SIGNATURES PER LA RECUPERACIÓ I LA DIGNIFICACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DE CALELLA

SIGNATURES PER LA RECUPERACIÓ I LA DIGNIFICACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DE CALELLA

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales

PLATAFORMA PER LA DIGNIFICACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DE CALELLA ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Calella y

SIGNATURES PER LA RECUPERACIÓ I LA DIGNIFICACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DE CALELLA (EL MARESME - CATALUNYA)

Una mica d’història

A Calella, concretament a la zona del Roser-Mujal, hi ha enterrada una vil·la romana de les més grans de la Península Ibèrica i de les més ben conservades. Les vil·les eren, juntament amb les ciutats, unitats d’ordenació del territori que representaven la civilització romana. Eren, alhora, unitats de producció i residència familiar. En el cas de Calella, el jaciment apunta a una Vil·la residencial, un centre d'elaboració d’àmfores i material ceràmic i un centre de producció de vi (s’han trobat àmfores de la Vil·la de Calella a l’actual Anglaterra, Roma i altres punts d’Europa).

Ja als anys 80 s’havien portat a terme prospeccions en el que seria la Vil·la rústica, que apuntaven la magnitud del jaciment, però els terrenys privats on hi ha la Vil·la residencial del jaciment estaven abandonats i sense ús fins que, a voltants del 2.000 uns promotors hi van voler construir pisos residencials i pàrquings. Al trobar-se amb les restes, van decidir parar les obres, a causa de l’obligació de dur a terme les excavacions. Els terrenys altre cop quedaren abandonats fins que, el govern d’aleshores va decidir posar-hi un pàrquing municipal l’any 2013 preservant-ne les runes. En el 2019, però, l’Ajuntament de Calella va modificar el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) realitzant un canvi d’ús urbanístic que ara permetria la construcció d’un hipermercat i donant llum verda a la venda d’aquells terrenys per part de la propietat del terreny a la cadena de supermercats ALDI per a la construcció sobre les ruïnes de dos nivells de pàrquing, un hipermercat  i amb el dret a vol a les plantes superiors per a l’Ajuntament -és a dir a poder construir-hi a sobre-, primer es va intentar ubicar serveis sanitaris i més tard educatius. Davant la negativa de les administracions competents -sanitàries i educatives- de portar a terme aquests serveis, s’optà per l’opció d’ubicar-hi pisos de lloguer assequible. Es va fer la modificació del POUM l’abril del 2021 per a ampliar l’ús incloent entre d’altres l’ús com a habitatges.

El conflicte

Actualment, s’estan portant a terme les tasques de prospecció i manteniment de l’espai arqueològic corresponent a la part occidental de la Vil·la residencial, perquè es vol fer visitable la part del jaciment excavada. La qüestió és que serà “visitable” però soterrada pels pàrquings, la superfície comercial i els pisos. Les tasques han deixat al descobert una part d’un domus romà d’unes dimensions i una conservació extraordinàries, i donat el valor històric i la bellesa de la zona s’ha iniciat un moviment popular per aturar la construcció de l’ALDI a sobre d’aquesta part del jaciment, el qual restaria invisibilitzat i soterrat per la gran superfície comercial. Es va demanar una consulta popular que l’equip de govern de l’ajuntament de Calella no ha volgut tirar endavant i les diverses mocions de l’oposició per aturar la construcció de l’ALDI han estat rebutjades. Per aquest motiu, la ciutadania ha començat a organitzar-se per fer pressió i aturar la construcció del supermercat i obrir un debat ciutadà sobre la recuperació de tot el jaciment de la Vil·la romana. Molts ciutadans i ciutadanes a nivell particular estan fent via a través de les xarxes socials i la plataforma ciutadana anomenada PLATAFORMA PER LA DIGNIFICACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DE CALELLA ha començat un moviment ciutadà per revertir la decisió de l’Ajuntament i aconseguir que el consistori negociï amb ALDI i busqui una solució consensuada per aturar-ne la construcció en aquest punt de la vila, evitant al màxim els perjudicis que aturar les obres pot significar per a totes les parts.

Què volem?

Amb aquest objectiu, la PLATAFORMA PER LA DIGNIFICACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DE CALELLA enceta un change.org com una de les vies de pressió popular per aconseguir que s’aturi el menyspreu i la invisibilització del patrimoni històric i cultural de la ciutat de Calella. Ja hem sortit a mitjans de comunicació locals i nacionals, però totes les vies per fer pressió popular sumen i creiem que aquest change.org pot fer-nos arribar molt lluny. Quantes més persones signem més possibilitats tindrem d’aturar el que podria ser un error històric imperdonable. ATUREM LES OBRES DE L’ALDI A SOBRE DEL NOSTRE PATRIMONI. DIGNIFIQUEM LA VIL·LA ROMANA DE CALELLA!!

Si a més de signar, vols tenir més informació o adherir-te a la Plataforma ciutadana pots fer-ho al web www.poderpopularcalella.cat.

___________________________________________________________________

FIRMAS POR LA RECUPERACIÓN Y LA DIGNIFICACIÓN DE LA VILLA ROMANA DE CALELLA (MARESME - CATALUÑA)

Un poco de historia

En Calella, concretamente en la zona del Roser-Mujal, hay enterrada una villa romana de las más grandes de la Península Ibérica y de las mejor conservadas. Las villas eran, juntamente con las ciudades, unidades de ordenación del territorio que representaban la civilización romana. Eran, a la vez, unidades de producción y residencia familiar. En el caso de Calella, el yacimiento apunta a una Villa residencial, un centro de elaboración de ánforas y material cerámico y un centro de producción de vino (se han encontrado ánforas de la Villa de Calella en lo que es actualmente Inglaterra, Roma y otros puntos de Europa).

Ya en los años 80 se habían llevado a cabo prospecciones arqueológicas en lo que sería la Villa rústica, que apuntaban la magnitud del yacimiento, pero los terrenos privados donde hay la Villa residencial del yacimiento estaban abandonados y sin uso hasta que, a principio del año 2.000 unos promotores quisieron construir pisos residenciales y parkings. Al encontrarse con los restos, decidieron parar las obras, a causa de la obligación de llevar a cabo las excavaciones. Los terrenos otra vez quedaron abandonados hasta que, el gobierno de entonces decidió poner un parking municipal en 2013 preservando los escombros. En el 2019, pero, el Ayuntamiento de Calella modificó el Plan de Ordenación Urbanística (POUM) realizando un cambio de uso urbanístico que ahora permitiría la construcción de un hipermercado y dando luz verde a la venta de aquellos terrenos por parte de la propiedad del terreno a la cadena de supermercados ALDI para la construcción sobre las ruinas de dos niveles de parking, un hipermercado y con el derecho de vuelo a las plantas superiores para el Ayuntamiento -es decir a poder construir encima-, donde primero se intentó ubicar servicios sanitarios y más tarde educativos. Ante la negativa de las administraciones competentes -sanitarias y educativas- de llevar a cabo estos servicios, se optó por la opción de ubicar pisos de alquiler asequible. Se hizo la modificación del POUM en abril del 2021, para que el uso urbanístico también fuera de viviendas.

El conflicto

Actualmente, se están llevando a cabo las tareas de prospección y mantenimiento del espacio arqueológico correspondiente a la parte occidental de la Villa residencial, porque se quiere hacer visitable la parte del yacimiento excavada. La cuestión es que será “visitable” pero sepultada por los parkings, la superficie comercial y los pisos. Las tareas han dejado a cuerpo descubierto una parte de un Domus romano de unas dimensiones y una conservación extraordinarias, y dado el valor histórico y la belleza de la zona se ha iniciado un movimiento popular para parar la construcción del ALDI encima de esta parte del yacimiento, el cual quedaría invisibilizado y enterrado bajo la gran superficie comercial. Se pidió una consulta popular que el equipo de gobierno del ayuntamiento de Calella no ha querido tirar adelante y las diversas mociones de la oposición para parar la construcción del ALDI han sido rechazadas. Por este motivo, la ciudadanía ha empezado a organizarse para hacer presión y parar la construcción del supermercado y abrir un debate ciudadano sobre la recuperación de todo el yacimiento de la Villa romana. Muchos ciudadanos y ciudadanas a nivel particular están haciendo presión a través de las redes sociales, y una plataforma ciudadana que se ha denominado PLATAFORMA POR LA DIGNIFICACIÓN DE LA VILLA ROMANA DE CALELLA ha iniciado un movimiento ciudadano para revertir la decisión del Ayuntamiento y conseguir que el consistorio negocie con ALDI y busque una solución consensuada para parar la construcción en este punto de la villa, evitando al máximo los perjuicios que parar las obras puede significar para todas las partes.

¿Qué queremos?

Con este objetivo, la PLATAFORMA POR LA DIGNIFICACIÓN DE LA VILLA ROMANA DE CALELLA comienza un change.org como una de las vías de presión popular para conseguir que se pare la construcción de la superficie comercial y la invisibilización del patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Calella. Ya hemos salido en diferentes medios de comunicación locales y nacionales, pero todas las vías para hacer presión popular suman y creemos que este change.org puede hacernos llegar muy lejos. Cuántas más personas firmemos más posibilidades tendremos de parar lo que podría ser un error histórico imperdonable. PAREMOS LAS OBRAS DEL ALDI ENCIMA DE NUESTRO PATRIMONIO. DIGNIFIQUEMOS LA VILLA ROMANA DE CALELLA!!

Si además de firmar, quieres tener más información o adherirte a la Plataforma ciudadana puedes hacerlo en el web www.poderpopularcalella.com.

___________________________________________________________________

SIGNATURES FOR THE RECOVERY AND DIGNIFICATION OF THE CALELLA’S ROMAN VILLA (MARESME - CATALONIA)

A piece of history

In Calella, specifically in the area of Roser-Mujal, it’s buried a Roman villa, one of the largest in the Iberian Peninsula and one of the best preserved. The villas were, together with the cities, units of territorial organization that represented the Roman civilization. They were, at the same time, units of production and family residence. In the case of Calella, the site points to a residential Villa, a center for the production of amphorae and ceramic material and a wine production center (amphorae from the Villa of Calella have been found in what is now England, Rome and other parts of Europe).

In the 80's some archeological prospection works had been done in what would be the rustic Villa, which indicated the magnitude of the site, but the private land where there is the residential Villa of the site was abandoned and unused. At the beginning of the year 2000, a building contractor wanted to build residential apartments and parking lots. When they came across the remains, they decided to stop the works because of the obligation to carry out excavations. The land was abandoned again until that the government of the time decided to put a community parking in 2013 preserving the ruins. In 2019, however, the City Council of Calella modified the Urban Development Plan (POUM) making a change of urban use that would now allow the construction of a hypermarket and giving permission to sale those lands by the property to the supermarket chain ALDI for the construction on the ruins of two levels of parking, a hypermarket and with the right to fly to the upper floors for the City Council -to be able to build on top-, where it was first tried to locate health services and later educational services. Faced with the refusal of the competent administrations -health and education- to carry out these services, the option of locating affordable rental apartments was chosen. Then, a new modification of the POUM was made in April 2021, so that the urban use would also be for housing.

The conflict

Currently, the tasks of prospecting and maintenance of the archaeological space corresponding to the western part of the residential Villa are being carried out, because they want to make the excavated part of the site visitable. The question is that it will be "visitable" but buried by the parking lots, the commercial area and the apartments. The work has left uncovered a part of a Roman Domus of extraordinary dimensions and conservation, and given the historical value and beauty of the area, a popular movement has been started to stop the construction of an ALDI on top of this part of the site, which would be invisible and buried under the large commercial area. A popular consultation was requested, but the Calella town council's government team did not want to go ahead and the various motions of the opposition to stop the construction of ALDI have been rejected. For this reason, citizens began to organize to put pressure and stop the construction of the supermarket and open a public debate on the recovery of the entire site of the Roman Villa. Many private citizens are putting pressure through social networks, and a citizen platform called PLATFORM FOR THE DIGNIFICATION OF THE CALELLA’S ROMAN VILLA has started a citizen movement to reverse the decision of the City Council and get the consistory to negotiate with ALDI and seek a consensual solution to stop the construction at this point of the villa, avoiding the maximum damage that stopping the works can mean for all parties.

What do we want?

With this aim, the PLATFORM FOR THE DIGNIFICATION OF THE CALELLA’S ROMAN VILLA starts a change.org as, one of the ways of popular pressure to stop the construction of the commercial area and the invisibility of the historical and cultural heritage of the city of Calella. We have already appeared in different local and national media, but all the ways to make popular pressure add up and we believe that this change.org can make us go very far. The more people we sign, the more possibilities we will have to stop what could be an unforgivable historical mistake. LET'S STOP THE ALDI'S WORKS ON TOP OF OUR HERITAGE. LET'S RECOVER THE ROMAN VILLA OF CALELLA!

In addition to signing, you can get more information or join the Citizen Platform through the website www.poderpopularcalella.com.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales