ร้าน 7-11 เลิกเอากล้วยใส่ถุงพลาสติก ติดบาร์โค้ดแทน - Ditch Plastic Packaging for Bananas

ลองหาและศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีราคาถูกจากญี่ปุ่นดู

ถึงเวลาที่เราต้องร่วมกันลด ละ เลิกค่านิยมและพฤติกรรมแบบเดิม ๆ ที่ทำลายโลก...

7 months ago
Shared on Facebook
Tweet