Aturem la caldera contaminant de l'Ametlla

Aturem la caldera contaminant de l'Ametlla

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Josep Maria Carreras Quilis ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de L'Ametlla del Vallès

La instal·lació d’una caldera de biomassa al recinte de Can Muntanyola de l’Ametlla de Vallès provocarà gasos contaminants que afectaran greument la salut de la seva ciutadania.

Aturem la caldera de biomassa de l’Ametlla del Vallès

La crema de biomassa genera contaminació atmosfèrica

Els residus de la combustió de la fusta els podem agrupar en dues categories:

Gasos que no generen  perjudicis a la salut humana, com el :

1.      CO2

2.      Metà (CH4)

3.      el vapor d’aigua.

Gasos que són tòxics i generen perjudicis a la salut de les persones, segons la Guia pràctica sobre les emissions en combustions de biomassa (Fons europeu agrícola de desenvolupament rural, Departament d’Agricultura Generalitat de Catalunya). Aquests són :

1.      Monòxit de carboni (CO)

2.      Components orgànics no volàtils (NMVOC)

3.      Hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH)

4.      Partícules (sutge, partícules fines,

5.      Òxids de nitrògen (NOx)

6.      Òxids de sofre (SOx)

7.      Metalls pesants

8.      Ozó troposfèric (O3)

9.      Acid clorhídric (HCL)

10.  Dioxines i forans

El volum de gasos contaminants de les calderes de biomassa és molt superior al de les calderes de gas natural i en circumstàncies adverses al de les calderes de fuel-oil.

El manteniment de les calderes

En el cas de les calderes de gas és suficient fer una revisió semestral i en el de les calderes de biomassa cal fer revisions setmanals, mensuals i semestrals per a un total de 38 operacions diferents (capítol 14 del projecte tècnic de la caldera projectada a l’Ametlla) .

El manteniment de les calderes de biomassa és molt més exigent que el de les calderes de gas o fuel-oil.

El risc de no fer bé el manteniment és molt més alt i les conseqüències repercuteixen en un increment molt significatiu del volum dels gasos contaminants.

Les característiques del combustible no són uniformes ni estan garantides

La biomassa ja siguin estelles o pellets adopten composicions diferents segons el subministrador, segons la fusta i segons la barreja utilitzada per compondre el combustible que poden tenir qualitats també diferents, més o menys contaminants.  Al mateix temps són calderes que també admeten la cremació de residus.  

La resta de combustibles com són el gas natural o el fuel-oil tenen garantida la homogeneïtat de les seves característiques químiques. Això permet preveure el volum de contaminants que es generaran amb la seva combustió i permet aplicar mesures de correcció més eficients.

La gestió de la caldera

La gestió de la caldera de biomassa no la poden fer exclusivament els serveis de l’ajuntament perquè és una gestió complexa que cal subcontractar a una empresa especialitzada en el tema.

Qui ens garanteix que l’empresa en qüestió farà un manteniment impecable i realitzarà un control de la qualitat del combustible?

Com garantim que algun dia, més endavant, no s’hi cremaran també residus, sense que se n’assabenti ningú?

Respecte el projecte tècnic de la caldera que es preveu posar a Can Muntanyola

En aquest projecte no es fa cap esment dels gasos contaminants que sortiran per la xemeneia de la caldera. Únicament en la fitxa de característiques tècniques que subministra la mateixa empresa de  la caldera KLM SISTEMAS, SL s’especifica una previsió de gasos contaminants com són els Oxids de nitrogen NOx, els Hidrocarburs aromàtics HC i les partícules. No parla dels altres 7 contaminants que la guia de la Generalitat preveu.

En el projecte en qüestió no hi ha cap previsió d’incorporar filtres correctors que redueixin el nivell de contaminació i la xemeneia de sortida dels gasos només té 1 metre per sobre de l’alçada de la sitja de biomassa. Els gasos contaminants es llencen a l’atmosfera sense cap mena consideració.

LA INSTAL·LACIÓ D’UN FOCUS DE CONTAMINACIÓ D’AQUESTA MENA ÉS MOLT PERILLÓS PER A LA SALUT  DELS CIUTADANS I CIUTADANES DEL POBLE DE L'AMETLLA DEL VALLÈS.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas