Entorns escolars menys contaminants i més segurs.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!


Per una major pacificació i seguretat als entorns escolars, menys contaminació i menys soroll. Perquè davant de cada escola hi hagi un únic carril de circulació de cotxes. Per una ciutat on deixi d'haver-hi autopistes urbanes i torni a haver-hi carrers segurs!

En relació amb les notícies i informes que dia rere dia es publiquen sobre les conseqüències que tenen per als nostres infants i joves l’exposició a la contaminació atmosfèrica i acústica, exigim un canvi de model per tal de resoldre d’un cop el greu problema de salut pública que es deriva d’aquesta contaminació.

L’evidència dels darrers anys ja ens assenyala que una exposició continuada a la contaminació produeix un retard en el desenvolupament cognitiu i neuronal, ja des de l’embaràs, que sovint és irreversible. Com explica el doctor Jordi Sunyer, cap del programa de Salut Infantil de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra:
“Una persona que ha crescut en un ambient més contaminat no assolirà el desenvolu- pament ideal que hagués pogut tenir si hagués viscut en un lloc amb aire net. Pel que fa als seus pulmons i pel que fa al seu cervell, tindrà una disminució que no li correspondria.”

Recordem que Barcelona, des de l’any 2010, supera els límits legals establerts per la normativa europea (Directiva 2008/50/CE) pel que fa a diòxid de nitrogen (NO2) i els nivells de partícules (PM10) recomanats per l’Organització Mundial per la Salut (OMS).

No és un problema només pels infants i joves, és un problema per tots els que vivim a Barcelona, segons l’ASPB (Agència de Salud Pública de Barcelona) al seu “Informe de qualitat de l’aire de Barcelona 2019”:

“La contaminació de l’aire és el principal risc ambiental per a la salut”

“L’impacte de l’exposició crònica a la contaminació sobre la salut és molt destacable. S’estima que a Barcelona l’excés de contaminació de l’aire respecte les recomanacions de l’OMS causa el voltant del 7% de les morts naturals (unes 1.000 morts anuals), l’11% dels nous casos de càncer de pulmó i el 33% dels nous casos d’asma infantil.“

Més enllà de l'insuficient programa "Protegim les escoles", no s'ha realitzat cap pla sistemàtic i exitós per fer de l'espai públic un espai segur i amigable, que alhora permeti protegir d'aquests contaminants la població més vulnerable, com són els infants i joves.

Per tot això, exigim:

1. Més actuacions i amb més urgència en la pacificació dels entorns escolars. 

2. Reducció de carrils de circulació als entorns escolars com a mesura clau per a pacificar el trànsit als entorns escolars, especialment a aquells centres ubicats a la xarxa bàsica. Màxim d'un únic carril de circulació de cotxes i motos davant de cada centre educatiu, amb el benentès que poden existir altres carril de circulació dedicats al transport públic, taxis i bicicletes.

3. Radars de velocitats als entorns escolars, tant pedagògics com sancionadors, a més d'altres mesures físiques de reducció de la velocitat per aconseguir reduir la velocitat a un nivell segur de 20 km/h. Controls de soroll als entorns escolars.

4. Eliminació de les places d’aparcament (incloses motos en vorera) als accessos als centres, tot incrementant l’espai dedicat als vianants i al verd.

5. Control dels nivells de contaminació i soroll a cada escola i adopció de mesures urgents de restriccions de trànsit en els carrers adjacents als centres escolars en els quals la mitjana superi el valor límit establert per la normativa europea pel que fa a diòxid de nitrogen  (Directiva 2008/50/CE) de 40.0 �g/m​, tenint en compte l’actual urgència d’adoptar mesures donada l’obligació de mantenir les finestres obertes als centres educatius.

6. Que es decreti a la ciutat de Barcelona l’obligatorietat de tots els centres escolars i llars d’infants a estar subjectes a la normativa RITE en tots els seus espais interiors (Reial Decret 1027/2007). Aquesta normativa obliga i garanteix aire net d’alta qualitat dintre dels edificis. Actualment només els centres de nova construcció estan subjectes a aquesta normativa i això és un greuge comparatiu per a la resta d’alumnes.

7. Els espais guanyats als cotxes haurien d’estar dedicats exclusivament als vianants i als elements verds dissenyats per maximitzar la protecció davant de fums i sorolls. Per dissenyar aquests espais així com les possibles reformes en les façanes, interiors i patis de les escoles i altres mesures pal·liatives de la contaminació caldrien auditories individualitzades als centres escolars.

8. Els carrils bici de davant de les escoles han de ser segurs per tal de que siguin practicables pels pares per portar i recollir els alumnes en bici (a la calçada, amples, protegits del trànsit per barreres en cas de caiguda i separats de la vorera), incloent l’ús de cargo bikes. Els carrils bici han de ser aptes pels desplaçaments de classe dels nens grans per a les sortides intrabarcelona (a la piscina, excursions curtes).  La promoció de les infraestructures bici aptes per nens des de les escoles, ens acosta cap a un model de mobilitat col·lectiu més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu. Per tal d’acomplir això, cal modificar el manual de disseny de carrils bici de Barcelona per a que els carrils bici siguin aptes per nens i aplicar els canvis als entorns escolars.

No podem concebre que els nostres polítics, davant una problemàtica que posa en risc la salut, el benestar i fins i tot la vida de les persones més vulnerables a les que representen, els infants i joves d’aquesta ciutat, no actuïn amb més urgència i contundència.

La manera com tracta una ciutat als seus infants i a les seves escoles és el mirall del que som com a societat. I ara mateix, no podem estar gens orgulloses de com s'estan fent les coses. Els nostres infants no mereixen aquesta situació que els condemna a un present negre, perillós, envoltat de fum, contaminació i soroll. Volem canvis, i els volem ja, no al 2030, no a la pròxima legislatura. És un tema de prioritats.