5000 Sosyal Çalışmacı istihdâmı talep ediyoruz!! Hedef: 5000 imza!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


AİLE,ÇALIŞMAVESOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA 5000 SOSYAL ÇALIŞMACI  İSTİHDAMI

Sosyal Çalışmacı, insan hakları ve sosyal adalet prensibinden hareket ederek sosyal değişmeyi bireylerin, grupların ve toplulukların güçlendirilmesi, özgürleştirilmesi ve iyilik hallerinin geliştirilmesinde bir dinamik unsur olarak değerlendiren, insan davranışı gelişim psikolojisi ve sosyal sistem teorilerinden yararlanarak bireylerin, ailelerin ve toplumların sorun çözme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Sosyal Çalışmacının nihai hedefi; birey, aile ya da toplum güçlüklerle karşılaştığında ve sosyal ilişkilerinde uyumsuzluk yaşadığında, problemlerinin farkında olmalarını sağlayarak öncelikle problemi kabullendirmek ve onları bu sorunu çözme sürecine katmaktır. Müracaatçının bu gibi sorunlarla tekrar karşılaştığında çözüm yollarını üretebilecek düzeyi kazanması asıl amacını içermektedir. Sosyal hizmet hangi alanda uygulanırsa uygulansın ilk ve temel hedefi toplumu birey, grup ve topluluk olarak değerlendirerek, direkt olarak onların refah seviyesini arttırmaktır.

Ülkemizde sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde tüm faaliyetlerin sorumluluğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına (AÇSHB) verilmiştir. Bakanlığın görevleri ve hizmet birimleri gözden geçirildiğinde eğitim ve sağlık dışındaki devlet tarafından sağlanan sosyal hizmetlerin Bakanlık uhdesinde birleştirildiği görülmektedir. Sosyal Çalışmacılar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birçok kurum ve kuruluşta görev yapmaktadır. Bunlardan biri İl Müdürlükleridir. İl Müdürlükleri, içinde aileyle ilgili bulundurduğu birim ve kuruluşlar aracılığıyla aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini ve sosyal destek programlarını yürütmekle görevlidir. Toplumun en küçük parçası olan aileye yönelik olan bu görevde en büyük pay sosyal çalışmacılara düşmektedir. Sosyal çalışmacılar aileye yönelik mikro yaklaşım müdahalesiyle ailenin öncelikle mevcut durumunu tespit edip daha sonra toplumla olan ilişkisini çözümler.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İl müdürlüklerine bağlı kuruluşlar aracılığıyla sağladığı bir diğer hizmet kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmektir. Bunun en güzel örneği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)’dir. Sosyal çalışmacılar almış oldukları eğitim doğrultusunda buradaki hizmetlerin en sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlayacak kişidir. Sosyal hizmet denilince akla ilk gelen dezavantajlı gruplardan biri şüphesiz çocuklardır. İhmal veya istismar edilen bir çocuğun durumunu incelemek ve araştırmak en başta Sosyal Çalışmacının görevidir. Çünkü bir çocuğu tanımak için ailesini ve çevresini tanımak gerekir. Bu denli geniş bir alana yayılan konuda sosyal çalışmacılar Ekolojik Sistem (Çevresi İçinde Birey) yaklaşımını kullanma konusunda yetkin meslek elemanlarıdır.Engelli ve yaşlı bireylere yönelik yapılan hizmetler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak yürütülmektedir. Diğer tüm dezavantajlı gruplarda olduğu gibi engelli ve yaşlılarla iletişim kurmak hassasiyet gerektiren bir konudur. Yapılan görüşmelerde özenli ve dikkatli hareket edilmesi önemlidir. Bu bireylerin topluma kazandırılması için hem devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda hem de özel kurumlarda çalışan tek meslek elemanı sosyal çalışmacılardır. 

Sosyal Çalışmacıların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki önemini genel olarak ele alacak olursak; aile, kadın, çocuk, yoksul, engelli ve yaşlı tüm bu dezavantajlı birey, grup ya da toplulukların sosyal işlevselliklerini artırmak ya da korumak ve hedeflerine uygun toplumsal koşullar oluşturmak amacıyla verilen hizmetlerde uygulanacak olan gerek sosyal hizmet müdahalesi gerek hukuki ve teorik alt yapıya sahip olan en yetkin meslek elemanı sosyal çalışmacılardır.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın temel çalışma alanı olan sosyal hizmet alanında etkin olarak görev yapan Sosyal Çalışmacılar sosyal devlet anlayışının, sosyal yardımlaşmanın ve toplum sağlının vazgeçilmez bir parçasıdır. Birey, aile, grup ve topluluk gibi toplumun sorunlarına çözümler üretmek konusunda bilgi, yaklaşım ve model geliştirme çabasında kendine özgü usullerle faaliyetler yürüten diğer disiplin ve meslekler gibi sosyal hizmetin de tesir düzeyinin ve etkisinin arttırılması için çalışmak, sosyal devlet yapısındaki ülkemiz için temel hedef olmalıdır. Bu sebepledir ki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan Sosyal Çalışmacıların sayısı arttırılmalıdır. Yeni açılan Sosyal Hizmet Merkezleri göz önüne alınarak 5000 Sosyal Çalışmacı istihdâmı yapılmasını talep ediyoruz.

Sosyal Hizmet Ailesi