De Belgische dansscholen zeggen: STOP - Les écoles de danse Belges disent : STOP

0 a signé. Prochain objectif : 5 000 !


(NDLS)

Meer dan 1000 dansscholen in België die volledig genegeerd worden, zonder enige vorm van steun, wringen zich sinds maart 2020 in alle bochten om de besluiten en sanitaire regels op te volgen. Voor ons - scholen voor artistieke dansopleidingen - zijn de laatste maatregelen echter de druppel die de emmer doet overlopen. Genoeg is genoeg!

Hoe kan je aan een kind uitleggen dat hij/zij niet meer naar de les kan komen omdat hij/zij de elfde is. Kinderen hebben het reeds moeilijk en deze maatregel gaan de zaken nog verslechteren. Zij voelen dit aan als een straf, denk aan de kinderen die 13 jaar worden tijdens het schooljaar! Elke vorm van logica ontbreekt, zeker wanneer men bedenkt dat kinderen van de eerste graad (12-13 jarigen) fysiek de schoollessen voor 100% mogen blijven volgen.

Qua discriminatie en onrechtvaardigheid kan dit tellen. Deze regels zijn absurd!

Daar komt nog bij dat dansscholen hun inschrijvingen hebben zien dalen met 75%, zonder enige vorm van compensatie. Het betreft onafhankelijke organisaties die vaak ook het statuut van een vzw hebben, met leerkrachten en andere mensen die werkzaam zijn in deze sector. Geen eindejaarsvoorstelling voor 2020 en zeker niet voor 2021. Slechts enkele organisaties kunnen overleven met een paar inschrijvingen, de anderen zullen de boeken moeten sluiten. Zonder enig vooruitzicht van een heropening, eerder van een derde lockdown.

Wij vragen om oneerlijke concurrentie tussen privé dansscholen en dansacademies op te heffen! De discriminatie binnen ons vak tussen leerkrachten van een academie die les mogen geven aan jongeren tussen de 13 en 18 jaar en leerkrachten in de privésector, die even goed opgeleid zijn en hun vak met veel respect uitoefenen, is niet aanvaardbaar.

Onze sector verstikt en is aan het doodgaan. Onze sector wordt aan zijn lot overgelaten.

Wij vragen een gelijke behandeling qua opgelegde maatregelen in Brussel, Wallonië en Vlaanderen voor erkende als niet-erkende privéscholen en academies.

Wij vragen om de laatste maatregelen te herzien, rekening houdend met de noden van de kinderen, de jongeren en het voortbestaan van onze organisaties die reeds gedurende een jaar vechten om het hoofd boven water te houden. Nog te zwijgen over de leerkrachten, kunstenaars, choreografen en al de andere beroepen die voor hun broodwinning afhankelijk zijn van de dansscholen.

Onze hoofdactiviteit is te zorgen voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid van ieder.

Wij Zijn Broodnodig!

------

(FR)

Plus de 1000 écoles de danse en Belgique complètement ignorées, sans aucune aide, nous, Ecoles d’Enseignement Artistique de la Danse, reconnues ou non reconnues, nous nous plions à toutes les décisions et règles sanitaires depuis mars 2020. Les dernières décisions sont celles de trop. Cela suffit !

Comment choisir et dire à un enfant qu'il ne peut plus venir à un cours parce qu'il est le onzième. Les enfants vont déjà très mal, ceci ne ferait qu’aggraver leur mal être. Ils subissent cela comme une punition, comme les enfants qui fêtent leur anniversaire de 13 ans en cours d’année ! Il n’y a aucune logique alors que les élèves du premier degré (12-13 ans) suivent leurs cours scolaires en présentiel à 100%.

Autant de discriminations et d'injustices. Des règles absurdes !

D'autre part, les écoles de danse ont perdu 75% de leurs élèves sans avoir eu quelque compensation que ce soit, structures  indépendantes ou  asbl pour la plupart, sans oublier tous les professeurs et autres métiers liés à ce secteur. Pas de spectacle de fin d'année pour 2020 et certainement pas pour 2021. Seuls les quelques abonnements restants leur permettent de survivre, les autres agonisent. Sans perspective de réouverture mais plutôt celle d'un troisième confinement.

Nous demandons d’éviter  une concurrence déloyale entre écoles de danse privées et académies de danse ! Cette discrimination de notre profession entre les enseignants en académies autorisés à donner cours aux 13/18 ans et les enseignants non autorisés en structures privées, tout aussi qualifiés et respectueux, n’est plus acceptable.

Notre secteur étouffe et meurt. Notre secteur est à l’abandon.

Nous demandons l’équité pour les mesures décidées à Bruxelles, Wallonie et la Flandre entre les écoles privées reconnues ou non reconnues et les écoles académiques.

Nous demandons de rectifier les dernières mesures, en tenant compte du besoin des enfants, des jeunes et de la survie de nos infrastructures mises à mal depuis presque un an, sans parler des professeurs, artistes danseurs et chorégraphes, et de tous les autres métiers qui gravitent dans et autour des  écoles de danse.

Nous nous occupons principalement du bien-être et de la santé physique et mentale.

Nous Sommes Essentiels !Ecole compte sur vous aujourd'hui

Ecole DE DANSE BELGE a besoin de votre aide pour sa pétition “Alexander De Croo: De Belgische dansscholen zeggen: STOP - Les écoles de danse Belges disent : STOP”. Rejoignez Ecole et 4 207 signataires.