Victoria

Ajuntament de Barcelona: restauració urgent i reapertura al públic del Museu Martorell

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 1.216 firmas!


PETICIÓ A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA DE LA RESTAURACIÓ URGENT DEL MUSEU MARTORELL i LA REAPERTURA AL PÚBLIC DE LES COL·LECCIONS DE GEOLOGIA

PETICIÓN AL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA DE LA RESTAURACIÓN URGENTE DEL MUSEU MARTORELL Y LA REAPERTURA AL PÚBLICO DE LAS COLECCIONES DE GEOLOGÍA (1)

PETITION TO THE BARCELONA CITY COUNCIL: THE URGENT RESTORATION OF THE MUSEU MARTORELL AND THE REOPENING OF GEOLOGY COLLECTIONS EXHIBITION. (2)

El Museu Martorell, localitzat al Parc de la Ciutadella de Barcelona, va ser inaugurat el 1882 com el primer edifici de la ciutat amb la finalitat expressa de ser un museu públic. D’estil neoclàssic, va ser construït a semblança dels grans museus europeus, com els de Paris i Londres, i utilitzat durant l'Exposició Universal de Barcelona del 1888.

El projecte va ser possible gràcies al llegat de Francesc Martorell i Peña (1822–1878), qui va donar les seves col·leccions d’història natural a la ciutat de Barcelona. Des de 1924 el Museu Martorell esdevingué la seu del Museu de Geologia de Barcelona i l’any 2000 es va fusionar amb el Museu de Zoologia per constituir el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

L’edifici del Museu Martorell pertany a l’Ajuntament de Barcelona i roman tancat al públic des del 2011. Tot i que una petita part de les antigues col·leccions del Museu de Geologia estan, avui en dia, exposades al Museu Blau (Parc del Fòrum), al Museu Martorell encara es conserven la biblioteca de Geologia i la totalitat de la reserva de les col·leccions de Mineralogia, Petrologia i Paleontologia, amb més de 300.000 registres de minerals, roques i fòssils.

Tot i la seva rellevància històrica i el significatiu fons patrimonial i científic que conté, l’estat de conservació del Museu Martorell és cada vegada més deficient. La manca històrica d’inversions en el seu manteniment fa perillar la conservació d’aquest emblemàtic conjunt arquitectònic i, en conseqüència, de les col·leccions científiques allà dipositades.

L’episodi més greu i simptomàtic d’aquest abandonament institucional va tenir lloc el passat dijous 15 de novembre, quan, com a conseqüència de les intenses pluges caigudes a Barcelona, i degut al mal estat de l’edifici, es van produir importants filtracions d’aigua. Aquest incident va afectar al mobiliari, les sales d’exposició i les zones de reserva de les col·leccions de Mineralogia, Petrologia i Paleontologia.

La present iniciativa popular té com objectiu la demanda urgent a l’Ajuntament de Barcelona dels següents punts:

·         La remodelació integral del Museu Martorell, per permetre la preservació de l’edifici.


·         L’adequació dels espais de reserva de les col•leccions per permetre la seva conservació per a les futures generacions.

 ·         La reobertura de l’exposició de Geologia del Museu Martorell, tenint en compte l’objectiu amb el qual es va construir l’edifici en el seu origen: ser la seu d’un museu públic.

Entenem que tot i el nou edifici del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Blau), és compatible recuperar el Museu Martorell i la clàssica exposició de Geologia com a testimoni dels museus científics nascuts al segle XIX i que van representar un gran avenç a nivell científic, cultural i social en l’època.

Grup Mineralògic Català

 

(1) PETICIÓN AL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA DE LA RESTAURACIÓN URGENTE DEL MUSEU MARTORELL Y LA REAPERTURA AL PÚBLICO DE LAS COLECCIONES DE GEOLOGÍA

El Museu Martorell, situado en el Parque de la Ciutadella de Barcelona, fue inaugurado en 1882 como el primer edificio de la ciudad con la finalidad expresa de ser un museo público. De estilo neoclásico, fue construido a semejanza de los grandes museos europeos, como los de París y Londres, y utilizado durante la Exposición Universal de Barcelona del 1888.

El proyecto fue posible gracias al legado de Francesc Martorell Peña (1822–1878), quien donó sus colecciones de historia natural a la ciudad de Barcelona. Desde 1924 el Museu Martorell se convirtió en la sede del Museo de Geología de Barcelona y en el año 2000 se fusionó con el Museo de Zoología para constituir el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.

El edificio del Museu Martorell pertenece  al Ayuntamiento de Barcelona y permanece cerrado al público desde 2011. Aunque una pequeña parte de las antiguas colecciones del Museo de Geología están, hoy en día, expuestas en el Museu Blau (Parc del Fòrum), en el Museu Martorell aún se conservan la biblioteca de Geología así como la totalidad de la reserva de las colecciones de Mineralogía, Petrología y Paleontología, con más de 300.000 registros de minerales, rocas y fósiles.

Pese a su importancia histórica y el significativo fondo patrimonial y científico que atesora, el estado de conservación del Museu Martorell es cada vez más deficiente. La falta histórica de inversiones en su mantenimiento hace peligrar la conservación de este emblemático conjunto arquitectónico y, en consecuencia, de las colecciones científicas allí depositadas.

El episodio más grave y sintomático de este abandono institucional tuvo lugar el pasado jueves 15 de noviembre, cuando a consecuencia de unas intensas lluvias caídas en Barcelona y debido al mal estado del edificio, se produjeron importantes filtraciones de agua. Este incidente afectó al mobiliario, las salas de exposición y las zonas de reserva de las colecciones de Mineralogía, Petrología y Paleontología.

La presente iniciativa popular tiene como objetivo la demanda urgente al Ayuntamiento de Barcelona de los siguientes puntos:

·         La remodelación integral del Museu Martorell, con el objetivo de permitir la conservación del edificio.

·         La adecuación de los espacios de reserva de las colecciones para garantizar su conservación para las futuras generaciones.

·         La reapertura de la exposición de Geología del Museu Martorell, teniendo en cuenta el objetivo con el que se construyó el edificio originalmente: ser sede de un museo público.  

Entendemos que pese a la existencia del nuevo edificio del Museo de Ciencias Naturales (Museu Blau), es compatible recuperar el Museu Martorell y la clásica exposición de Geología como testimonio de los museos científicos nacidos en el siglo XIX y que representaron un gran avance a nivel científico, cultural y social en la época.

 Grup Mineralògic Català

 

(2) PETITION TO THE BARCELONA CITY COUNCIL: THE URGENT RESTORATION OF THE MUSEU MARTORELL AND THE REOPENING OF GEOLOGY COLLECTIONS EXHIBITION.

 The Museu Martorell is located in Barcelona, inside the Ciutadella Park. It was founded in 1882 as the first building in the city to become a public museum. With a neoclassical style, it was built inspired in the great European museums, such as Paris or London, and it was also used during the Universal Exposition of Barcelona in 1888.


The project was possible thanks to the legacy of Francesc Martorell Peña (1822-1878), who donated his collections of natural history after his die. Since 1924 the Museu Martorell became the Geology Museum of Barcelona and in 2000 it was merged with the Zoology Museum founding the Natural Sciences Museum of Barcelona.
 
The Museu Martorell building belongs to the Barcelona City Council and remains closed to the public since 2011. Although a small part of the collections are now on display at the Museu Blau (Parc del Fòrum), in the Museu Martorell still remains the library of Geology as well as the entire reserve collections of Mineralogy, Petrology and Paleontology, with more than 300,000 registered specimens of minerals, rocks and fossils.

In spite of its historical significance and the relevant scientific collections that it treasures, the conservation of the Museu Martorell is increasingly deficient. The historical lack of investment in its maintenance put at risk the preservation of this emblematic building and, consequently, the scientific collections those are deposited inside.
 
The most serious and symptomatic episode of this institutional abandonment took place last Thursday, November 15st , when a heavy rain in Barcelona generated significant water leaks due to the poor condition of the building. This incident affected the furniture, the exhibition and the reserve areas of the Mineralogy, Petrology and Paleontology collections.
 
Therefore, the present popular initiative has as main objective to demand to the Barcelona City Council the following points:
 
• The integral renovation of the Museu Martorell, to allow the preservation of the historical building.
• The updating of the collections reserve areas to guarantee their future conservation.
• The reopening of the Geology exhibition of the Museu Martorell, taking into account the original purpose of the building: to be a public museum.
 
We consider that the new exhibition of Natural Sciences Museum of Barcelona hosted in the Museu Blau, it is perfectly compatible with the recovery of the Museu Martorell and its classic exhibition of Geology. It would be a perfect example of the first scientific museums founded during the 19th century that represented a great advance at the scientific, cultural and social scale.
 
Grup Mineralògic Català

 Hoy: Grup cuenta con tu ayuda

Grup Mineralògic Català necesita tu ayuda con esta petición «alcaldessa@bcn.cat: Ajuntament de Barcelona: restauració urgent i reapertura al públic del Museu Martorell». Únete a Grup y 1.215 personas que ya han firmado.