Exigim la millora de l'exterior de l'Escola La Bóbila per seguretat i benestar dels nens.

Exigim la millora de l'exterior de l'Escola La Bóbila per seguretat i benestar dels nens.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Famílies La Bòbila ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Cambrils

COMUNICAT DELS PARES I MARES DE L’ESCOLA LA BÒBILA CAMBRILS
Cambrils, agost de 2021


EXIGIM LA MILLORA DE L’EXTERIOR DE L’ESCOLA PER LA SEGURETAT I EL BENESTAR DELS NENS


L’Escola La Bòbila es troba ubicada des dels anys 2011-2012 entre els descampats de la Urbanització La Bòbila, Cambrils.

Durant tots aquests anys, pares, mares i avis han anat a buscar els nens/es a l’escola. Moltes vegades ho fan amb cotxets a través de matolls, terrenys inundables i excrements d’animals.

De fet, hem reclamat una zona de pacificació viària en tot l’entorn de l’escola, ja que cada dia diversos vehicles estacionen en doble filera o s’aturen davant dels passos de vianants, fins i tot davant de la pròpia porta del centre.

Aquest fet, amb la seva conseqüent perillositat per a nens i adults, suposa un punt bàsic que cal que l’Ajuntament solucioni. Tot i que alguns dies la policia local intenta regular el trànsit a la zona, aquesta actuació és totalment insuficient.

Resulta encara més perillós i preocupant, el fet de que la construcció de diversos habitatges a la zona ha donat lloc a què camions, grues, i altres vehicles relacionats amb la construcció de les mateixes, circulin de forma habitual a les zones més properes a l’escola, posant en perill als vianants i per tant, las nostres fills. Exigim al Ajuntament que prengui les mesures immediates a aquest aspecte i que posi també en coneixement dels propietaris dels habitatges en construcció la necessitat de mantenir un mínim de consciència sobre aquest tema.

L’Ajuntament de Cambrils ha de responsabilitzar-se de la seguretat dels seus conciutadans/es, més encara en un entorn en el qual la prioritat dels vianants ha de ser fonamental i on l’espai per al trànsit de vehicles ha de ser el més apartat possible de les àrees de confluència de persones.

D'altra banda, tot i que hi ha lloc a les voreres per col·locació d'arbres, no s’ha plantat ni un sol arbre que permeti zones d'ombra en els llocs on els pares i mares esperen per recollir als seus fills / es. Això suposa que en les temporades en què les temperatures són altes i amb molt de sol, sigui impossible resguardar-se. Tinguem en compte que molts avis i àvies són els encarregats de recollir als seus néts/es de l'escola, i que són sectors molt vulnerables en aquest sentit.

Passejant entre terra i mala herba les famílies somien que un dia podran resguardar-se del sol i gaudir amb els seus fills en un banc o parc al sortir de l'escola.

Durant tot aquest temps s'ha reclamat a l'Ajuntament una solució. Però la seva resposta ha estat que els terrenys són del promotor del sector la "Bòbila" i que l'Ajuntament està pendent de rebre'l, sense data compromesa. Aquest tema s'ha proposat també als passats “pressupostos participatius” i tot i que ha arribat lluny, no ha estat el guanyador.

Mentrestant, les famílies de Cambrils que van a l'escola La Bòbila continuen reclamant juntament amb l'AMPA una millora de les condicions en l'entorn.

En aquest mes de març de 2021, l’Ajuntament ha solucionat els errors de reparcel·lament que aquest projecte arrossegava des de fa més de 10 anys. Això indica que, segons unes informacions aparegudes en aquesta data en la Revista Cambrils, que ja estan en condicions de començar a donar llicències per construir.

Però ningú parla de construir bancs per als grans i petits, de procurar ombra i un espai agradable, higiènic, lliure d’excrements i rates, que no deixen d’aparèixer als matolls adjacents al col·legi. Ni es contempla ni es concreta cap termini per cap actuació.

La direcció de l’escola es va reunir al mes de gener per parlar de la urbanització i adequació de la zona a les necessitats de l’escola, pels nens/es i seves famílies, però l’Ajuntament va traslladar la responsabilitat a la promotora sense concretar cap data.

Resulta curiós que aquest any s'han instal·lat unes pilones al carrer Foix, l'objectiu del qual ha estat que les famílies de l'Escola Vidal i Barraquer puguin esperar amb més seguretat als voltants de l'escola. Aquestes mateixes actuacions portem reclamant temps en el nostre centre educatiu, La Bòbila.

Malgrat tot, la gota que ha fet vessar el got, ha estat descobrir la renovació de la zona lúdica al costat de l'escola Vidal i Barraquer, una renovació amb tota seguretat necessària i que totes i tots vam aplaudir, però exigim la mateixa cura de les zones d'esbarjo, joc i entorn per a la resta de famílies que porten els seus fills/es a altres escoles del municipi. De fet, nosaltres no exigim que ens renovin el parc perquè NO en tenim, demanem que ens adeqüin les àrees que envolten el centre educatiu mitjançant la millora dels accessos al mateix, la creació de zones verdes, amb el conseqüent manteniment de les mateixes i que l'entorn de l'escola sigui un entorn vial segur.

Exigim que els nostres fills siguin educats en un entorn net i agradable. Un entorn amb arbres, sense por als atropellaments, amb un trànsit allunyat de les zones d'entrada, sortida i espera, un entorn pacificat, i amb un parc infantil on poder jugar al sortir de l'escola. Tots/es tenim els mateixos drets i no volem pensar que el fet que algunes escoles siguin públiques i altres concertades o privades pugui tenir efecte en la cura amb què l'Ajuntament adequa les àrees al voltant de les seves escoles. Tots els ciutadans/es de Cambrils i els nostres fills/es hem de tenir els mateixos drets.

En definitiva, exigim a l'Ajuntament que prengui les mesures necessàries per millorar aquesta zona garantint ombra, seguretat i el joc dels nostres fills i filles. Ja estem farts/es que no se'ns escolti, per això demanem als nostres polítics que ens ajudin, ja que són els encarregats, suposadament, de millorar les vida de les ciutadanes i ciutadans de Cambrils atenent els seus problemes i necessitats reals.

Atentament,


Signat,


Pares i mares de l'Escola la Bòbila
Telèfon de contacte: +34 617 30 62 36


Amb el suport de L’AMPA de l’Escola de la Bòbila .
ampaescolalabobila@gmail.com


---------------------------------------------------------------------------------------------

(Versión castellana)

COMUNICADO DE LOS PADRES Y MADRES DE L’ESCOLA LA BÓBILA CAMBRILS

Cambrils, agosto de 2021

EXIGIMOS LA MEJORA DEL EXTERIOR DEL COLEGIO POR LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS

El colegio La Bóbila se encuentra ubicado desde los años 2011-2012 entre los descampados de la urbanización La Bóbila, Cambrils.

En todos estos años, padres, madres y abuelos acuden a llevar y/o a esperar a los niños al colegio, muchas veces lo hacen con carritos de bebé y siempre paseando entre arbustos, matorrales y terrenos inundables, además de entre excrementos de animales.

Por otro lado, se ha reclamado una zona de pacificación viaria en todo el entorno del colegio. Cada día varios vehículos estacionan en doble fila o se paran frente a pasos de cebra, o incluso frente a la propia puerta del colegio. Este hecho, con su consecuente peligrosidad para niños y adultos, supone un punto básico a solucionar por parte del consistorio. Aunque algunos días la policía local intenta regular el tráfico, esta actuación es totalmente insuficiente.

Resulta aún más peligroso y preocupante, el hecho de que la construcción de varias viviendas en la zona ha dado lugar a que camiones, grúas, y otros vehículos relacionados con la construcción de las mismas, circulen igualmente en las áreas más inmediatas a la escuela, poniendo en peligro a los viandantes y en consecuencia, a nuestros hijos e hijas. Exigimos al Ayuntamiento que tome medidas inmediatas a ese respecto y ponga también en conocimiento de los propietarios de las viviendas en construcción, la necesidad de mantener un mínimo de conciencia sobre este tema.

El Ayuntamiento de Cambrils debe sin falta mostrarse responsable de la seguridad de sus conciudadanos/as, más aún en un entorno en el cual la prioridad de los peatones debe de ser fundamental y donde el espacio para el tránsito de vehículos debe de estar lo más alejado posible de las áreas de confluencia de personas.

Por otro lado, a pesar de que los lugares exactos donde se había decidido la colocación de árboles llevan en las aceras desde hace años, no ha sido plantado ni un sólo árbol que permita zonas de sombra en los lugares donde los padres y madres esperan para recoger a sus hijos/as. Esto supone que en las temporadas en las que las temperaturas son altas y con mucho sol, sea imposible cobijarse. Tengamos en cuenta que muchos abuelos y abuelas son los encargados de recoger a sus nietos/as del colegio, y que son sectores muy vulnerables en este sentido.

Paseando entre tierra y maleza las familias sueñan que un día podrán cobijarse del sol y disfrutar con sus hijos en un banco o parque al salir del colegio.

Durante todo este tiempo se ha reclamado al Ayuntamiento una solución. Sin embargo la respuesta del mismo ha sido que los terrenos son del promotor del sector la “Bóbila” y que el Ayuntamiento está pendiente de recepcionarlo, sin fecha comprometida. Este tema se ha propuesto también en los pasados “presupuestos participativos” y aunque ha llegado lejos, no ha sido el ganador.

Mientras tanto, las familias de Cambrils que acuden al colegio La Bóbila continúan reclamando junto con el AMPA una mejora de las condiciones en el entorno.

En este mes de marzo de 2021 el Ayuntamiento se ha felicitado por solucionar los errores de reparcelación que este proyecto todavía arrastraba desde hacía más de 10 años. Indican, según una información aparecida en esa fecha en la Revista Cambrils, que ya están en condiciones de comenzar a dar licencias para construir.
Sin embargo, nadie habla de construir bancos para los mayores y niños, de procurar sombra y un espacio agradable, higiénico, libre de cacas y ratas, que no dejan de aparecer aunque muy de vez en cuando se sieguen los matojos adyacentes al colegio. Ni se contempla ni se concreta ningún plazo para ninguna actuación.

La dirección del colegio se reunió en el mes de enero para hablar de la urbanización y adecuación de la zona a las necesidades del colegio, de los niños y sus familias, pero el Ayuntamiento trasladó la responsabilidad a la promotora y tampoco concretó ninguna fecha.

Resulta curioso como este año se han instalado unos pivotes en la calle Foix, cuyo objetivo ha sido que las familias de la Escola Vidal i Barraquer puedan esperar con más seguridad en los alrededores de la escuela. Estas mismas actuaciones llevan reclamándose tiempo en nuestro centro educativo La Bóbila. Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso, ha sido descubrir la renovación del parque infantil colindante a la escuela Vidal i Barraquer, una renovación con toda seguridad necesaria y que todas y todos aplaudimos; pero exigimos el mismo cuidado de las zonas de recreo, juego y entorno para el resto de familias que llevan a sus hijos/as a otros colegios del municipio. De hecho, nosotros/as no exigimos que nos renueven el parque porque NO lo tenemos, pedimos que nos adecúen las áreas colindantes al centro educativo mediante la mejora de los accesos al mismo, la creación de zonas verdes, con el consecuente mantenimiento de las mismas y que el entorno del colegio sea un entorno vial seguro.

Exigimos que nuestros hijos sean educados en un entorno limpio y agradable. Un entorno con árboles, sin miedo a atropellos, con un tráfico alejado de las zonas de entrada, salida y espera, un entorno pacificado, y con un parque infantil donde poder jugar al salir del colegio. Todos/as tenemos los mismos derechos y no queremos pensar que el hecho de que algunas escuelas sean públicas y otras concertadas o privadas pueda tener efecto en el cuidado con el que el Ayuntamiento adecua los alrededores de sus colegios. Todos los ciudadanos/as de Cambrils y nuestros/as hijos/as debemos tener los mismos derechos.

Por lo tanto, exigimos al Ayuntamiento que tome las medidas necesarias para recepcionar esa zona y que garantice la sombra, seguridad y el juego de nuestros hijos e hijas.

Ya estamos hartos/as de que no se nos escuche, por eso pedimos a nuestros políticos que nos ayuden, puesto que son quienes se supone son los encargados de mejorar las vida de las ciudadanas y ciudadanos de Cambrils atendiendo a sus problemas y necesidades reales.


Atentamente,
Firmado,


Padres y madres de l’Escola la Bóbila
Teléfono de contacto: +34 617 30 62 36

Con el apoyo de la AMPA de la Escola La Bóbila

ampaescolalabobila@gmail.com

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas