ให้ Air Asia "Refund" ค่าตั๋ว แทนที่จะ ให้เก็บ Credit Account

เข้าใจว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อไม่สามารถบินได้ ก็ควรคืนเงอนลูกค้า และคืนแบบโดยเร็วด้วย ไม่ใช่ดึงเวลาให้เปลี่ยนเป็นคืนเครดิต

Niyom Saranrittichai, Phaya Thai Khwaeng, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet