ยกเลิกExitExamมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เป็นการนำสิ่งที่เรียนมา 4ปี มาทดสอบและสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้

Shared on Facebook
Tweet