Petición cerrada

Que es declari Terrassa lliure de transgènics al ple de desembre de 2014/ Que se declare Terrassa libre de transgénicos en el pleno de diciembre de 2014

Esta petición ha conseguido 132 firmas


 

Hem trobat molt apropiades les declaracions que van fer el terme municipal de Sant Joan d’Espí (2008) i el d’Alcoi (2011). És per això que els agafem com a models per a començar a plantejar les nostres peticions ja que recullen molt bé les nostres inquietuds i les nostres demandes. Al final del procés esperem assolir un manifest, entre tots i totes, que s’hi ajusti al màxim a les necessitats i a la realitat específica del nostre municipi.</header>

“Atès que no hi ha consens científic sobre els riscos per a la salut humana i animal dels aliments transgènics, ni sobre els criteris per a la seva avaluació i el disseny dels experiments. Que el nombre d’estudis publicats a revistes científiques on s’han trobat efectes perjudicials dels OGM per la salut animal és considerable, tant en estudis d’alimentació de llarg termini, com en els realitzats sobre cries de roents o en estudis de fertilitat. Tenint en compte que el cultiu d’OGM a Catalunya i a la resta del món s’ha mostrat com un factor d’erosió de la biodiversitat cultivada, posant en perill el manteniment del patrimoni alimentari i cultural de cada país i que a Catalunya, concretament, l’experiència de l’únic transgènic (el blat de moro MON 810) ha generat des de la seva autorització irresolubles conflictes d’incopatibilitat amb l’agricultura tradicional i ecològica a causa de la contaminació de les llavors per pol.linització i per altres vies, fent desaparèixer practicament el conreu de blat de moro ecològic.

 

Per tant, és un fet que els OGM suposen una més intesa privatització del patrimoni agroalimentari i dependència dels pagesos, consumidors i pobles en matèria de llavors i alimentació. A la gran majoria dels camps europeus s’ha prohibit el conreu de plantes modificades genèticament, és un fet que no hi ha necessitat tècnica, ni social, ni política per a l’alliberament d’aquests organismes modificats, i és un fet que la pagesia ecològica i les varietats tradicionals són elements capaços de produir aliments sans i suficients conservant els recursos naturals i donant un valor afegit a la producció alimentària del país. És més, un informe internacional d’avaluació de la ciència i tecnologia pel desenvolupament (IAASTD), en el qual han participat 400 científics, reconeix un pobre rol dels transgènics en alimentar a la població mundial.

 

Si a tot això afegim que el Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat va aprovar un pla d’acció pel foment de l’alimentació i l’agricultura ecològiques (2008-2012) dins del qual s’inclou la participació en el projecte europeu RED BIO per afavorir aquestes produccions ecològiques, es fa evident la contradicció i la incompatibilitat d’aquest posicionament amb la promoció dels OMG a Catalunya.

 

Com també es fa evident que la producció i comercialització d’aquests organismes s’hi oposa al dret dels pagesos a practicar una agricultura tradicional i ecològica, al dret dels elaboradors alimentaris a posar en el mercat una producció lliure de transgènics i al dret del consumidor a escollir productes sense OGM.

 

Atenent, doncs, al Principi de Precaució reconegut per la normativa i jurisprudència europea vigent, demanem:

 

Recollint la inquietud de la ciutadania terrassenca, així com de pagesos, científics i consumidors del conjunt de la societat catalana, que TERRASSA ES DECLARI LLIURE DE TRANSGÈNICS i que recolzi tota iniciativa legislativa popular que demani la retirada del MON 810 dels camps catalans i la prohibició del conreu de noves varietats OGM a Catalunya.

___________________________________________________________________

Hemos encontrado muy apropiadas las declaraciones que hicieron el término municipal de San Juan de Espí (2008 ) y el de Alcoy (2011 ) . Es por eso que los tomamos como modelos para empezar a plantear nuestras peticiones ya que recogen muy bien nuestras inquietudes y nuestras demandas . Al final del proceso esperamos alcanzar un manifiesto , entre todos y todas, que se ajuste al máximo a las necesidades ya la realidad específica de nuestro municipio .

" Dado que no hay consenso científico sobre los riesgos para la salud humana y animal de los alimentos transgénicos , ni sobre los criterios para su evaluación y el diseño de los experimentos . Que el número de estudios publicados en revistas científicas donde se han encontrado efectos perjudiciales de los OGM para la salud animal es considerable , tanto en estudios de alimentación de largo plazo , como en los realizados sobre crías de rojo vivo o en estudios de fertilidad . Teniendo en cuenta que el cultivo de OGM en Cataluña y en el resto del mundo se ha mostrado como un factor de erosión de la biodiversidad cultivada , poniendo en peligro el mantenimiento del patrimonio alimentario y cultural de cada país y que en Cataluña , concretamente , la experiencia del único transgénico ( el maíz MON 810 ) ha generado desde su autorización irresolubles conflictos de incopatibilidad con la agricultura tradicional y ecológica debido a la contaminación de las semillas por polinización y por otras vías , haciendo desaparecer prácticamente el cultivo de maíz ecológico .

Por tanto, es un hecho que los OGM suponen una más intesa privatización del patrimonio agroalimentario y dependencia de los agricultores , consumidores y pueblos en materia de semillas y alimentación . En la gran mayoría de los campos europeos se ha prohibido el cultivo de plantas modificadas genéticamente , es un hecho que no hay necesidad técnica, ni social , ni política para la liberación de estos organismos modificados , y es un hecho que la agricultura ecológica y las variedades tradicionales son elementos capaces de producir alimentos sanos y suficientes conservando los recursos naturales y dando un valor añadido a la producción alimentaria del país . Es más , un informe internacional de evaluación de la ciencia y tecnología para el desarrollo ( IAASTD ) , en el que han participado 400 científicos , reconoce un pobre rol de los transgénicos en alimentar a la población mundial .

Si a todo esto añadimos que el Departamento de Agricultura y Ganadería de la Generalitat aprobó un plan de acción para el fomento de la alimentación y la agricultura ecológicas (2008-2012) dentro del cual se incluye la participación en el proyecto europeo RED BIO para favorecer estas producciones ecológicas , se hace evidente la contradicción y la incompatibilidad de este posicionamiento con la promoción de los OMG en Cataluña .

Como también se hace evidente que la producción y comercialización de estos organismos se opone al derecho de los agricultores a practicar una agricultura tradicional y ecológica , el derecho de los elaboradores alimentarios a poner en el mercado una producción libre de transgénicos y al derecho del consumidor a elegir productos sin OGM .

Atendiendo , pues, al Principio de Precaución reconocido por la normativa y jurisprudencia europea vigente , solicitamos:

Recogiendo la inquietud de la ciudadanía terrasense, así como de agricultores , científicos y consumidores del conjunto de la sociedad catalana , que TERRASSA SE DECLARE LIBRE DE TRANSGÉNICOS y que apoye toda iniciativa legislativa popular que pida la retirada del MON 810 de los campos catalanes y la prohibición del cultivo de nuevas variedades OGM en Cataluña .Hoy: Terrassa cuenta con tu ayuda

Terrassa LLiure de transgènics necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Terrassa: Que es declari Terrassa lliure de transgènics al ple de desembre de 2014/ Que se declare Terrassa libre de transgénicos en el pleno de diciembre de 2014». Únete a Terrassa y 131 personas que ya han firmado.