به دولت بگوئید یک نفر در سیت پیشروی موتر اجاز دهد تا دیگر زنها ساعت ها منتظر موتر نمانند.

به دولت بگوئید یک نفر در سیت پیشروی موتر اجاز دهد تا دیگر زنها ساعت ها منتظر موتر نمانند.

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Sayed Nasrat Hashemi started this petition to Administrative Office of the President - Afghanistan Administrative Office of the President محترم سید عبدالوحید قتالی and

این روزها خانمها سهم فعال در نهاد های آموزشی دولتی و غیر دولتی دارند و مشکل جدی سد راه آنها ترانسپورتیشن می باشد که یکی از آن مشکلات سوار کردن دو مسافر در سیت پیشرو است که همه روزه دامن گیر همشریان محترم کابل گردیده است و این موضوع تاثیر منفی بالای وضعیت ترانسپورتیشن خانمها گذاشته است و ساعت ها در ایستگاه منتظر می مانند و یا هم مجبورند تا دو برابر کرایه پرداخت نمایند، پس لطف نموده به این پتیشن بپیوندید تا یکجا آواز خویش را به دفتر اداره امور ریاست جمهوری، ریاست ترافیک کابل، و وزارت امور زنان برسانیم تا این فرهنگ بد از مجرای قانونی از میان برداشته شود تا از یک طرف خانمها به این مشکل دچار نشوند و از طرف دیگر مرد ها نیز بتوانند به راحتی سفر نمایند و به این وسیله تغییر مثبت ایجاد کرده باشیم.

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!