6284 SAYILI KANUN KALDIRILSIN!

6284 SAYILI KANUN KALDIRILSIN!

Başlama tarihi:
10 Ocak 2023
İmzalar: 404Sonraki Hedef: 500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Aile,Vatan ve namus düşmanı İstanbul sözleşmesinin getirilip uygulandığı 2011-2021 arası 10 yılda milyonlarca aile yuvası yıkılmış, kadın erkek çatışması artmış,masum çocuklarımız aile değerlerinden,Baba ve Anne bütünlüğünden ayrı sevgisiz,babalarından yoksun kalmışlardır.Elhamdülillah İstanbul sözleşmesi tarihin çöplüğündeki yerini almış ancak bu sözleşmeye bağlı olarak çıkarılan 6284 sayılı iftira ve gayri ahlaki uygulama kanunu,
-6284 S.k. md.1/2-a) Türkiye Cumhuriyeti anayasası ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Konseyi sözleşmelerini esas alır. İstanbul Sözleşmesi iptal edildiğine göre 6284 kadük kalmıştır ve derhal iptal edilmelidir.
6284 Sayılı Aileyi Koruma ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme Yasası 
-6284 S.K.md.2/b-d)Maddelerindeki fiziksel, cinsel,psikolojik ve ekonomik şiddet tanımı ile, Tck'daki 102 ve 103 maddede erkekler için koca tecavüzü,ufak bir tartışmada sesin yükselmesi bile psikolojik şiddet tanımı ve istediği alınmayan bayanların ekonomik şiddet tanımı ile erkekler iftiraya maruz kalıp suçsuzluk karinesi çiğnenmekte,kadınların iddiasını ispat mükellefiyeti (6100 S.Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu md.398 / TMK md.6)Müddei iddiasını ispatla mükelleftir.) aranmamaktadır.Bu da kanuna aykırılık teşkil etmektedir.
-6284 md.2/b)Aile içi şiddet tanımı yapılarak Müslüman Türk ailesinde şiddete dair genel bir kanı oluşturulmaktadır.
-6284 md.2/ç)Kadınlara yalnız kadın oldukları için şiddet ibaresi ile Müslüman Türk erkeklerinin kadın düşmanı ve kadın soykırımcısı gösterilmesi ve algısı yapılmaktadır.Vatanı milleti için canını veren Müslüman Türk erkekleri kadın soykırımcısı mıdır?
-6284 md.5/1-b)Erkeğin kendi konutundan uzaklaştırılarak ortak konutun kadına tahsis edilmesi,erkeğin sokağa atılması ve erkek sığınma evlerinin olmaması ve babaların evlatlarını dahi görememesine sebep olmakta ve  çok abes bir uygulama ile kadın sığınma evlerinin olması,
-6284 md.5/ç-d) Aile mahkemesinde baba çocuk ilişki kararı verilmiş olsa dahi hüküm hiçe sayılarak baba çocuk kişisel ilişkisinin sınırlandırılarak,adil yargılama ve dahi hiç yargılama yapılmadan en temel ulusal anayasal ve hukuk ilkeleri çiğnenmekte baba çocuk ilişki bağı kopartılmak istenmekte, çocukların üstün yararı ilkesi hiçe sayılmaktadır.
-6284 md.5/g- ğ)Kadın beyanı ile bir kamu görevlisi polis,asker ve devlet mamurları,Hakim kararı ile devletin tahsis ettiği lojmandan uzaklaştırılıp,silahına el koydurabilir.Bu bir milli güvenlik sorunu değil midir?
-6284 md.5/4) Şiddet uygulayan,evin geçimini sağlayan,4721 TMK'ya göre nafaka kararı verilmese dahi,yargılama yapılmadan,dolayısıyla kusurlu kusursuz ortaya çıkmadan erkek yukarıda şiddetçi tanımlaması ile kadın talep etmese dahi hakim tedbir nafakası kararı vererek erkekler nafakaya mahkum edilmektedir.
-6284 S.K.8/3) Beyan esastır,delil belge aranmaz.Kadın beyanı esasına yalan ve iftiraya dönüştürülmüş,son 10 yılda 5 milyon civarı uzaklaştırma ile milyonlarca erkek evinden atılmış aile yuvaları dağıtılmış,çocuklar babalarından koparılmıştır.
-6284 md.16/3) RTÜK tarafından denetlenmek üzere bakanlık tarafından hazırlanmak ve hazırlattırılmak üzere,izlenme oranlarının en fazla olduğu 17:00-22:00 saatleri arasında kadına şiddet konusu işlenecek ve toplum kadınlara şiddet uygulandığı hususunda algı ve manipülasyonlarla erkekleri şiddetçi ve soykırımcı olarak tanımlamaktadır.Bu medya algısı ile yeni yetişen kız çocukları ve genç kızlarımız dahi erkeklere düşman yetişmektedir.Nesillerin ve cinsiyetlerin birbiri ile çatışması ve evlilik kurumunun çökmesi ve yetişen nesillerin gayri meşru ilişkilere yönelmesi ve dahi erkek erkeğe,kadın kadına eşcinsel ilişkilerin önünü açmaktadır.
-6284 md.18/1-2)Nafaka kararı verilmesi halinde direkt icra müdürlüğüne kararın gönderilmesi korunan kişinin dahi başvurusu aranmaksızın erkeğe tebligat dahi yapılmadan maaşından tahsil edilir emri ile erkekler icra ve avukatlık masrafları da yüklenerek daha da ağır mağduriyetlerle karşı karşıya bırakılmaktadır.
Anayasa md.9) Mahkemelerin ve hakimlerin bağımsız ve tarafsızlık ilkesine
Anayasa md.10) Devlet bireyleri arasında cinsiyet ayrımı yapmaz.2004 yılında konulan ek fıkra ile kadın ve erkekler kanunlar önünde eşittir,ilkesine
Anayasa md.11) Kanunlar anayasaya aykırı olamaz,ilkesine
Anayasa md.36) Davacı ve davalı olarak herkes adil yargılanma hakkına sahiptir,adil yargılanma ve yargılama ilkesine
Anayasa md.38) Bir kimsenin suçluluğu  ispatlanana kadar, masumiyet karinesi sınırlandırılamaz.Suçsuzluk karinesi ilkesine
6100 sayılı hukuk muhakemeleri usul kanunu madde 190) ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu madde 6) Müddei iddiasını ispatla mükelleftir ilkesine
5237 sayılı TCK'nun 2. maddesinde de;
"(1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.
(2)İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.
(3)Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz.Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz." hükmü ile belirtilen ilkeye yer verilmiştir.
Tüm bu uluslararası,anayasal,yasal ve hukuk ilkelerine,
   İnanç, tarihi ve aile değerlerimize aykırı şekilde kadınlarımızı erkeklere düşmanlaştıran,erkeklerimizin adalete olan güven duygusunu sarsan,uygulandığı 10 yıla yakın süreçte şiddeti cinayetleri daha da arttırdığı istatistiklerle ortada iken,öldürülen ve şiddete uğrayan cinsel saldırı suçlarında en düşük,dünya ortalamasının yarısından daha düşük oranlara sahip ülkelerinden biri olmamıza rağmen bunu Yargıtay başkanı dahi dile getirmişken,
2021 Adli Sicil İstatistik veri kurumuna göre öldürülen kadın 307,öldürülen erkek 24.590 ile kadınların 80 kat fazlası olmasına rağmen,bebek ve çocuk katillerinin failleri %86 oranında anne ve kadınlar iken,kadınların öldürdüğü ve öldürttüğü erkek oranı hiç de azımsanmayacak sayıda olmasına rağmen,Aile bakanlığı anayasayıda ihlal ederek öldürülen kadınlarda yargının Anayasa Md.9)Tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesini,Anayasa Md.10)Devlet bireyleri arasında cinsiyet ayrımı yapmaz.Kanunlar önünde kadın-erkek eşittir ilkesini ihlal etmektedir.Ayrıca İçişleri bakanlığımızda Şönim,Kades ve elektronik kelepçe uygulaması ile Devlet kurumları ve adalete erişimi ve adil yargılanma hakkı ellerinden alınmış hukuksuz uygulamalara maruz bırakılmakta devletine ve adalete olan güven duygusu sarsılmaktadır.Diyanet işleri başkanlığında bile kadınlara ayrımcılık,cuma hutbelerinde şiddet yaygarası yapılmakta,şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak gerekirken birçok ulusal anayasal ve hukuk ilkesine de aykırı cinsel bölücülük yaparak kadın erkek diye toplumu ayrıştıran 6284 sayılı yasa derhal iptal edilmeli, siyaseti,toplumu algı ve manipülasyonlarla tahakküm altına alan feminist zihniyet derhal son bulmalıdır.
   Bizler inanç, tarihi kültürel ve aile değerlerimize bağlı kalmak ve aile ocaklarımızı tüttürmek istiyoruz.Bizler yerli ve milli kalmak istiyor kararlılıkla bu saldırılara karşı duracağımızı beyan etmek istiyoruz 
Söz Konusu Aile Birliği 
Söz Konusu Vatandır.

Serkan GÜRSOY - TÜRKİYE SÖZ KONUSU AİLE DERNEĞİ Yön. Kur. Başk.

Hemen destekle
İmzalar: 404Sonraki Hedef: 500
Hemen destekle