Demand #NewMinimumStandards for Haiti

Demand #NewMinimumStandards for Haiti

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Mark Schuller started this petition to aid groups soliciting donations for Haiti earthquake effort

On August 14, 2021, two earthquakes struck Haiti, ravaging the southern peninsula, which has yet to fully recover from the 2016 Hurricane Matthew. The 2010 earthquake that devastated the capital of Port-au-Prince and surrounding areas likewise still haunts Haiti.

What filmmaker Raoul Peck called “fatal assistance” left little sustainable improvement and created new problems. Led by large international organizations, this aid followed on the heels of centuries of foreign interventions, exploitation, and economic policies that have weakened the Haitian State, rendering it a “Republic of NGOs” and bleeding the country’s resources dry.

Because of this experience, Haitian people living in the country and abroad are justifiably skeptical of foreign assistance. We hope the international community will respond swiftly to this latest tragedy as it has so generously in the past. But good intentions are not enough...actions with good results must follow.

Haitian lives deserve better. It is time for #NewMinimumStandards, that aid groups:

1)      Respect the dignity of Haitian people

2)      Use respectful language

3)      Be specific

4)      Be transparent

5)      Respect Haitian leadership

6)      Be inclusive

7)      Reinforce Haitian capacity

8)      Support the public good

9)      Address the long term

10)   Invite groups in Haiti to hold them accountable

We demand all those who operate in Haiti to #TakeThePledge: https://www.haitiresponse.org/pledge

 

14 dawou 2021, de (2) tranblemanntè te frape Ayiti; fwa sa fè ravaj nan Gran Sid la, ki poko fin kanpe djanm apre ourangan Matyè nan oktòb 2016. Nou tout sonje Goudougoudou, ki te kraze Pòtoprens, Leyogann ak anviwon yo.

Sa Raoul Peck te rele Asistans Mòtèl pat kite preske anyen pou yon amelyorasyon dirab epi kreye nouvo pwoblèm. Jere pa gwo òganizasyon entènasyonal, èd sa a te swiv chemen syèk entèvansyon etranje, eksplwatasyon, ak politik ekonomik ki te afebli Leta, rann li yon “Repiblik ONG” ki te drennen resous peyi a.

Poutèt eksperyans sa a, ayisyèn ak ayisyen kap viv nan peyi a epi lòt bo gen rezon pou sispèk ONG yo. Nou swete kominote entènasyonal la pral reponn vit avèk trajedi jounen jodi a, menm jan yo te fè nan tan pase a. Men bon entansyon yo pa sifi… aksyon ki mennen bon rezilta dwe swiv.

Lavi ayisyen merite pi plis. Li lè li tan pou #NouvoEstandaMinimòm, gwoup èd yo tap:.

1)      Respekte diyite pèp ayisyen

2)      Sèvi ak langaj ki montre respè

3)      Espesifik

4)      Transparan

5)      Respekte lidèchip ayisyen

6)      Enklisiv

7)      Ranfòse kapasite ayisyen

8)      Sipòte byennèt piblik

9)      Adrese alontèm nan

10)   Envite gwoup ann Ayiti yo pou asire yo dwe rann yo kont

Nap mande chak gwoup kap travay ann Ayiti #BayPwomèsLa : https://www.haitiresponse.org/pwomes

 

Raoul Peck,

Nou Pap Dòmi,

Ansanm pou Ayiti,

Konbit pou yon Ayiti Tèt Anwo (CHW-KATA),

the Haitian Ladies’ Network,

Haiti Response Coalition,

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!