จัดทำ ปพ.5 ฉบับร่าง ด้วย Excel

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางที่เลี่ยงไม่ได้ การจัดทำ ปพ.5 ฉบับร่าง ด้วยการเขียนด้วยมือ หรือการนั่งกดเครื่องคิดเลขเพื่อคิดคะแนน ไม่ใช่การกระทำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Excel สามารถดำเนินการกรอกคะแนน และรวมคะแนนให้โดยอัตโนมัติแล้ว (มีมานานมากแล้ว) โรงเรียนพยายามสอนวิชาโปรแกรม Excel ให้กับนักเรียน แต่ครูกลับเลือกที่จะไม่ใช้โปรแกรมดังกล่าว เป็นการกระทำที่ย้อนแย้งกับความเป็นจริงในโลกปัจจุบัน