⚪သားအရေးအ◯ကျချိုးအ⚪အချိုးကျ◯အရေးအသား⚪

0 have signed. Let’s get to 100!

⠀ ‌
⠀ ‌ signed this petition

⚪ LAИOIƧИƎMID Ԑ ⚪ 3 DIMENSIONAL ⚪

⚪ ƧHPYLG ⚪ GLYPHS ⚪

⚪ ИƎHT ⚪ THEN ⚪

⚪ LAИOIƧИƎMID Ԑ ⚪ 3 DIMENSIONAL ⚪

⚪ ƧИAGЯO ⚪ ORGANS ⚪

⚪ GИITIЯW ⚪ WRITING ⚪

⚪ FI ⚪ IF ⚪

⚪ ƧЯƎGИIF ⚪ FINGERS ⚪

⚪ YTИƎWT ⚪ TWENTY ⚪

⚪ ИO ⚪ ON ⚪

⚪ TИƎƧƎЯP ⚪ PRESENT ⚪

⚪ ƧTИƎMUЯTƧИI ⚪ INSTRUMENTS ⚪

⚪ GИITIЯW ⚪ WRITING ⚪

⚪ ИƎHT ⚪ THEN ⚪

⚪ YTИƎWT ⚪ TWENTY ⚪

⚪ YTITИAUQ ⚪ QUANTITY ⚪

⚪ ЯƎGИIF ⚪ FINGER ⚪

⚪ FI ⚪ IF ⚪

⚪ #LAϽIЯTƎMYƧ# ⚪ #SYMETRICAL# ⚪

⚪ ƧHPYLG ⚪ GLYPHS ⚪

⚪ DƎDИAHЯIAP ⚪ PAIRHANDED ⚪

⚪ GИITIЯW ⚪ WRITING ⚪

⚪ DƎGƎLЯIAP ⚪ PAIRLEGED ⚪

⚪ GNIKLAW ⚪ WALKING ⚪

⚪ ИƎHT ⚪ THEN ⚪

⚪ DƎЯIAP ⚪ PAIRED ⚪

⚪ TϽA ⚪ ACT ⚪

⚪ ƧИAGЯO ⚪ ORGANS ⚪

⚪ TИƎƧƎЯPЯIAP ⚪ PAIRPRESENT ⚪

⚪ FI ⚪ IF ⚪

⚪ gnq.o_ɘL9ƨਟPa1\მ7\f7\MⓄϽ.XⓄBGMI.2ƧƎGAMI\\:PTTH ⚪
⚪ HTTP://IMAGES2.IMGBⓄX.CⓄM/7f/76/1aP5s9Le_o.png ⚪


⚪ gnq.o_ɘL9ƨਟPa1\მ7\f7\MⓄϽ.XⓄBGMI.2ƧƎGAMI\\:PTTH ⚪
⚪ HTTP://IMAGES2.IMGBⓄX.CⓄM/7f/76/1aP5s9Le_o.png ⚪

⚪ FI ⚪ IF ⚪

⚪ TИƎƧƎЯPЯIAP ⚪ PAIRPRESENT ⚪

⚪ ƧИAGЯO ⚪ ORGANS ⚪

⚪ TϽA ⚪ ACT ⚪

⚪ DƎЯIAP ⚪ PAIRED ⚪

⚪ ИƎHT ⚪ THEN ⚪

⚪ GNIKLAW ⚪ WALKING ⚪

⚪ DƎGƎLЯIAP ⚪ PAIRLEGED ⚪

⚪ GИITIЯW ⚪ WRITING ⚪

⚪ DƎDИAHЯIAP ⚪ PAIRHANDED ⚪

⚪ ƧHPYLG ⚪ GLYPHS ⚪

⚪ #LAϽIЯTƎMYƧ# ⚪ #SYMETRICAL# ⚪

⚪ FI ⚪ IF ⚪

⚪ ЯƎGИIF ⚪ FINGER ⚪

⚪ YTITИAUQ ⚪ QUANTITY ⚪

⚪ YTИƎWT ⚪ TWENTY ⚪

⚪ ИƎHT ⚪ THEN ⚪

⚪ GИITIЯW ⚪ WRITING ⚪

⚪ ƧTИƎMUЯTƧИI ⚪ INSTRUMENTS ⚪

⚪ TИƎƧƎЯP ⚪ PRESENT ⚪

⚪ ИO ⚪ ON ⚪

⚪ YTИƎWT ⚪ TWENTY ⚪

⚪ ƧЯƎGИIF ⚪ FINGERS ⚪

⚪ FI ⚪ IF ⚪

⚪ GИITIЯW ⚪ WRITING ⚪

⚪ ƧИAGЯO ⚪ ORGANS ⚪

⚪ LAИOIƧИƎMID Ԑ ⚪ 3 DIMENSIONAL ⚪

⚪ ИƎHT ⚪ THEN ⚪

⚪ ƧHPYLG ⚪ GLYPHS ⚪

⚪ LAИOIƧИƎMID Ԑ ⚪ 3 DIMENSIONAL ⚪