ျမန္မာျပည္မွာ ဆင္ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေရာင္းဝယ္ေနတာေတြကို တားဆီးၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္မွာ ဆင္ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေရာင္းဝယ္ေနတာေတြကို တားဆီးၾကပါစို႔

0 have signed. Let’s get to 10,000!
At 10,000 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!
VOICES FOR MOMOS started this petition to ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ and

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ေတာဆင္ရိုင္း တစ္ေကာင္ႏႈန္း သတ္ျဖတ္ခံေနရပါတယ္။

ဆင္ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေစ်းကြက္ေတြမွာ ေရာင္းဝယ္ေနၾကပါတယ္။

မဝယ္ပါနဲ႔! မသံုးပါနဲ႔! မေရာင္းပါနဲ႔!

ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႔ ဟာ မိုမိုတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆင္ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြ ေရာင္းဝယ္ေနတဲ့ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး က ေစ်းကြက္ေတြ ပိတ္သိမ္းေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ကတိျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးပါတယ္။

At least one wild elephant is killed every week in Myanmar.

Elephant products are sold in our markets.

Don't buy! Don't use! Don't sell!

We, the undersigned, pledge to keep our momos safe by ending the sale of elephant products nationwide.

0 have signed. Let’s get to 10,000!
At 10,000 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!