Barcelona: Agua gratis en bares y restaurantes // Aigua gratuïta a bars i restaurants

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


 

- Petición en castellano más abajo - 

-----------------------------------------------------------------------------

CATALÀ:

Actualment tres Comunitats Autònomes (Illes Balears, Navarra i Andalusia) estan promovent lleis per obligar als establiments públics, com bars, restaurants i hotels, a facilitar un servei gratuït d’aigua potable no envasada.

A algunes capitals europees com París, o a ciutats nord-americanes com ara San Francisco, és freqüent que bars i restaurants ofereixin de forma gratuïta una gerra d’aigua de l’aixeta només arribar.

En canvi, al nostre país la situació es ben diferent. En un article publicat pel periodista Antonio Cerrillo a La Vanguardia es destaca: “No es el caso de España, donde pedir un vaso de agua exige una justificación variopinta (es “para tomar un pastilla”, es “para el niño, que tiene sed”…), que requiere tanta solidez como las viejas sentencias, ante la escrutadora mirada del camarero. Incluso, un temblor culpable sacude al cliente si osa pedir agua del grifo a secas.” Lamentable. I verídic.


¿Per què aigua gratuïta a restaurants?

1. L’aigua de l’aixeta està altament regulada, i no hi ha evidències científiques que demostrin que és menys saludable que l’aigua embotellada

L’aigua de l’aixeta és potable, compleix tots els estàndards de qualitat establerts per la legislació nacional i internacional i està estrictament controlada. De fet, cada any es prenen més de 100.000 mostres d’aigua i es fan anàlisis exhaustius per tal de garantir el compliment de tots els requeriments sanitaris i legals, i d’oferir la màxima seguretat de consum. En un article recent, iAgua exposava que el RD 140/2003 exigeix controlar fins a 53 paràmetres de l’aigua de l’aixeta. “Les aigües embotellades només n’exposen uns pocs, entre 5 i 8 a la seva etiqueta, sense oferir cap valor de referència”.

2. L’aigua és un dret bàsic, que paguem molt car

I, tanmateix, a bars i restaurants és freqüent pagar molt més per un litre d’aigua respecte al que costa un litre de benzina. Julio Barea, responsable de campanya d’aigües de Greenpeace, exposava en un article recent a El País: “L’aigua ha de tenir una valor, però és demencial que es paguin aquestes quantitats per un dret bàsic. Pots trobar aigua embotellada per desenes de milers d’euros”.

3. L’impacte mediambiental de l’aigua embotellada és enorme

Segons l’article anteriorment mencionat d’iAgua, el 90% del cost de l’aigua embotellada és la pròpia ampolla. Però no només pateixen les nostres butxaques, també el medi ambient. Sabies que calen 3 litres d’aigua per fabricar una ampolla de plàstic de mig litre? I encara cal sumar-hi l’impacte en termes de CO2 de tota la cadena de subministrament (extracció, transport i reciclatge) del plàstic. No parlarem de les xifres de reciclatge, perquè n’hi ha moltes contradiccions entre les parts. Però tots sabem que això no és la solució. Reciclar hauria de ser només l’última alternativa.

4. I el que no sabem?

Recentment, si no en teníem prou, també han vist la llum les notícies dels microplàstics a l’aigua embotellada. Què serà el següent?


Passem a l’acció

Volem llençar una petició. Volem poder sentir-nos a gust quan demanem aigua de l’aixeta en un bar o restaurant. Almenys, volem tenir l'opció de decidir lliurement l'aigua que consumin, sigui de l'aixeta, o d'altres maneres més sostenibles que el plàstic com són les ampolles de vidre o l'aigua filtrada.

Barcelona ha estat al capdavant en molts temes relacionats amb la sostenibilitat i el benestar ciutadà. Aquest és un bon moment per refermar-ho.


Vols que els bars i els restaurants de Barcelona ofereixin alternatives gratuïtes a l'aigua embotellada? T’hi apuntes? Signa la petició!


Sobre nosaltres:

A TAPP Water estem compromesos amb la reducció del consum d’ampolles de plàstic a la llar, oferint solucions de filtració còmodes, assequibles i sostenibles. Però sabem que part bona part del consum d’aigua embotellada que fem, es produeix fora de casa. Per això, molt aviat inclourem a la nostra App un mapa de Barcelona amb les fonts i establiments de la ciutat en els quals podràs reomplir la teva ampolla reutilitzable de forma gratuïta.

-----------------------------------------------------------------------------

CASTELLANO:

Tres Comunidades Autónomas (Baleares, Navarra y Andalucía) están promoviendo leyes que obligarán a establecimientos públicos, como bares, restaurantes y hoteles, a facilitar un servicio gratuito de agua potable no envasada.

En algunas capitales europeas como París, o en ciudades estadounidenses como San Francisco, es frecuente que bares y restaurantes sirvan una jarra de agua de grifo nada más sentarse a la mesa.

Como comentaba recientemente el periodista Antonio Cerrillo en un artículo de La Vanguardia: “No es el caso de España, donde pedir un vaso de agua exige una justificación variopinta (es “para tomar un pastilla”, es “para el niño, que tiene sed”…), que requiere tanta solidez como las viejas sentencias, ante la escrutadora mirada del camarero. Incluso, un temblor culpable sacude al cliente si osa pedir agua del grifo a secas.” Lamentable. Y verídico.


¿Por qué agua gratis en restaurantes?

1. El agua de grifo está altamente regulada, y no hay evidencias científicas de que sea menos saludable que el agua embotellada

El agua del grifo es potable, cumple todos los estándares de calidad establecidos por la legislación nacional e internacional y está estrictamente controlada. De hecho, cada año se toman más de 100.000 muestras de agua, y se le hacen exhaustivos controles para garantizar que cumpla con todos los requerimientos legales y ofrezca la máxima seguridad de consumo. En un artículo reciente, iAgua exponía que el RD 140/2003 exige controlar hasta 53 parámetros en el agua del grifo. “Las aguas embotelladas tan sólo exponen unos pocos, entre 5-8 en su etiqueta, sin ofrecer un valor de referencia”.

2. El agua es un derecho básico, por el cual pagamos muy caro

Y, sin embargo, en bares y restaurantes es frecuente pagar mucho más por un litro de agua en comparación a lo que cuesta un litro de gasolina. Julio Barea, responsable de campaña de aguas de Greenpeace, comentaba lo siguiente en un artículo reciente en El País: "El agua tiene que tener un valor, pero es demencial que se paguen esas cantidades por un derecho básico. Puedes encontrar agua embotellada de decenas de miles de euros".

3. El impacto medioambiental del agua embotellada es enorme

Según el artículo mencionado de iAgua, el 90% del coste del agua embotellada es la propia botella. Pero no solo sufren nuestros bolsillos, también el medio ambiente. ¿Sabías que hacen falta 3 litros de agua para fabricar una botella de plástico de medio litro? Y a eso hay que sumar el impacto en términos de CO2 de toda la cadena de suministro (extracción, transporte y reciclado) del plástico. No hablaremos de las cifras de reciclado porque hay muchas contradicciones entre las partes. Pero todos sabemos que no está ahí la solución. Reciclar debería ser sólo la última alternativa.

4. ¿Y lo que no sabemos?

Recientemente, para colmo, también tenemos las noticias de los microplásticos en el agua embotellada. ¿Qué será lo siguiente?


Pasemos a la acción

Queremos lanzar una petición. Queremos poder sentirnos a gusto cuando pedimos agua de grifo en un bar o restaurante. Y que otros también se sientan así. Por lo menos, queremos tener la opción a decidir libremente el agua que consumimos, ya sea del grifo, o en forma de otras alternativas más sostenibles que el plástico como son las botellas de cristal o el agua filtrada.

Barcelona ha estado a la cabeza en muchos temas relacionados con la sostenibilidad y el bienestar ciudadano. Este es un buen momento para demostrar que sigue siendo así.


¿Quieres que los bares y restaurantes de Barcelona ofrezcan alternativas gratuitas al agua embotellada? ¿Te apuntas? ¡Firma la petición!

 

Sobre nosotros:

Desde TAPP Water contribuimos a la reducción del consumo de botellas de plástico en el hogar ofreciendo soluciones de filtrado cómodas, asequibles y sostenibles. Pero sabemos que parte del agua embotellada que consumimos es fuera de casa. Por eso vamos a lanzar próximamente una nueva versión de nuestra app gratuita que incluirá un mapa con fuentes y establecimientos barceloneses en los que puedes rellenar tu botella reutilizable allá donde estés.