Ağız ve diş sağlığı teknikerleri meslek tanımı istiyor

Ağız ve diş sağlığı teknikerleri meslek tanımı istiyor

Başlama tarihi:
6 Aralık 2020
İmzalar: 322Sonraki Hedef: 500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Dilan alakas

1.GÖREV TANIMI : Amirlerinin talimatları doğrultusunda görevlerini yerine getirir. Klinik içerisinde görev

alırlar, klinik işleyişinin düzenini sağlarlar, hekimlere yardımcı olurlar.

Üst makam; Anabilim Dalı Başkanı’dır.

2. HASTANE İÇİNDEKİ YERİ: Bu talimatta Görev Yetki ve Sorumluluğu belirtilen kişinin Üst Makamı ve

Bağlı Birimleri, Başhekimin hazırlamış olduğu görev dağılım listesine göre revize edilen organizasyon

şemasında belirtilmiştir.

3. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

3.1. Hastaların tedavileri sırasında hekimlere yardımcı olurlar. Amirleri tarafından verilen görev ve

hizmetler ile ilgili emirleri yerine getirmekle yükümlüdür.

3.2. Kendisine teslim edilen araç ve gereçlerin muhafaza ile bunların her türlü israflarına mani olur.

Bozulmamasına ve kaybolmamasına, hususi maksatlarla kullanılmamasına dikkat eder.

3.3. Kliniklerde kullanılan tıbbi araç ve gereçlerin toplanması ve enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik

olarak sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına göre işlem yapıp gerektiğinde otoklavda sterilizasyona

yardımcı olurlar

3.4. Steril olmuş tıbbi araç ve gereçlerin kliniklerde kullanılmak üzere gerekli şekilde dağıtılmasını sağlar.

3.5 Üst yönetimin vereceği görev alanı ile ilgili diğer görevleri yapar.

3.6 Bölümde arızalandığını tespit ettiği cihazlarının onarımının sağlanması amacıyla arıza bildirim formu

doldurarak ilgili cihazın onarımını sağlar.

3.7 Kullanılan tüm malzemelerin son kullanma sürelerini ve bozuk olup olmadıklarını kontrol eder. Bozuk

veya son kullanma tarihi geçmiş malzemelerin depoya imha veya iade amacıyla iletilmesini sağlar.

3.8 Kullanılan tüm malzemelerin kayıtlarını tutar ve eksildiklerinde teminini sağlamak amacıyla ilgili

hekimi bilgilendirir.

3.9. Görevini Kalite Yönetim Sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

4-GEREKLİ NİTELİKLER:

4.1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel

niteliklere sahip olmak.

4.2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.

Hemen destekle
İmzalar: 322Sonraki Hedef: 500
Hemen destekle

Karar Vericiler