Petición cerrada

Convertim les cicletes (monocicles) en el vehicle ideal per Barcelona

Esta petición ha conseguido 3.320 firmas


L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants I vehicles de Barcelona per incloure determinacions relatives als vehicles de mobilitat personal I en aquest moment es troba en tràmit d’al·legacions.

Si s’aprova definitivament en la seva redacció actual les cicletes o monocicles elèctrics tindran molt limitat el seu tràfic per la ciutat i el seu valor com a alternativa senzilla, econòmica, respectuosa amb el medi ambient i els altres ciutadans i compatible amb el transport públic quedarà molt reduïda.

Des de la Associació de Usuaris de Vehicles de Mobilitat Personal demanem la vostra signatura i recolzament a les següents modificacions a l’ordenança i que poden convertir Barcelona en ciutat pionera de una nova forma de mobilitat.

  1. Permetre la utilització de les calçades de les zones 30 doncs les cicletes modernes permeten velocitats superiors a 20 km/h. No entenem perquè un monocicle no ha de poder circular per aquestes vies. Si el motiu és que els cotxes hi acostumen a circular a més velocitat que els 30 km/h, el problema en tot cas és dels vehicles que incompleixen la normativa, no dels usuaris de les cicletes. En tot cas l’usuari de la cicleta pot servir per reduir la velocitat a les vies 30 km/h i per tant humanitzar els barris. Entenem que pot ser necessari l'us  de l’armilla reflectant i el casc en aquest tipus de vies.
  2. Permetre la circulació controlada per voreres amb limitacions. Es l’única forma en que es possible connectar diversos trams de la xarxa de carrils bici o zona 30 i permetre arribar al destí final de l’usuari.Les cicletes permeten mantenir velocitats de vianant sense dificultat i la seva ocupació de la calçada es inferior a la de vianants que transporten maletes, carrets de la compra o cotxets de nens.
  3. Permetre la circulació a menors de 16 anys en certes zones. Entenem que es prohibeixi que circulin pel carril bici, sobretot els segregats per la perillositat, però no veiem gens necessari  prohibir-ho en parcs o avingudes amples, i en cas que es flexibilitzi el tema voreres, també haurien de poder-lo fer servir els menors per aquestes vies. Veuríem clar i fins i tot positiu que els menors de 16 anys haguessin de portar casc de forma obligatòria com a mesura de protecció als més vulnerables.


Fem de Barcelona la ciutat pionera en la Mobilitat Personal, mes econòmica, agressiva, eficient i amb menys impacte a la ciutat i el medi ambient.

The City Council initially approved the amendment of the Ordinance of pedestrians and vehicles from Barcelona to include determinations relating to personal mobility vehicles and currently is pending allegations till 15th March.

If passed in its current writing 'cicletes' or electric unicycles will have limited traffic possibilities through the city and its value as an alternative simple, economical, environmentally friendly and compatible with public transportation will be greatly reduced.

The Association of Users of Personal Mobility Vehicles asks your signature and support to the following amendments to the ordinance that may make Barcelona a pioneer of a new form of mobility.

  1. Allow the use of roads in the areas 30 because the modern Cicleta / Electric Unicycle allows speeds above 20 km/h. We do not understand why a unicycle is not allowed while Segway with maximum speeds of 20km/h are allowed. We understand you may need to use the reflective vest and helmet on such routes.
  2. Allow controlled circulation on pavements with limitations. It is the only way you can connect several sections of the network of bike lanes or areas 30 to arrive at the final destination of that Cicleta/Electric Unicycle user. Cicleta/Electric Unicycle keep pedestrians speeds without difficulty and its occupation of the roadway is minor than pedestrian carrying bags, shopping trolleys or prams.
  3. Allow circulation under 16 in certain areas. We understand bike lanes integrated with car lanes may be dangerous, but we see no need to ban it in parks and wide avenues, and if limited circulation on sidewalks is allowed, they should also be able to use these routes. As an additional security measure we suggest a helmet is mandatory.

Let the city of Barcelona be pioneer in personal mobility, cheaper, aggressive, efficient and with less impact to the city and the environment.

These days there is a lot of discussion about contamination by vehicles. Don't block the solutions, embrace them.

Si voleu mes informació us hem preparat els següents enllaços :

Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona.

Resum de la modificació de l'Ordenança respecte als Vehicles de Mobilitat Personal

Al·legacions raonades i documentació tècnica

Associació d'Usuaris de Vehicles de Mobilitat personal

 Hoy: Asociación de Usuarios de Movilidad Personal cuenta con tu ayuda

Asociación de Usuarios de Movilidad Personal necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Barcelona: Convertim les cicletes (monocicles) en el vehicle ideal per Barcelona». Únete a Asociación de Usuarios de Movilidad Personal y 3.319 personas que ya han firmado.