Addysg Gymraeg lleol yng Ngogledd Pontypridd.Local Welsh education in North Pontypridd.

Addysg Gymraeg lleol yng Ngogledd Pontypridd.Local Welsh education in North Pontypridd.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Sian Fudge started this petition to RCT school planning and


Rydym ni'n poeni’n fawr am eich bwriad i gau Ysgol Pont Sion Norton a gorfodi’r plant i deithio i ardal Heol-y-Celyn. I rhieni yr ardal mae’n bwysig bod ein plant yn derbyn addysg Gymraeg yn y gymuned lle rydym yn byw. Rydym ni’n meddwl bydd y datblygiad hwn yn andwyol i addysg Gymraeg achos bydd mwy o rieni’n optio am addysg Saesneg yn y dyfodol am fydd rhaid i’r plant deithio mor bell. Dyw hynny ddim yn dderbyniol o gwbl, yn enwedig nawr o gofio am darged Llywodraeth Cymru o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae clybiau brecwast a chlybiau ôl-ysgol yn bwysig iawn i rieni y dyddiau hyn a rhywbeth arall sy’n poeni rhieni yw faint o amser fydd yn cymryd i fi gyrraedd yr ysgol gyda’r traffig mor ofnadwy yn yr ardal. Bydd yn ei gwneud yn llawer iawn mwy anodd i rhieni gyrraedd y gwaith yn brydlon.

Os gwelwch yn dda, er mwyn dyfodol yr iaith Gymraeg a rhieni yng ngogledd Pontypridd, ydych chi’n fodlon ailystyried eich argymhelliad i adleoli plant gogledd Pontypridd i Rydyfelin ac edrych am leoliad addas ar gyfer ail ysgol Gymraeg newydd a fydd yn fwy addas ar gyfer plant presennol Pont Siôn Norton.

Mae yna mannau eraill i adeiladu ysgol Gymraeg lleol i ardal Gogledd Pontypridd, ac rydw i'n teimlo'n gryf y dylau RHCT ystyried hyn fel opsiwn realistig (un opsiwn yw hen safle Ysgol Ty Gwyn yn Glyncoch) Mae addysg Gymraeg yn tyfu ac mae angen edrych i'r dyfodol i gynllunio am y cynnydd yma ac nid yn cau a lleihau y nifer o ysgolion Cymraeg yr ardal gan fod hyn yn mynd yn erbyn targedau y Llywodraeth i gynnyddu nifer y Siaradwyr Cymraeg.

Nid yw symud addysg Gymraeg o'r gymuned leol yn ystyried beth sydd orau i ein plant nac yn rhoi cydraddoldeb gyda'i cyfoedion sydd yn derbyn addysg cyfrwng Saesneg yn y gymuned. Mae addysg gyfrwng y Gymraeg yn y gymuned yn bwysig ar gyfer profiadau diwylliannol Gymraeg ac mae symud ysgolion tu fas i'r gymuned lleol yn meddwl fydd ein plant yn cael y cyfleoedd yma wedi ei dwyn oddi wrthynt.

Rydym ni hefyd yn pryderu fod RHCT yn gwahaniaethu yn ein herbyn gan fod RHCT wedi cynllunio yn stratagaethol i dim ond cynnig sessiynnau ymgynghori i rhieni Heol y Celyn a fydd ddim yn erbyn cael ysgol newydd yn eu hardal nhw. Mae RHCT yn gwahaniathu yn agored yn erbyn rhieni Ysgol Pont Sion Norton trwy beidio cynnal sessiynnau ymgynghori i'r ardal fydd yn cael ei effeithio yn negyddol gan penderfyniadau dwl a dinistriol. Nid yw rhieni plant Ysgol Pont Sion Norton yn codi'u plant o fws yr ysgol tan 4 o'r gloch ac os nad ydynt yn gyrru, bydd angen iddynt yna dal 2 fws i gallu cyrraedd y sesiwn ymgynghorri yn Rhydyfelin. I rhieni sydd yn gweithio llawn amser, mae amser y sesiwn ddim yn galluogi i ni fynychu'r sesiwn. Mae dyletswydd ar RHCT i gynnig sesiynnau cynhwysol i bob ardal sydd yn cael eu effeithio gan ei cynigion.


Ein nod yw i diogelu addysg Gymraeg yn y gymuned lleol i ein plant, i diogelu cyfartalrwydd i ein plant gallu mynychu clybiau ol ysgol (rhywbeth fydd yn amhosib os byddent yn mynd i ysgol 7 milltir i ffwrdd o'i cartref), ac i diogelu tyfiant yr iaith Gymraeg o fewn ein gymdeithas, sydd yn gydymffurfio gyda targedau y Llywodraeth. (bydd torri y nifer o ysgolion Cymraeg yn effeithoio yn negyddol ar hyn). Gofynnwn i rhieni a theulu plant Pont Sion Norton, rhieni a theulu sy’n bwriadu danfon eu plant inYsgol Pont Sion Norton yn y dyfodol a phobl sydd eisiau ac yn gweld y pwysigrwydd i addysg Gymraeg parhau you Ngogledd Pontypridd i gefnogu ein ymgyrch a dangos i Rhondda Cynon Taf nad yw ei cynnigiad yn un derbyniol.

 

 


As parents of children from Ysgol Pont Sion Norton we are very concerned about your intention to close the school and force the children to travel to Heol-y-Celyn. It is important to us that children can go to school as close as possible to the community where they live. We think that this development will be harmful for Welsh education in the future because more parents will opt for English medium education to avoid their children having to travel so far. The situation is unacceptable, and particularly at the moment with the Welsh Government’s target of one million Welsh speakers by 2050.

Breakfast clubs and after-school clubs are essential components of school life and we are concerned about the amount of time it will take me to drive to Heoly-Celyn at the beginning and the end of the day because the traffic in the area is so bad we will not be able to do this and get to work on time.

We are asking you to reconsider your recommendation to relocate Pont Siôn Norton pupils and look for another solution for Welsh medium education in Pontypridd? This is important for the future of the Welsh Language in north Pontypridd and for the current parents and children of Pont Siôn Norton.


There are other alternative sites available to build a new Welsh medium school north of Pontypridd (the old site of Ysgol Ty Gwyn in Glyncoch being one option) and we feel strongly that RCT need to be considering this as a more realistic option. Welsh Language education is growing and there needs to be foresight in planning ahead for this growth, and not closing and reducing the number of schools in the area, which goes against Welsh Government targets of increasing the numbers of Welsh speakers.

Moving Welsh language education outside of the local community does not take into consideration the bests interests of our children and does not give them equality with their peers who are able to access local community based education. Local community based Welsh medium schools are important for extra curricular cultural experiences and by moving schools out of the local community you will be robbing our children of these cultural opportunities.

We are also concerned that RCTCBC is discriminating against working parents of a child at Ysgol Pont Sion Norton, RCTCBC's planned strategic decision to only offer drop in sessions to parents of Heol y Celyn is tactical, as they are aware these parents will not oppose your decision to give them a new school in their local area. RCTCBC are openly discriminating against parents of children attending Ysgol Pont Sion Norton by not providing public drop in sessions to the area which will be most negatively affected by your nonsensical and destructive decisions. Parents from Ynysybwl, Coed y Cwm and Glyncoch do not collect their children from school transport until 4pm and then if they do not drive, will need to catch 2 buses to get to the event. Also working parents will be unable to attend the time slot given even if we do drive. RCTCBC should be offering an inclusive session and exhibition in each area that is being effected by their proposals.


Our aim is to secure local Welsh medium education for our children, to secure equality for our children to be able to access school based extra curricular activities that will be impossible if they are to attend school 7 miles away from their home, to secure the growth of the Welsh language within our Communities in line with Welsh Government targets (cutting the numbers of Welsh medium schools will directly negatively affect this). We ask that parents and family of children attending Ysgol Pont Sion Norton, parents and family that intend sending children to Pont Sion Norton in the future, and those who see the need and the importance of Welsh medium education continuing in North Pontypridd to support our campaign to show RCTCBC that their proposal is not acceptable.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!