Regulació de lliure circulació per VMP en zones rurals i urbanes

Regulació de lliure circulació per VMP en zones rurals i urbanes

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Patinet .cat ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntaments de Catalunya

Patinet.cat és una iniciativa ciutadana que pretén potenciar l'ús de vehicles de mobilitat personal per viure en un món més sostenible i aconseguir una regulació de lliure circulació en zones rurals i urbanes.

Els VMP són un mitjà de transport sostenible, econòmic, segur, fàcil d'utilitzar i menys contaminant.

Actualment vivim en un planeta on l'objectiu general és la reducció del CO2. La UE ha implementat un paquet de mesures sobre clima i energia fins al 2020. Aquest paquet de mesures conté legislació vinculant que garantirà el compliment dels objectius climàtics i d'energia. Els objectius fonamentals del paquet de mesures són tres: el 20% de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, 20% d'energies renovables a la UE i el 20% de millora de l'eficiència energètica.

Un dels principals sectors afectats en les emissions dels gasos d'efecte hivernacle és el del transport, des de Patinet.cat volem conscienciar als ciutadans i administracions de Catalunya que la utilització de vehicles de mobilitat personal és una de les millors alternatives per reduir les emissions de gasos.

Actualment la DGT ha regulat els VMP amb la Instrucció 16/V-124 però els Ajuntaments han d'establir limitacions a la circulació a les vies urbanes, depenent, de la velocitat màxima per construcció, massa, capacitat, servei o altres criteris que es considerin rellevants.

És per això que demanem als Ajuntaments de Catalunya,

• Una regulació adient de lliure circulació per cada un dels municipis en funció de les seves possibilitats. No és el mateix dins els medis rurals o a les grans ciutats i s'han d'estudiar les característiques de cada un dels territoris.

• Volem que la regulació permeti com a mínim als usuaris de VMP circular per vies urbanes com calçades amb una velocitat màxima de 25 km/h segons les possibilitats del municipi.

• Volem que la regulació permeti com a mínim als usuaris de VMP circular per voreres amples sempre que aquesta ho permeti a una velocitat màxima de 5 km/h o vies peatonals sempre que la propia via ho permeti.

Recomanem als Ajuntaments reunir-se amb les comunitats de VMP per comprendre millor la regulació i les possibilitats de cada ciutat. També podeu posar-vos en contacte amb Patinet.cat a info@patinet.cat

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas