culture” and preserve ethnic unity, which will result in open racial, ethnic and religious discrimination.

The same amendment restricts the right to assemble, depriving citizens of freedom of expression, of criticising the government and demonstrating their views – the rights that are foundations of a democratic state.

In addition, the amendment introduces the criminalisation of homelessness, discharging the responsibility of the state for the lack of systemic solutions in this regard on the those who are the most vulnerable and marginalised by this state.

We oppose institutional intolerance towards refugees and migrants and intimidation of non-governmental organizations acting on their behalf.

We oppose the restrictions of basic civil rights and freedoms.

We oppose the stigmatisation of socially and economically excluded people.Today: Anna is counting on you

Anna Rozwadowska needs your help with “Ambassador of Hungary to Poland: Against "Stop Soros" bill. In defense of human rights in Hungary”. Join Anna and 949 supporters today.