Akyaka’nın Doğasını ve Özgünlüğünü Bozacak İmar Planına Hayır! #AkyakamaDokunma

Akyaka’nın Doğasını ve Özgünlüğünü Bozacak İmar Planına Hayır! #AkyakamaDokunma

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.
15.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafına Nilgün Yamaner bu kampanyayı başlattı

Türkiye’de doğasıyla, mimarisiyle korunmuş nadir alanlardan olan Akyaka, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. 15.10.2020 tarihinde önerileren imar planı gerçekleşirse kıyı ekosistemi, Azmak çevresi ekosistemi tehlike altına girecek, bir “sakin şehir” (Citta Slow) olan Akyaka, özgünlüğünü yitirecek. 

Bu planla yeşil alan miktarı azaltılıyor, yeşil alanlar iki katlı yapılaşmaya açılıyor ve otel kapasitesi var olanın 6 katına çıkarılıyor. 

Akyaka’nın özgünlüğünü yok etme tehlikesi barındıran bu Plan Revizyonu’nun tamamen iptal edilmesini talep ediyorum.

Sizler de imzanızı ekleyerek, Akyaka’nın korunmasına yardım edebilirsiniz. 

15.10.2020 tarihli Muğla İli, Ula İlçesi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Akyaka Mahallesi ve Kıyı Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itirazlarımın tamamı aşağıdadır:

• Revizyon Raporunda, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik ile gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir dünya mirası olduğu belirtilirken, diğer yandan Gökova’nın Doğal Sit koruma statülerini düşüren değişiklikleri de temel alarak amacı ile çelişmektedir,

• Plan Revizyonunda yer alan Yat Limanı kıyı ekosistemini tahrip edecektir,

• Azmak Kıyı Bandı Düzenleme Projesi, Azmak kıyı alanında yoğun insan kullanımı öngörüyor ve Azmak ekosistemine zarar verecektir,

• Plan Revizyonu hazırlanırken Akyaka’nın Sakin Şehir statüsü dikkate alınmamıştır,

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yerel sivil toplum örgütlerinin de katkılarının sağlandığı Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı bu Revizyon Planı hazırlanırken dikkate alınmamıştır,

• Revizyon Planı Korunan Alanlarda Yapılan Planlara Dair Yönetmelik ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı olarak hazırlanmıştır.

• Planlama alanının tümünün 1. Derece deprem bölgesinde olduğu gözetilmemiş, jeolojik ve jeoteknik rapor tanzim edilmeden plan onaylanmıştır.

• Proje alanlarında kullanım ve yapılaşma koşulları biyolojik çeşitlilik araştırmaları doğrultusunda belirlenmemiştir,

• Revizyon Planında Kıyı Kanununa aykırı yapılaşma öngörülüyor,

• Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısına konu edilen Kıyı Kenar Çizgisi’nin deniz tarafı henüz kesinleştirilip hali hazır paftalara aktarılmadığından planlama yapılamaz,

• Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Komisyon Kararı raporda yer almıyor,

• Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin resmi görüşü alınmamıştır,

• Orman Kanunu ihlal edilmiştir,

• Yurttaşların anayasal mülkiyet hakkı göz ardı edilmiştir,

• Plan bütünüyle incelendiğinde yeşil alan miktarı azaltılmış, yeşil alanlar iki katlı yapılaşmaya açılmıştır. Sosyal, kültürel, teknik donatı alanları daraltılmış, bu alanlarda asgari standartlara uyulmamıştır,

• İmar Planı Revizyonu ile otel alanı yaklaşık 6 kat arttırılması öngörülüyor. Bu plan, turizm baskısı nedeniyle yaşanan altyapı sorunlarını ve korunan alanlar üzerindeki baskıyı katlanarak arttıracaktır.

Yurttaşlık sorumluluğum gereği önerilen Akyaka İmar Planı Revizyonu’ndaki bu uyumsuzlukları Bakanlığınıza bildirmeyi görev biliyor ve Akyaka’nın özgünlüğünü yok etme tehlikesi barındıran bu Plan Revizyonu’nun tamamen iptal edilmesini talep ediyorum.

Akyaka’nın içinde yer aldığı Gökova ÖÇK Bölgesi’ni bütüncül bir doğa koruma anlayışı ile yerel halkın katılımı sağlanarak, yönetim planları ile uyumlu, Yavaşkent statüsünü dikkate alan, bu çerçevede mevcut sorunlara çözüm getiren yeni bir planlama çalışmasını destekleyeceğimi de bildirmek istiyorum.

Saygılarımla,

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.
15.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.