REUTILITZEM LES AMPOLLES - REDUIM L’ÚS DE LES LLAUNES. A SUSTANAIBLE FUTURE IS POSSIBLE!!

REUTILITZEM LES AMPOLLES - REDUIM L’ÚS DE LES LLAUNES. A SUSTANAIBLE FUTURE IS POSSIBLE!!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2500!
Con 2500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
Erasmus KA2+ ha iniciado esta petición dirigida a Coca-Cola, Pepsi, Fanta y

We are students of an Erasmus project about climate change and we are engaged in sustainability. Our littles contributions added, recycling and reducing, thinking about the waste management, could be a big global action to save our world of an imminent climate change.

En primer lloc voldríem dirigir la nostra petició a totes les companyies que fabriquen begudes envasades en llaunes, més concretament a les grans multinacionals de refrescos i cervesa com Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Heineken o Estrella Damm,  ja que són, entre d'altres, les empreses que més en produeixen.

First of all we would like to address our request to all of the big companies that are selling drinks in cans,more specifically to the big multinationals like Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Heineken or Estrella Damm, just because those are the ones that produce this type of product the most.

El procés de producció de llaunes metàl·liques consumeix molta energia en l’extracció minera de la bauxita, de la qual s’obté l’alumini. Aquests espais explotats queden greument degradats i, a més, es generen milions de tones a l'any de gasos d'efecte hivernacle, com el diòxid de carboni, i gasos que estan presents també en la pluja àcida com l'òxid de sofre i l'òxid de nitrogen. A més, el procés de transformació de la bauxita en alumini requereix de grans quantitats d'energia i aigua.

The process of the production of metallic cans requires a lot of energy on the miner extraction of the bauxite, that is the one from where they get the aluminum. The places that are used unfairly end up grievously degradeds, and, it creates millions of tons of gases of the greenhouse effect per year, like carbon dioxide, and gases that contains the acid rain like sulfur oxide and nitrogen oxide. As well as the process of transformation of the bauxite on aluminium it requires a lot energy and water.

Els espanyols consumeixen uns 14.471 milions de litres de refresc a l’any, el que equival a 43.853 milions de llaunes a l’any, més concretament, a Catalunya, es consumeixen 326 litres a l’any que suposen 98,9 llaunes per persona. La majoria d’aquestes no poden ser reutilitzades ja que no tothom les recicla i això és el que produeix la gran contaminació.

The Spanish citizens consume around 14471 millions of liters of refreshments per year, which is equal to 43853 of millions of cans per year, more specifically, in Catalonia, 326 liters are consumed per year, which implies 98,9 cans per person. Most of these cans can not be reused because not everyone recycles them and that’s what produces the contamination.

Els envasos d’alumini són molt fàcils de reciclar, el metall no perd qualitat i a més ho podem fer il·limitades vegades. Amb el reciclatge d’alumini ens estalviem al voltant del 95% d’energia que es necessitaria per a produir alumini pur a partir de la bauxita. En altres paraules, es necessita la mateixa energia per a produir una llauna d’alumini a partir de la bauxita que per produir fins a 30 llaunes d’alumini reciclat. Tot i així, a escala mundial el reciclatge d’envasos d’alumini no arriba ni a la meitat dels que es consumeixen. De fet, l’any 2016 només es van reciclar el 45,5% del total d’envasos d’alumini consumits a l’estat espanyol, segons dades de l’Associació per al Reciclat de Productes d’Alumini (Arpal).

Si aconseguim que les companyies multinacionals del sector canviïn la producció de llaunes per ampolles de vidre, serien referents per les empreses més petites i això faria que es sumessin a la iniciativa.

The aluminium containers are very easy to recycle, not only the metal does not lose quality but also it can be reused several times. Recycling aluminium we save around 95% of energy needed to produce pure aluminium from bauxite. In other words, the same energy is needed to produce an aluminium can starting from bauxite to produce up 30 recycled aluminium cans. However, a global scale recycling of aluminium containers does not reach half of what it consumes. In fact, in 2016 only 45.5% of the total packaging of aluminium consumed in Spain was recycled, according to data from the Association for the Recycling of Aluminium Packaging (Arpal).

Big multinational companies should lead the production of glass bottles so that small enterprises would follow their example.


La nostra proposta es substituir les llaunes per ampolles de vidre. D’aquesta manera disminuiria el percentatge de producció de llaunes o d’envasos no reutilitzables, els quals després d’un sol ús s’han de llençar.

Our proposal is to replace the cans to glass bottles. This way the percentage off production of cans or non-reusable packaging would decrease.

Nosaltres com a consumidors podem incidir optant pels envasos d’alumini reciclat. Els productes reciclats estan marcats amb el símbol d’identificació de reciclatge de la Comissió Europea com al número 41. Així doncs, aquest és una bon element per a identificar quins productes d’alumini són reciclats. Per altra banda, podem reutilitzar (com el cas del paper d’alumini) o, encara millor, reduir l’ús d’aquest per altres envasos menys contaminants com el vidre.

As a consumers we can influence opting for recycled aluminium containers. The recycled products are marked with the recycling identification symbol of the European Commission as number 41. So, this is a good element for identify which aluminium products are recycled. On the other hand, it is even better if we reduce the use of these products by other less polluting containers like glass.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2500!
Con 2500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales