Victoria

Que l'Ajuntament no torne a retallar el conveni amb el CJG

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 320 firmas!


MANIFEST DEL CONSELL DELS JOVES DE GANDIA (SALVEM EL CONSELL)

El Consell dels Joves de Gandia, és una cooperativa d'associacions juvenils que s'uniren fa 28 anys per tal de dur endavant una sèrie de projectes d'interès juvenil.

28 anys de treball, duent a terme activitats com el Voluntariat Ecològic, el programa Integra, fent campanyes de difusió vial, contra les malalties de transmissió sexual o contra la violència de gènere, elaborant plans d'activitats setmanals amb un gran ventall de contingut, des de classes de ball fins a rutes per la natura, oferint serveis d'especialistes com l'oficina d'informació jurídica, el gabinet psicològic i com no, l'atenció continuada de serveis a les associacions i al món juvenil de la ciutat.

Les portes del Casal Jove, mai han estat tancades a ningú; sempre hem tingut un lloc per a tothom.

Ara, una sèrie de polítiques de l'Ajuntament de Gandia, comporten greus retallades als nostres pressupostos, els quals fan perillar la vida i existència d'aquest CJG, el qual ha estat referència a nivell autonòmic i estatal.

Si l'Ajuntament de Gandia no confia en la nostra tasca i ens recolza tal i com els obliga la Llei de Joventut de la Comunitat Valenciana, aquest Consell dels Joves de Gandia es veurà abocat a la desaparició. Duem des de novembre esperant a que l'Ajuntament de Gandia es reunisca amb nosaltres. L'any 2012 ja sofrirem la pitjor retallada de conveni en la història del Consell dels Joves de Gandia, doncs passàrem de 65.000€ a 35.000€. Ara, per a aquest any, ens anuncien una nova retallada la qual rondaria en 13.000€ menys per al Consell.

Amb aquesta xifra, el Consell dels Joves de Gandia, es veurà condicionat a aturar els serveis d'atenció al públic junt a les nombroses activitats que prestem. A sobre, amb aquesta actuació per part de l'Ajuntament de Gandia, s'està posant en perill el futur dels 4 treballadors que donen servei i assessorament a les entitats juvenils i als joves de la ciutat. Les associacions juvenils hem dit que no a una nova retallada, i tots junts, estarem al costat del Consell dels Joves de Gandia, perquè volem el CJG:

SALVEM EL CJG!

_______________________________

MANIFIESTO DEL CONSELL DELS JOVES DE GANDIA (SALVEMOS EL CONSELL)

El Consell dels Joves de Gandia, es una cooperativa de asociaciones juveniles que se unieron hace 28 años para llevar adelante una serie de proyectos de interés juvenil.

28 años de trabajo, llevando a cabo actividades como el Voluntariado Ecológico, el programa Integra, haciendo campañas de difusión vial, contra las enfermedades de transmisión sexual o contra la violencia de género, elaborando planes de actividades semanales con un gran abanico de contenido, desde clases de baile hasta rutas por la natura, ofreciendo servicios de especialistas como la oficina de información jurídica, el gabinete psicológico y como no, la atención continuada de servicios a las asociaciones y en el mundo juvenil de la ciudad.

Las puertas del Casal Jove, nunca han sido cerradas a nadie; siempre hemos tenido un lugar para todo el mundo.

Ahora, una serie de políticas del Ajuntament de Gandia, comportan graves recortes a nuestros presupuestos, los cuales hacen peligrar la vida y existencia de este CJG, el cual ha sido referencia a nivel autonómico y estatal.

Si el Auntament de Gandia no confía en nuestra tarea y nos apoya tal y como los obliga la Ley de Juventud de la Comunidad Valenciana, este Consell dels Joves de Gandia se verá abocado a la desaparición. Llevamos desde noviembre esperando a que el Ajuntament de Gandia se reúna con nosotros. El año 2012 ya sufrímos el peor recorte de convenio en la historia del Consell dels Joves de Gandia, pues pasamos de 65.000€ a 35.000€. Ahora, para este año, nos anuncian un nuevo recorte la cual rondaría en 13.000€ menos para el Consell.

Con esta cifra, el Consell dels Joves de Gandia, se verá condicionado a parar los servicios de atención al público junto a las numerosas actividades que prestamos. Encima, con esta actuación por parte del Ajuntament de Gandia, se está poniendo en peligro el futuro de los 4 trabajadores que dan servicio y asesoramiento a las entidades juveniles y a los jóvenes de la ciudad. Las asociaciones juveniles hemos dicho que no a un nuevo recorte, y todos juntos, estaremos junto al Consell dels Joves de Gandia, porque queremos lo CJG:

¡SALVEMOS EL CJG!Hoy: C cuenta con tu ayuda

C G necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Gandia: Que l'Ajuntament no torne a retallar el conveni amb el CJG». Únete a C y 319 personas que ya han firmado.