ALDEAS CON HORIZONTE

ALDEAS CON HORIZONTE

Creada
28 de diciembre de 2020
Dirigida a
Francisco Conde López (Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación) y 2 otros/as
Firmas: 7662Próximo objetivo: 10.000
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

ALDEAS CON HORIZONTE

MANIFESTO POLA MORATORIA DE NOVOS PARQUES EÓLICOS E POR UN NOVO MODELO DE DESENVOLVEMENTO EÓLICO PARA GALIZA

Petición dirixida á presidencia da Xunta: Alberto Nuñéz Feijoó

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación: Francisco Conde López

Dirección xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais: Paula Uría Traba

LE AQUÍ O MANIFESTO COMPLETO E COLECTIVOS ASINANTES

Galiza estase vendo sometida a un proceso de intensificación eólica sen precedentes, que resulta demoledor para o medio rural e os habitantes. O actual modelo de implantación da enerxía eólica en Galiza segue tendo como referencia principal un marco normativo e institucional desfasado, de finais dos anos 90, que favorece ao grande oligopolio enerxético fronte os dereitos das comunidades locais afectadas e o interese colectivo. Unha normativa reforzada desde 2017 pola Lei galega de fomento da implantación de iniciativas empresariais (“Lei de Depredación”) que permite axilizar a tramitación e posta en marcha dos novos proxectos eólicos restrinxindo a participación pública e outorgándolle ás empresas dereitos de usurpación das terras.

Malia a superarmos os 100 concellos con parques eólicos, ter máis de 4000 aeroxeradores instalados nos nosos montes e representar case o 15% de toda a potencia eólica instalada no Estado (aínda que Galiza só representa o 5,8% da superficie estatal), o pobo galego parece condenado a seguir producindo enerxía eólica de forma irracional e ata o infinito, sen ter en conta as necesidades da poboación, ou o seu impacto sobre os espazos naturais, a paisaxe, o patrimonio cultural, as economías locais ou a calidade de vida das persoas e comunidades que viven no rural. A día de hoxe, a media de produción eólica en Galiza é de 115 kW/km2, fronte os 46 kw/Km2 do Estado español, ou os 72 kW/km2 de Alemaña. A perpetuación dun modelo de desenvolvemento eólico obsoleto, colonial, insostíbel e cada vez máis antisocial constitúe unha nova ameaza e unha motivación máis para abandonar o rural que, nos últimos 30 anos xa perdeu 2000 núcleos de poboación. Os parques eólicos que se están a aprobar nesta segunda enxurrada de proxectos están a deixar as aldeas galegas sen horizonte. Ademais de destruír a súa paisaxe, comprometen o seu futuro, fomentan o seu empobrecemento e deprecian os seus bens materiais, culturais e ambientais.

Desde finais de 2019, o goberno galego e español tramitan en conxunto uns 75 megaparques eólicos, que se suman aos 180 xa en explotación, e que serán aprobados pola vía da urxencia e sen couto, coa idea de acadar os 5000 MW de potencia instalada en 2020. Porén a cobiza do lobby enerxético en Galiza non ten límite e pretende ata 2030 duplicar a potencia instalada, ampliando as áreas de expansión eólica a vales, zonas húmidas,  agras, primeira liña de costa e, incluso, preto dos núcleos de poboación, a carón das nosas casas. Fronte a este novo atropelo ambiental e social, xa somos numerosas as plataformas e colectivos que nos alzamos na reclama da derrogación do marco normativo eólico que favorece este modelo depredador co rural galego e que se concreta na Lei 8/2009 de aproveitamento eólico de Galiza, no Plan Sectorial Eólico aprobado en 1997 e modificado en 2001, e na Lei 5/2017 de fomento da implantación de iniciativas empresariais. Así mesmo, reclamamos a elaboración en Galiza dun novo marco normativo que promova un modelo de desenvolvemento eólico máis social, ecolóxico e racional, que protexa o territorio e as comunidades rurais de proxectos eólicos abusivos e insostíbeis.

E mentres que o goberno galego non derrogue a normativa citada e non deseñe un novo marco regulamentario en materia de desenvolvemento eólico para Galiza, as entidades e organizacións que asinan este manifesto reclaman a urxente moratoria de novos proxectos eólicos no territorio galego e a revisión daqueles aprobados que xeren conflitos sociais e/ou ambientais.

O novo marco normativo debería fundamentarse, cando menos, nos seguintes 15 PRINCIPIOS:

 1. Planeamento eólico para a unha transición ecolóxica ordenada e xusta. 
 2. Democratización e soberanía enerxética.  
 3. Aforro, eficiencia e autosuficiencia enerxética.  
 4. Repotenciamento fronte novas instalacións.   
 5. Fomento do autoconsumo e a produción a pequena escala.  
 6. Iniciativa pública e comunidades enerxéticas fronte a privatización dos beneficios.  
 7. Concesións públicas fronte a autorizacións administrativas.
 8. A expropiación de terras como última opción.  
 9. Consulta pública real e efectiva.  
 10. Penalizacións contundentes contra da fragmentación dos proxectos.  
 11. Compatibilidade coa normativa vixente en materia ambiental, patrimonial e da paisaxe.  
 12. Novas zonas de exclusión e plan de eliminación progresiva en Rede Natura.  
 13. Maiores distancias aos núcleos de poboación. 
 14.  Asesoramento e mediación regrada fronte contratos abusivos
 15. Exclusión de empresas de dubidosa reputación

Galiza, a 19 de Novembro de 2020.

----Español------

ALDEAS CON HORIZONTE

MANIFIESTO POR LA MORATORIA DE NUEVOS PARQUES EÓLICOS Y POR UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO EÓLICO PARA GALICIA

Descarga el Manifesto COMPLETO

Galicia está siendo sometida a un proceso de intensificación eólica sin precedentes, basado en un marco normativo desfasado y que sólo favorece al gran oligopolio energético frente a los derechos de las comunidades locales afectadas y el interés colectivo. Esta normativa se vio reforzada en 2017 por la Ley gallega de fomento de la implantación de iniciativas empresariales que restringe la participación pública y le otorga a las empresas derechos de usurpación de las tierras.

 A pesar de representar el 15% de toda la potencia eólica instalada en el Estado español, desde finales de 2019, Galicia se enfrenta a la tramitación de 75 nuevos megaparques eólicos, que se suman a los 180 ya en explotación en territorio gallego, y que serán aprobados por la vía de la urgencia con la idea de alcanzar los 5000 MW de potencia instalada en 2020 y, en lo sucesivo, duplicar la potencia instalada par 2030, ampliando las áreas de expansión eólica a valles, zonas húmedas, tierras de cultivo, primera línea de costa e, incluso, al lado de núcleos de población, a pocos metros de nuestras casas.

Las aldeas gallegas están a quedar sin horizonte. Además de destruir el paisaje, estos proyectos comprometen su futuro, fomentan su empobrecimiento y deprecian sus bienes materiales, culturales y ambientales.

Frente a este nuevo atropello ambiental y social, más de 60 entidades y colectivos gallegos reclamamos la derogación de la Ley 8/2009 de aprovechamiento eólico de Galicia, del Plan Sectorial Eólico aprobado en 1997 y modificado en 2001, y de la Ley 5/2017 de fomento de la implantación de iniciativas empresariales, y la elaboración en Galicia de un nuevo marco normativo que promueva un modelo de desarrollo eólico más social, ecológico y racional, que proteja el territorio y las comunidades rurales de los proyectos eólicos abusivos e insostenibles. Mientras, demandamos la urgente moratoria de nuevos parques eólicos en el territorio gallego y la revisión de aquellos aprobados que generen conflictos sociales y/o ambientales.

El nuevo marco normativo debería fundamentarse, por lo menos, en los siguientes 15 principios:

 1. Planificación eólica para una transición ecológica justa y ordenada.
 2. Democratización y soberanía energética.
 3. Ahorro, eficiencia y autosuficiencia energética.
 4. Repotenciación frente a nuevas instalacións.
 5. Fomento del autoconsumo e la producción a pequeña escala.
 6. Iniciativa pública y comunidades energéticas frente a la privatización de los beneficios.
 7. Concesiones públicas frente a autorizaciones administrativas. 
 8. La expropiación de tierras como última opción.
 9. Consulta pública real y efectiva.
 10. Penalizaciones contundentes contra la fragmentación de los proyectos.
 11. Compatibilidad con la normativa vigente en materia ambiental, patrimonial y paisajística.
 12. Nuevas zonas de exclusión y plan de eliminación progresiva en Red Natura.
 13. Mayores distancias a los núcleos de población.
 14. Asesoramiento y mediación reglada frente a contratos abusivos.
 15. Exclusión de empresas de dudosa reputación

 Galicia, a 19 de Novembro de 2020.

----Catalá------

POBLES AMB HORITZÓ

MANIFEST PER LA MORATÒRIA DE NOUS PARCS EÒLICS I PER UN NOU MODEL DE DESENVOLUPAMENT EÒLIC PER A GALÍCIA

Descàrrega el Manifest COMPLET

Galícia està sent sotmesa a un procés d'intensificació eòlica sense precedents, basat en un marc normatiu desfasat i que només afavoreix al gran oligopoli energètic enfront dels drets de les comunitats locals afectades i l'interès col·lectiu. Aquesta normativa es va veure reforçada en 2017 per la Llei gallega de foment de la implantació d'iniciatives empresarials que restringeix la participació pública i li atorga a les empreses drets d'usurpació de les terres.

Malgrat representar el 15% de tota la potència eòlica instal·lada en l'Estat espanyol, des de finals de 2019, Galícia s'enfronta a la tramitació de 75 nous megaparcs eòlics, que se sumen als 180 ja en explotació en territori gallec, i que seran aprovats per la via d’urgència amb la idea d'aconseguir els 5000 MW de potència instal·lada en 2020 i, en endavant, duplicar la potència instal·lada per al 2030, ampliant les àrees d'expansió eòlica a valls, zones humides, terres de cultiu, primera línia de costa i, fins i tot, al costat de nuclis de població, a pocs metres de les nostres cases.

Els pobles gallecs estan a quedar sense horitzó. A més de destruir el paisatge, aquests projectes comprometen el seu futur, fomenten el seu empobriment i deprecien els seus béns materials, culturals i ambientals.

Davant d'aquest nou atropellament ambiental i social, més de 60 entitats i col·lectius gallecs reclamem la derogació de la Llei 8/2009 d'aprofitament eòlic de Galícia, del Pla Sectorial Eòlic aprovat en 1997 i modificat en 2001, i de la Llei 5/2017 de foment de la implantació d'iniciatives empresarials, i l'elaboració a Galícia d'un nou marc normatiu que promogui un model de desenvolupament eòlic més social, ecològic i racional, que protegeixi el territori i les comunitats rurals dels projectes eòlics abusius i insostenibles. Mentrestant, demandem la urgent moratòria de nous parcs eòlics en el territori gallec i la revisió d'aquells aprovats que generin conflictes socials i/o ambientals.

El nou marc normatiu hauria de fonamentar-se, almenys, en els següents 15 principis:

1.           Planificació eòlica per a una transició ecològica justa i ordenada.

2.           Democratització i sobirania energètica.

3.           Estalvi, eficiència i autosuficiència energètica.

4.           Repotenciació enfront de noves instal·lacions.

5.           Foment de l'autoconsum i de la producció a petita escala.

6.           Iniciativa pública i comunitats energètiques enfront de la privatització dels beneficis.

7.           Concessions públiques enfront d'autoritzacions administratives.

8.           L'expropiació de terres com a última opció.

9.           Consulta pública real i efectiva.

10.         Penalitzacions contundents contra la fragmentació dels projectes.

11.         Compatibilitat amb la normativa vigent en matèria ambiental, patrimonial i paisatgística.

12.         Noves zones d'exclusió i pla d'eliminació progressiva en Xarxa Natura.

13.         Majors distàncies als nuclis de població.

14.         Assessorament i mediació reglada davant de contractes abusius.

15.         Exclusió d'empreses de dubtosa reputació.

Galícia, a 19 de Novembre de 2020.

---Portugués---

ALDEIAS COM HORIZONTE

MANIFESTO PELA MORATÓRIA DE NOVOS PARQUES EÓLICOS E POR UM NOVO MODELO DE DESENVOLVIMENTO EÓLICO PARA GALIZA

Galiza está-se vendo submetida a um processo de intensificação eólica sem precedentes, baseado num marco normativo desfasado e que somente favorece ao grande oligopólio energético fronte os direitos das comunidades locais afetadas e o interesse coletivo. Esta normativa torna-se ainda mais forte desde 2017 com a promulgação da Lei galega de fomento da implantação de iniciativas empresariais que limita a participação pública ao lhe outorgar às empresas direitos para  se apossar das terras.

Para mais de já representar o 15% de toda a potencia eólica instalada no Estado, desde finais de 2019, Galiza enfrenta-se com a tramitação de 75 megaparques eólicos novos, que vêm acrescentar os 180 já em aproveitamento, e que serão aprovados mediante procedimento de urgência e sem couto, com o propósito de atingir os 5000 MW de potência instalada em 2020 e, no curto espaço de tempo, duplicar a potência instalada para 2030, alastrando as áreas de expansão eólica a vales, zonas húmidas,  agras, primeira linha de costa e, mesmamente, perto dos núcleos de povoação, nas redondezas das nossas casas.

As aldeias galegas estão a ficar sem horizonte. Ademais de destruir a sua paisagem, estes projetos comprometem o seu futuro, fomentam o seu empobrecimento e desprezam os seus bens materiais, culturais e ambientais.

Perante deste novo atropelo ambiental e social, mais de 60 entidades e coletivos galegos reclamamos a revogação da Lei 8/2009 de aproveitamento eólico de Galiza, do Plano Sectorial Eólico aprovado em 1997 e modificado em 2001, e da Lei 5/2017 de fomento da implantação de iniciativas empresariais, e a elaboração na Galiza de um novo marco normativo que promova um modelo de desenvolvimento eólico mais social, ecológico e racional, que venha a proteger o território e as comunidades rurais de projetos eólicos abusivos e insustentáveis. Entanto, demandamos a urgente moratória de novos projetos eólicos no território galego e a revisão daqueles que já foram aprovados e que estejam a gerar conflitos sociais e/ou ambientais.

O novo marco normativo deveria se fundamentar, quando menos, nos seguintes 15 princípios:

1       Planeamento eólico para a unha transição ecológica ordenada e justa.

2       Democratização e soberania energética.

3       Poupança, eficiência e autosuficiência energética.

4       Acrescentar a potência das instalações já existentes fronte novas instalações.

5       Fomento do autoconsumo e a produção a pequena escala.

6       Iniciativa pública e comunidades energéticas fronte privatização do lucro.

7       Concessões públicas fronte autorizações administrativas.

8       A expropriação de terras como última opção.

9       Consulta pública real e efetiva.

10    Penalizações contundentes contra do fracionamento dos projetos.

11    Compatibilidade coa normativa vigente em matéria ambiental, patrimonial e da paisagem.

12    Novas zonas de exclusão e plano de eliminação progressiva em Rede Natura.

13    Maior afastamento dos núcleos de povoação.

14    Aconselhamento e mediação regrada fronte contratos abusivos.

15    Exclusão de empresas de duvidosa reputação.

Galiza, a 19 de Novembro de 2020.

----Euskera----

HERRIXKA HORIZONTEDUNAK

   ADIERAZPENA, PARKE EOLIKO BERRIAK LUZATZEAREN ETA GALIZIARAKO GARAPEN EOLIKOAREN EREDU BERRI BATEN ALDE

Galizia aurrekaririk gabeko intentsifikazio eolikoaren prozesua jasaten ari da, eta landa-ingurunearentzat eta biztanleentzat suntsitzailea da. Galizian energia eolikoa ezartzeko gaur egungo ereduak arau eta erakunde esparru zaharkitua izaten jarraitzen du, 1990eko hamarkadaren amaierakoa, eta horrek oligopolio energetiko handiari laguntzen dio, eragindako tokiko komunitateen eskubideak eta interes kolektiboa erron. 2017az geroztik, enpresa-ekimenen ezarpena sustatzeko Galiziako Legeak (“Harraparitza Legea”) indartu du araudi hori. Horren bidez, proiektu eoliko berrien tramitazioa eta abiaraztea arindu daitezke, parte-hartze publikoa murriztuz eta enpresei lurren usurpazio-eskubideak emanez.

Parke eolikoak dituzten 100 udalak gaindituko ditugun arren, gure mendiek 4.000 aerosorgailu baino gehiago izango dituzte instalatuta, eta Estatuan instalatutako potentzia eoliko guztiaren ia %15 izango dira (nahiz eta Galiziak estatuko azaleraren %5,8 besterik ez duen) Galiziako herriak, zigortua dirudienez, energia eolikoa sortzen jarraituko du modu irrazionalean, eta mugagabera arte, biztanleen beharrak, edo bertako paisaiak landa-eremuetan duen eragina kontuan hartu gabe. Gaur egun, Galizian, batez beste, 115 kW/km2-ko ekoizpen eolikoa dago; Espainian, berriz, 46 kW/km2 ekoizten dira, eta Alemanian, 72 kW/km2. Garapen eolikoaren eredu zaharkitu, kolonial, jasanezin eta gero eta antisozialago bat iraunaraztea mehatxu eta motibazio berri bat da, azken 30 urteotan 2.000 biztanleria-gune galdu zituen landa-eremua uzteko. Proiektuen bigarren enxurrada honetan onetsiko dituen parke eolikoak Galiziako herrixkek utziko dituzte. Beren paisaia suntsitzeaz gain, beren etorkizuna arriskuan jartzen dute, beren pobretzea sustatzen dute eta beren ondasun materialak, kulturalak eta ingurumenekoak gutxiesten dituzte.

2019. urtearen amaieratik, Galiziako eta Espainiako gobernuak guztira 75 megaparke eoliko inguru izapidetzen dituzte. Guztira, 180 megaparke ustiatzen ari dira, eta ilunabarra presaz eta gelditu gabe onartu dute, 2020an instalatutako 5.000 mw-eko potentzia lortzeko asmoz. Hala ere, Galizian lobby energetikoak ez du mugarik, eta 2030 arte potentzia instalatua bikoiztu nahi du. Hala, haize-hedapenerako eremuak handitu nahi ditu: baleak, hezeguneak, agrak, lehen kosta-lerroa eta, are, herriguneetatik hurbil, gure etxeen ondoan. Ingurumen- eta gizarte-zapalketa berri horren aurrean, dagoeneko plataforma eta talde ugari gara Galiziako landa-eremuarekin harrapari-eredu hori bultzatzen duen arau-esparru eolikoa indargabetzeko aldarrikapenean. Eredu hori Galiziako aprobetxamendu eolikoari buruzko 8/2009 Legean, 1997an onartu eta 2001ean aldatutako Plan Sektorial Eolikoan eta enpresa-ekimenak sustatzeko 5/2017 Legean zehazten da.

Era berean, Galizian beste arau-esparru bat egin dadila eskatzen dugu, garapen eoliko sozialagoa, ekologikoagoa eta arrazionalagoa sustatuko duena, lurraldea eta landa-komunitateak proiektu eoliko abusuzko eta jasanezinetatik babesteko.

Eta Galiziako gobernuak aipatutako araudia indargabetzen ez duen bitartean eta Galiziarako garapen eolikoaren arloan arau-esparru berririk diseinatzen ez duen bitartean, manifestu hau sinatu duten erakunde eta erakundeek “Galiziako lurraldean proiektu eoliko berriak lehenbailehen luzatzea eta gizarte- eta/edo ingurumen-gatazkak sortzen dituzten onartutakoak berrikustea eskatzen dute.

Arau-esparru berriak, gutxienez, honako 15 PRINTZIPIO hauek izan beharko lituzke oinarri:

1. Trantsizio ekologiko ordenatu eta justurako plangintza eolikoa.

2. Demokratizazioa eta subiranotasun energetikoa. 

3. Energia aurreztea, eragimena eta autosufizientzia. 

4. Instalazio berriak indartzea.

5. Autokontsumoa eta eskala txikiko produkzioa sustatzea.

6. Ekimen publikoa eta energia-komunitateak mozkinak pribatizatzearen aurrean. 

7. Emakida publikoak baimen administratiboen aurrean. 

8. Lurren desjabetzea azken aukera gisa. 

9. Kontsulta publiko erreala eta eraginkorra.

10.Proiektuak zatitzearen aurkako zigor sendoak. 

11. Ingurumen, ondare eta paisaiaren arloan indarra duen araudiarekiko bateragarritasuna. 

12. Bazterkeria-eremu berriak eta pixkanaka ezabatzeko plana Natura Sarean. 

13. Distantzia handiagoak biztanleria-guneetara. 

14. Gehiegizko kontratuetarako aholkularitza eta bitartekaritza arautua.

15. Izen txarra duten enpresak baztertzea. 

Galizian, 2020ko azaroaren 19an.

----English----

VILLAGES WITH HORIZON

Villages in Galicia are about to be left without a horizon. Other than destroying the landscape, these projects compromise their future, foster impoverishment and depreciate their assets, cultural traditions and their environmental goods.

Confronting this new environmental and social outrage, over 60 Galician collectives and entities demand the overturn of Law 8/2009 regarding aeolian utilization in Galicia, of the Aeolian Sector Plan approved in 1997 and modified in 2001, and of Law 5/2017 which promotes the implementation of business initiatives. The Galician collectives and entities also demand the elaboration in Galicia of a new policy framework promoting a model of aeolian development more social, ecological and rational, geared to protect the territory and its rural communities, from aeolian projects both predatory and unsustainable. Simultaneously , the urgent suspension of new aeolian farms in the Galician territory is demanded as well as the revision of those already approved which generate social and/or environmental conflicts.

The new policy framework should be based, at least, on the following 15 principles:

1. Aeolian planning for an ecological transition in a fair and orderly manner.
2. Energetic sovereignty and democratization.
3. Energetic efficiency, economy and self sufficiency.
4. Repowering as opposed to new installations
5. Promotion of self consumption and small scale-production.
6. Public initiative and energetic communities as opposed to the privatization of benefits.
7. Public concessions as opposed to administrative authorizations.
8. The expropriation of land as a last resort.
9. True and effective public consultation.
10. Harsh penalties against fragmentation of projects.
11. Compatibility with current regulations in terms of environmental, patrimonial and landscaping matters.
12. New exclusion zones and progressive elimination plan in Red Natura.
13. Longer distances from populated zones.
14. Counseling and regulated mediation against abusive contracts.
15. Exclusion of companies of questionable reputation.
Galiza, 19th November 2020

Apoyar ahora
Firmas: 7662Próximo objetivo: 10.000
Apoyar ahora

Destinatarios de la petición

 • Alberto Núñez Feijoó
 • Francisco Conde LópezVicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
 • Paula Uría TrabaDirección xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais: